عناوین کارگاه های پژوهشی

 
عنوان مدرس تاریخ زمان لینک ثبت نام توضیحات
طراحی، اجراء، تحلیل آماری و نگارش مطالعات
"مرور سیستماتیک / متا آنالیز"
دکتر عباسعلی کشتکار پنجشنبه 28 آذر ماه
الی 
پنج‏شنبه 8 اسفند ماه
8:30 تا 16:30 فرم ثبت نام  
کاربرد تحقیقاتی طب ایرانی در مامائی دکتر حسین رضایی زاده
دکتر ملیحه تبرایی
 دکتر مژگان تن ساز
 دکتر روجا رحیمی
سه شنبه 98/08/28 8-12:30 فرم ثبت نام کارگاه برگزار شد
طراحی، اجرا و آنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی دکتر عباسعلی کشتکار 7 جلسه فقط یکشنبه ها  از 98/8/26 الی 98/10/8 8-12 فرم ثبت نام   

رویکرد سیستمی به خطای پزشکی

دکتر ناصر محمدی

چهارشنبه 98/08/22 

8-14

فرم ثبت نام

کارگاه برگزار نمیشود

آموزش آشنایی با نرم افزار مدیریت و منابع Endnote

آقای مصطفی انصاری

یکشنبه  98/08/26 
و
یکشنبه 98/09/24  

13-16

فرم ثبت نام

 

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استنادی کتابخانه دیجیتال

آقای مصطفی انصاری

یکشنبه  98/09/10

13-16

فرم ثبت نام