لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دکتری بهداشت باروری


 

نگارش
 
موضوع پايان نامه
تاريخ
مرضیه عزیزی خالخیلی
اساتید راهنما:دکتر مریم مدرس
دکتر الهام ابراهیمی
اساتید مشاور:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر زهره شاه حسینی
طراحی و اجرای بسته آموزشی سلامت بارداری در زنان بقایافته از سرطان پستان: یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)
1402
سولماز حیدری فرد
اساتید راهنما:دکتر مریم مدرس
دکتر بهزاد قربانی
استاد مشاور:دکتر زهرا بهبودی مقدم

طراحی ، اجرا و ارزیابی مداخله مبتنی بر مهم ترین نیاز های سلامت باروری در زنان باردار با اختلال مصرف مواد
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract
)
 
1401
اعظم محمدی
استاد راهنما:دکتر مهرناز گرانمایه
استاد مشاور:دکتر مریم مدرس
تبیین مفهوم تفکر نقاد در مامایی، طراحی و ارائه برنامه ارتقاء تفکر نقاد در آموزش دانشجویان کارشناسی مامایی: یک مطالعه ترکیبی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 
1401
ملیحه اکبری
استاد راهنما:دکترسیده فاطمه واثق رحیم پرور
اساتید مشاور:دکتر بهبودی مقدم
دکترآرمین زارعیان
تبیین مفهوم خود مراقبتی  در زنان باردار : طراحی و روانسنجی یک ابزار
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)
1401
مهسا خوشنام راد
استاد راهنما:دکتر سیده طاهره میرمولائی
اساتید مشاور:دکتر شهلا خسروی
دکتر الهام احسانی چیمه، دکتر علی مصدق راد
تبیین وضعیت ارائه خدمات بهداشت باروری، ارائه مدل و محاسبه نیروی انسانی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 
1401
زهرا محمدزاده
اساتید راهنما:دکتر فرناز فرنام
دکتر زهره خاکبازان
استاد مشاور:دکتر مریم راد
 بررسی و تبیین عوامل مرتبط با درد جنسی (دیس پارونیا) در زنان سنین باروری: یک مطالعه ترکیبی توضیحی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 
1401
فیروزه فیروزه چیان
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدمTدکتر آرمین زارعیان
استاد مشاور:دکتر مهرناز گرانمایه
طراحی و روان سنجی ابزار ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان کارشناسی مامایی: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 


1401
مینو صفائی
اساتید راهنما:دکتر راضیه معصومی
دکتر سید امیرحسین مهدوی
استاد مشاور:دکتر لاله قدیریان
بومی‌سازی راهنمای بالینی ارزیابی و تشخیص اختلالات عملکرد‌ جنسی شایع در افراد متقاضی طلاق
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 
1401
فرزانه علی دوست درگاه
اساتید راهنما:دکتر فرناز فرنام
دکتر زهره خاکبازان
اساتید مشاور:دکتر مریم دامغانیان
دکتر صفورا غریب زاده
 بررسی فراوانی، الگو و عوامل مرتبط با استفاده از پورنوگرافی و تبیین دیدگاه افراد متاهل ایرانی : یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)


 


1401
پروین شهری
استاد راهنما:دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور
تبیین فرآیند حمایت اجتماعی در مادران با تجربه فقدان جنینی- نوزادی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 


1401
لیلا اسدی
استاد راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ، دکتر حمید عمادی کوچک
 تبیین نگرانی‌های سلامت باروری و جنسی جوانان HIV مثبت:  طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1401
مرضیه ابراهیمی
اساتید راهنما:دکتر مهرناز گرانمایه/دکتر شایسته جهانفر
اساتید مشاور:دکتر امیر حسین تکیان ،  دکتر زهره خاکبازان ،دکتر شبنم وظیفه خواه
طراحی وارائه مداخله شواهد محوربه منظور اجرای مطلوب دستور العمل تماس پوست با پوست مادر ونوزاد در ساعت اول تولد: شناسایی عوامل تسهیل گر وبازدارنده
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1401
لیلا نوروزی پناهی
اساتید راهنما:دکتر مریم مدرّس
دکتر سیده طاهره میرمولایی
اساتید مشاور: دکتر سید مسعود ارزاقی ،دکتر فاطمه واثق
 طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه فرزند پروری مثبت والدینی نوجوان
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

1401
مژگان مسعودی
اساتید راهنما:دکتر راضیه معصومی، دکتر محمد عفت پناه
اساتید مشاور:دکترعلی منتظری
دکتر نیکلا لویجی براگازی
طراحی و روانسنجی ابزار مدیریت رفتارهای جنسی افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم :یک مطالعه ترکیبی  اکتشافی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1400
فاطمه عباس زاده
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان
دکتر مریم دامغانیان
استاد مشاور:دکتر آرمین زارعیان
طراحی و روانسنجی ابزار سنجش کیفیت مراقبت مامایی در بخش زایمان: یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1400
بیتا جمالی
اساتید راهنما:دکتر راضیه معصومی
دکتر محمود طاووسی
استاد مشاور:دکتر فاطمه زارعی
ارتقای سواد سلامت جنسی در زنان سنین باروری : طراحی، اجرا و ارزیابی مداخله
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1400
ملوک جعفرپور
استاد راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
استاد مشاور:دکتر عباس عبادی
تبیین درک و تجربه مادران از مفهوم خشونت زایمانی، طراحی و روانسنجی ابزار: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی 
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 


1400
زهرا یزدان پناهی
اساتید راهنما: دکترزیبا تقی زاده
دکتر سیده طاهره میر مولایی
بررسی تعیین فراوانی افسردگی پدرانه پس از زایمان و تبیین درک مردان از آن: مطالعه ترکیبی توضیجی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 1400
آذر نعمت اللهی
اساتید راهنما:دکتر فرناز فرنام
دکتر صفورا غریب‌زاده
اساتید مشاور:دکتر مریم دامغانیان
دکتر سعید غلام‌زاده
 بررسی و تبیین نیازهای سلامت باروری و جنسی افراد تراجنسیتی تطبیق‌یافته مرد به زن، طراحی و ارزیابی مداخله
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)
1400
آزاده زنوزی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
دکتر فاطمه واثق رحیم پرور
اساتید مشاور:دکتر  الهام رضایی
تبیین وضعیت سلامت باروری در زنان دارای رفتارهای پرخطر جنسی،  طراحی و اجرای مداخله
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1400
میترا ارجمندی فر
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان
دکتر حمید پورشریفی
اساتید مشاور:دکتر فرناز فرنام
دکتر صدیقه حنطوش‌زاده
تبیین نگرانی‌های زنان باردار درفرآیند انجام تستهای غربالگری جنین: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1400
منیره طوسی
اساتید راهنما:دكتر مهرناز گرانمایه
دکتر مریم مدرس
استاد مشاور:دكترمیترا امینی
ارزشیابی برنامه هیات علمی بالینی مامایی بر اساس الگوی سیپ-یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1400
کوثر قادری
اساتید راهنما:دکتر سیده طاهره میرمولایی، دکتر مهرناز گرانمایه
اساتید مشاور:دکتر فرناز فرنام
دکتر شهرزاد شیخ حسنی
تبیین نگرانی ها و نیازهای سلامتی زنان HPV مثبت: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله مبتنی بر نتایج
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1400
کشور صمدایی گله‌کلایی
اساتید راهنما:دکتر راضیه معصومی
دکتر سید علی آذین
اساتید مشاور:دکتر سحرناز نجات
دکتر مسلم پرتو 
طراحی، اجرای آزمایشی و ارزیابی برنامه بومی سلامت جنسی نوجوانان پسر ویژه مربیان: یک مطالعه چند مرحله‌ای
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)
۱۳۹۹
فوزیه صناعتي
اساتید راهنما:  دکتر مهرناز گرانمایه، دکتر آرمین زارعیان 
اساتید مشاور : دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر مژگان میرغفوروند
 طراحي و روانسنجي ابزار رفتارهای مرتبط با سلامت باروری در مردان  ایراني
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

1399
سمیرا برجسته
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان- دکتر فرناز فرنام
اساتید مشاور:دکتر سحرناز نجات- دکتر سعید رضوی
تبیین نگرانی های باروری و جنسی در زنان بقایافته از سرطان پستان: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1399
 
زهرا رخشائی
استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان
اساتید مشاور:دکتر راضیه معصومی
دکتر سحرناز نجات
تبیین سواد سلامت باروری- جنسی در زنان مبتلا به ناباروری:
طراحی و روانسنجی ابزار
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1399
شهناز بابایان زاد اهری
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر سید علی آذین
استاد مشاور: دکتر راضیه معصومی
دکتر علی منتظری
تبیین نگرانی ها و نیازهای آموزشی والدین در زمینه سلامت جنسی پسران نوجوان: طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1399
معصومه نمازی
اساتید راهنما:دکترزهرا بهبودی مقدم
دکترآرمین زارعیان
استاد مشاور:دکترمینا جعفرآبادی
تبیین مفهوم سلامت باروری در زنان مبتلا به اندومتریوز: طراحی و روانسنجی ابزار
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1399
مریم فرمهینی فراهانی
اساتید راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
دکتر عباس عبادی
طراحی و روان‌سنجی ابزار سلامت جنسی و باروری زنان کم توان ذهنی: مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1399
سمیه موخواه
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ،دکتر بهزاد قربانی
اساتید مشاور:دکتر آرمین زارعیان ،دکتر سیمین ظفردوست
 تبیین مفهوم سلامت باروری- جنسی در زنان مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان، طراحی و روانسنجی ابزار:  یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 


1399
مریم باقری
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم- دکترمینا جعفرآبادی
اساتید مشاور:دکتر فاطمه رحیم پرور واثق - دکتر احمدعلی نوربال
تبیین نگرانی های زنان نابارور کاندید استفاده از تخمک اهدایی در خصوص سالمت
باروری: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)


1399
ملیحه نوراله پور شیاده
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر مریم مدرس
اساتید مشاور: دکتر آرمین زارعیان
دکتر زینب حمزه گردشی 
تبیین مفهوم سلامت باروری-جنسی در زنان مبتلا به تالاسمی ماژور:طراحی و روانسنجی ابزار
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1398
نسرین سرافراز
اساتيد راهنما:دکتر زيبا تقی زاده،دکتر حمید رواقی
استاد مشاور:دکتر ناهيد جعفری
ارائه یک برنامه قابل ادغام در نظام سلامت ایران جهت ارتقای مشارکت مردان در سلامت باروری و جنسی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1398
زهره مومنی موحد
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان
دکتر عباس عبادی
استاد مشاور:دکتر مهرناز گرانمایه
تبیین مفهوم رفتار حرفه‌ای در مامایی، طراحی، روان‌سنجی و اجرای ابزار ارزیابی آن: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1398
آزیتا    تیزنوبیک
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان، دکتر مهرناز گرانمایه
 تبیین فرآیند شکل گیری رضایتمندی از زایمان در زنان: طراحی مدل
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1398
فاطمه محمد ابراهیم
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر شمسه العور
اساتید مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری ، دکترالجیفوت  معمر
تجربه زیسته زنان از سقط مکرر در امارات متحده عربی: یک مطالعه پدیدار شناسی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1398
مریم محمد ابراهیم
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر شمسه العور
اساتید مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری ، دکترالجیفوت  معمر
تجربه زیسته ناباروری در زنان امارات متحده عربی: یک مطالعه پدیدار شناسی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 

1398
الهام رضایی
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم- دکتر آرمین زارعیان
استاد مشاور: دکتر سیده طاهره  فایزی
طراحی و روانسنجی ابزار سلامت باروری در زنان متاهل مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1398
عهدیه ملکی
اساتید راهنما:دکتر زیبا تقی زاده ،دکتر علی قنبری مطلق
پایش و ارزشیابی برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان،
تعیین هزینه اثربخشی آن و تدوین برنامه ملی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 


1397
مریم عزیزپور
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده،
دکتر نورالدین محمدی
استاد مشاور، دکتر ابوعلی ودادهیر
 تبیین تجربه زیسته زنان پس از اقدام به خودکشی: یک مطالعه پدیدارشناسی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1397
پروانه رضاسلطانی
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
دکتر ابوعلی ودادهیر
استاد مشاور: دکتر زیبا تقی زاده
دکتر سید حسین صمدانی فرد
فرآیند شکل گیری دغدغه های والدین درخصوص رشد جسمی/قدی نوجوانان خود: پژوهشی با نظریه ی مبنایی هم ساخت گرایانه
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1397
ندا ناظم اکباتانی
اساتید راهنما:دکترزهرا بهبودی مقدم، دکتر آرمین زارعیان
اساتید مشاور:دکترناهیددهقان نیری ، دکترودادهیر
 طراحی، اعتباریابی و اجرای  ابزارسنجش آزار زنان درمحیط کار: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1397
مریم کشاورز
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ، دکتر محمد شریعتی
استاد مشاور: دکتر عباس عبادی 
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار تمایل، نگرش و انتظارات جوانان ایرانی در مورد  ازدواج: یک مطالعه اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 

1397
بیتا فریدونی
اساتید راهنما :دکتر زهرا بهبودی مقدم  ، دکتر محسن صفاری
استاد مشاور : دکتر علی منتظری
 طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي ارتقای کيفيت زندگي بر اساس الگوي پرسيد – پروسید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1397
مهشيد طاهری
اساتيد راهنما:دکتر زيبا تقی زاده
دکتر اميرحسين تکيان
استاد مشاور:دکتر ناهيد جعفری
ارائه يک برنامه شواهد محور قابل ادغام در نظام سلامت ايران جهت پيشگيری از ترومای روانی زايمان: يک مطالعه چند مرحله ای
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1397
شیوا سیه بازی
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر علی منتظری
استاد مشاور :دکتر راضیه معصومی
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار اختصاصی سنجش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی: یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract
)
 
۱۳۹۷
فائزه غفوری
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری- دکتر زهره خاکبازان
اساتید مشاور:دکتر محمود هدایت‌نژاد-دکتر حمید حقانی
 تبیین نگرانی‌های سلامت باروری زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس: طراحی و اجرای مداخله‌
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1397
آرزو پیرک
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دکتر زهره خاکبازان
 تببین فرایند پشیمانی بعد از طلاق در زنان: ارائه مدل نظری
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 
1397
صفورا طاهری
اساتید راهنما:خانم دکتر زیبا تقی زاده ،آقای دکتر محمود طاووسی
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار اختصاصی سنجش سواد سلامت مادری در دوران بارداری: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 
1397
افروز مردی
اساتید راهنما:
دکتر زهرا بهبودی مقدم
دکتر عباس عبادی
استاد مشاور
شیرین شهبازی صیقلده 
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار سلامت باروری در زنان متاهل نوجوان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 


1396
مریم اردیبهشتی خیابان
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور:دکتر مریم اسماعیلی
تبیین فرایند مادری در دانشجویان : ارایه مدل نظری
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1396
 
سودابه آقابابایی
اساتيد راهنما:دكتر زيبا تقي زاده
دكتر محمدعلي چراغي
تعیین و تبیین ادراک خطر مرتبط با سن مادر در بارداری و ارائه راهبردهای مناسب براساس نتایج پژوهش: یک مطالعه ترکیبی توضیحی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 
 
1396
منصوره رفایی
استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان
اساتید مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری،دکتر مینو پاک گوهر
 تبیین رفتار غربالگری منظم سرطان دهانه رحم، ارائه مدل
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 

1396
پروین یدالهی
استاد راهنما : دکتر  زیبا تقی زاده
دکتر عباس عبادی
استاد مشاور : دکتر محسن دهقانی
 تبیین  مفهوم  درد زایمان : طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش ادراک درد زایمان
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1396
اکرم پیمان
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودي مقدم
دکتر ناهید دهقان نیری
 تجربه زیسته ماماها از دادرسی در خطاهای حرفه ای
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 
 
1395
سمیرا شهباززادگان
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور:دکتر محمود شمشیری 
تبیین تجربه مادری در زنان نابینا: یک مطالعه پدیده شناسی هرمنیوتیک
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

1395
راضیه باقرزاده
اساتید راهنما :دکتر تقی زاده , دکتر عبادی
اساتید مشاور :دکتر پوررضا ,دکتر کاظم نژاد
طراحی و روانسنجی پرسشنامه تعارض کار – خانواده زنان شاغل متأهل
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 

1395
زینب توکل
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
اساتید مشاور: آقای دکتر نیکزاد عیسی زاده،دکتر مریم اسماعیلی
 تبیین فرآیند شکلگیری رضایت زناشویی و ارایه مدل
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1395
منصوره یزدخواستی
استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور:دکتر زهرا بهبودی مقدم
 تبیین فرایند شکل گیری توانمندی زنان در مدیریت یائسگی: طراحی مدل نظری
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1395
شهلا خسروی
اساتيد راهنما:دكترحسن افتخار اردبيلي ،دكتر باقر لاريجاني
اساتيد مشاور:دكترسحرناز نجات
دكترعليرضا نيكبخت 
تبيين تجربه زندگي با آندروپوز در مردان و ارائه راهكارهاي مداخله‌اي ارتقائ سلامت
رساله دکتري بهداشت باروري
(abstract)

 

1394
سارا اسمعیل زاده ساعیه
استاد راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
استاد مشاور:دکتر عباس عبادی
دکتر مینو محرز 
طراحی و روانسنجی  ابزارسلامت باروری در  زنان اچ آی وی مثبت: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1394
سهیلا پیرداده بیرانوند
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور:دکتر حمید علوی مجد
 تبیین چگونگی ترس از زایمان طبیعی و تعیین عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 


1394
زهره خلجی نیا
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکترمینو محرز
 تجربه زیسته بارداری درزنان HIV مثبت
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1394
سیمین منتظری
استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی
استاد مشاور: دکتر حسن افتخار اردبیلی
استاد مشاور: دکتر جواد علاقبندراد
 تجربه زیسته مادران نوجوان از بارداری
رساله دکتري تخصصي بهداشت باروری
(abstract)

 

1394
فرشته بهمنش
استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده
دکتر ابوعلی ودادهیر
اساتید مشاور: دکتر عباس عبادی
دکتر ابوالقاسم پوررضا
دکتر محم جلال عباسی شوازی
 رفتارهای باروری زنان در الگوهای همسرگزینی: مطالعه ترکیبی توضیحی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1394
فهیمه رنجبر
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر محمد مهدی آخوندی
استاد مشاور: دکتر لیلی بریم نژاد 
تجربه زیسته زنان باردارشده با استفاده از روش های کمک باروری
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 
 
1394
فاطمه یاری
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر سرور پرویزی
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری 
طراحی و اجرای برنامه سلامت باروری برای دانشجویان مؤنث دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان: مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)
 

1394
مریم قراچه
اساتید راهنما: دکتر نورالدين محمدي، دکتر حمید عمادی کوچک
تجربه زیسته زنان HIV مثبت از خشونت خانگی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1394
لیلا امیری فراهانی
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر محسن اسدی لاری
استاد مشاور: دکتر سرور پرویزی
 اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقا فعالیت جسمانی در زنان: اقدام پژوهی ترکیبی 
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1394
زهرا شاهواری
اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا، دکتر فیروزه رئیسی
اساتید مشاور: دکتر عباس عبادی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد
طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش رضایت جنسی در زنان متأهل
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)
 

1394
شیرین شهبازی صیقلده
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی- دکتر سیدرضا مجد زاده
استاد مشاور: دکتر عباس عبادی- دکتر رویا کلیشادی 
طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش عوامل شروع مصرف قلیان در زنان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)
 

1393
فرزانه سلطانی
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی
اساتید مشاور: دکتر محمد علی چراغی-  دکتر عباس عبادی
مشاور آمار:دکتر عباس رحیمی فروشانی
عوامل خطرساز و محافظت کننده مرتبط با رفتارهای پرخطر نوجوانان:
یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

 

1393
فاطمه باكوئي
استاد راهنما: دكتر اعظم بحيرائي
استاد مشاور: دكتر عيسي محمدي
تحليل و تبيين سرمايه اجتماعي و وضعيت سلامت زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی متوالي توضيحي
رساله دكتري بهداشت باروري
(abstract)

 

1393
 
الهام خوری
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی
اساتید مشاور:  دکتر فضل الله احمدی،دکتر فضل الله غفرانی پور
دکتر عباس رحیمی فروشانی 
نگراني هاي سلامتی نوجوانان و ارائه راهبردهاي کاهش آن: يک مطالعه ترکيبي
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)


1393
ستاره همامی
اساتید راهنما: دکتر علی منتظری ،دکتر حسن افتخار اردبیلی
اساتید مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،دکتر یوسف کریمی ،دکتر مهدی مشکی
استاد آمار : دکتر سحرناز نجات
نگرش های نقش جنسیتی در زندگی خانوادگی : طراحی و روانسنجی     یک ابزار فرهنگ مدار در جامعه ایرانی

  رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)


1393 
اشرف کاظمی
استاد راهنما: دکتر فاطمه رمضان زاده و دکتر پروانه یاوری
استاد مشاور: دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر سحر ناز نجات، دکتر عباس رحیمی، دکتر علی اکبر صبور
بررسی ارتباط شیوه زندگی زنان با استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی و نتایج آزمایشگاهی روش های کمک باروی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان
(رساله دکتری)

(abstract) 


1391
ناهید جوادی فر
استاد راهنما: دکتر فرشته مجلسی
استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، دکتر علی منتظری
استاد آمار: دکتر سحرناز نجات
طراحی و روانسنجی ابزار جهت بررسی تجربه انطباق با نقش مادری در زنان نخست زای ایرانی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)


1391
مژگان میرغفوروند
استاد راهنما:دکتر اعظم بحیرایی
استاد مشاور:دکتر عیسی محمدی
دکتر سکینه محمد علیزاده
استاد آمار:دکتر سحر ناز نجات
رفتارهاي ارتقادهنده سلامت و حمايت اجتماعي در زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
1390

زینب حمزه گردشی

استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی ، دکتر محمد رضا محمدی

استاد مشاور : دکتر عیسی محمدی

استاد آمار: دکتر سحرناز نجات
 رفتارهای پرخطر نوجوانان و طراحی راهبردهای بهبود دهنده شایع ترین رفتار پرخطر: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی
رساله دکترای بهداشت باروری

(abstract)


1390
زهرا بهبودی مقدم
استاد راهنما:حسن افتخار اردبیلی
استاد مشاور:فاطمه رمضان زاده 
خشونت خانگی در زنان نابارور ، تحلیل عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری
رساله دکترای بهداشت باروری

(abstract)


1389