** به درستی که  نیازهای مردم بر شما ، از جمله نعمت های خداست برشما . از نعمت های خدا ملول نشوید.**

  امام حسین (ع)


 

طرح صیانت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع