جدول برنامه وبینارهای دانشکده پرستاری و مامایی تهران در 6 ماهه اول سال 1400

تاریخ برگزاری

عنوان وبینار

ساعت

لینک

5/22 /1400

مراقبتهای مامایی در دوران بارداری2

13-10

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/5/21

مراقبتهای مامایی در دوران بارداری1

13-10

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/4/10

پیشگیری از خشونت علیه مادران در هنگام زایمان و ارتقا مراقبت های محترمانه مادری

12-10

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/4/3

یائسگی و مدیریت علائم

12-10

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/3/20

نسخه نویسی در زنان

12-10

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/3/13

پارتوگراف زایمان

12-10

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/3/6

معاینه واژینال

12-10

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/2/30

محاسبات  دارویی در بخش مراقبتهای ویژه

12-10

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/2/26

نقش حمایتی ماما در فقدان جنینی- نوزادی

12-10

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/2/18

وبینار بهداشت دست

19-16

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/2/16

وبینارجشن روز ماما

10-14

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinar

 1400/2/2

مراقبتهای مامایی وسلامت باروری در مادران با اختلال مصرف مواد

12-10

 

 1400/1/17

مروری بر طرح جوانی جمعیت و مواردسقط درمانی درایران

14-10

 

1400/1/22

سلامت جنسی در اندومتریوز

13-11

 

1400/1/20

مروری بر عوارض پری ناتال و نوزادی کوید۱۹

12-10

 

1400/1/19

آشنایی با قوانین فرزندخواندگی در ایران

14-10