فرم های پژوهشی

فرم پیش نویس طرح پژوهش در نظام سلامت

چک لیست رضایت آگاهانه

فرم پیشنویس پایان نامه دانشجویی

فرم  پیش نویس طرح تحقیقاتی

فرم تأئبد نهایی پروپوزال در شورای گروه

فرم درخواست معرفی جمع آوری اطلاعات پایان نامه دانشجو

 فرم درخواست معرفی جمع آوری اطلاعات طرح های پژوهشی

فرم مشخصات پایان نامه دانشجو جهت ضمیمه در پژوهشیار

فرم مشخصات طرح پژوهشی جهت ضمیمه در پژوهشیار

 متن تقدیر و تشکر در مقالات

نمونه متن تأمین اعتبار برای طرح های مشترک

نمونه و راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه