لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان

ردیف نگارش موضوع پایان نامه
تاریخ
 
  بهناز پاشازاده
استاد راهنما:دکتر فاطمه خوش نوای فومنی
استاد مشاور: دکتر اکرم السادات حسینی
استاد آمار: دکتر رنجبر
بررسی تاثیر اجرای برنامه ارتقای تاب آوری بر سبک های عاطفی و استرس آسیب زای ثانویه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)
 
1401
  فاطمه شیخ شعاعی
استاد راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور:دکتر جمال الدین بگجانی
بررسی تاثیر بوی  شیر مادر بردیسترس  تنفسی و اشباع اکسیژن نوزاد نارس در بخش مراقبت ویژه

(abstract)
 
1401
  نسیم میرزائی سلوط
استاد راهنما:دکتر فاطمه خوشنوا
اساتید مشاور:دکتر کیوان میرنیا،
دکتر ژیلا میرلاشاری،دکتر سید حمید شریف نیا
بررسی تاثیر مراقبت کانگرویی بر دلیریوم در نوزادان تحت تهویه مکانیکی غیرتهاجمی بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)
1401
  مریم رضایی منش
استاد راهنما:دکتر مرضیه حسن پور
استاد مشاور:دکتر بتول پورابولی
استاد مشاورآمار: شیما حقانی
 بررسي تأثیر مراقبت آغوشی مادرانه بر کیفیت خواب مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

(abstract)
 
1400
  ونوس  بوچانی
استاد راهنما:دکتر بتول پورابولی
استاد مشاور :دکتر مرضیه حسن پور
بررسي تأثیر اجرای برنامه مثبت اندیشی  گروهی بر اضطراب و دلبستگی  مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)
 
1400
  ربابه معصومی دیسفانی
استاد راهنما:دکتر جمال الدین بگجانی
اساتید مشاور:دکتر ژیلا میر لاشاری
دکتر شیما یونس پور
 بررسی تاثیر تماس پوستی مادر بیولوژیک با نوزاد متولد از رحم جایگزین بلافاصله پس از تولد بر دلبستگی با نوزاد

(abstract)
 
1400
  فرزانه بیرانوند
استاد راهنما:دکتر جمال الدین بگجانی
استاد مشاور:دکتر فاطمه خشنوای فومنی
استاد آمار:دکتر هادی رنجبر
بررسی تأثیر اجرای بسته آموزشی- حمایتی توسط همتایان بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

(abstract)
 
1399
  زینب بیات
استاد راهنما:دکتر مرضیه حسن پور
اساتید مشاور:دکتر معصومه ایمانی پور
دکتر محمد حیدرزاده
استاد مشاور آمار:دکتر مصطفی قربانی 
بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با خود- شفقت ورزی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان کشور در سال 1397

(abstract) 
1399
  محمد عبدالهی
استاد راهنما: دکتر مرضیه حسن پور
اساتید مشاور: دکتر محمد حیدرزاده
دکتر جمال الدین بگجانی 
بررسی خود مراقبتی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان کشور در سال 97

(abstract)
 
1399
  فائزه خنجریان
استاد راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور:شیما حقانی
بررسی ارتباط کولیک شیر‌خواران با کیفیت زندگی والدین مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال98

(abstract)
 
1399
  مونا زارع زاده
استاد راهنما:دکتر مرضیه حسن پور
اساتید مشاور:دکتر سهیل رحیمی
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر برنامه حمایتی والدین همتا بر سوگ مادران دارای نوزاد نارس

(abstract) 
1398
  حمیده رضائی لشلوئی
استاد راهنما: دکتر مرضیه حسن پور
بررسی تاثیر تمرینات کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودشفقت ورزی و تنیدگی شغلی پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

(abstract)
 
۱۳۹۸
  افسانه کاکاوند
استاد راهنما:دکتر مرضیه حسن‌پور
استاد مشاور:دکتر مهرناز گرانمایه
استاد مشاور آمار:دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد
بررسی تاثیر تمرین بازاندیشی بر گرایش به تفکر نقادانه و هوش هیجانی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

(abstract)
 
1398
  اشرف عجم حسنی
استاد راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور:دکتر خسرو گورابی
استاد مشاور آمار:محمدرضا کیهانی 
بررسی تاثیرگوش پوش وچشم پوش بر درد ناشی از تعبیه لوله دهانی– معدی در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

(abstract)
1398
  فاطمه عباسی
استاد راهنما:دکتر بتول پورابولی
اساتید مشاور:دکتر آیدا راوریان
استاد مشاور آمار:دکتر هادی رنجبر
بررسی تأثیر ماساژ نوزاد نارس توسط مادر بر اضطراب و عزت نفس مادران

(abstract)
1397
  سمیه اشتری
استاد راهنما:دكتر بتول پور ابولی
اساتید مشاور:دکتر ژیلا میرلاشاری،
دکتر علیرضا دهستانی،دکتر هادی رنجبر
بررسی تأثیر پوزیشن جنینی بر شدت درد ناشی از خارج کردن لولۀ قفسه سینه در نوزادان تحت عمل جراحی قلب باز

(abstract)

 
1397  
  لیلا آبادیان
استاد راهنما:دکتر بتول پورابولی
استاد مشاور:دکتر خدیجه اوتادی
استاد آمار:دکتر هادی رنجبر
بررسی  مقایسه ای تأثیر ماساژ و موسیقی بر خستگی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

(abstract)

 
1397
  سمیه صادقی نیارکی
استاد راهنما: دکتر پورابولی
استاد مشاور: دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد امار: دکتر هادی رنجبر
 بررسی تأثیر ساکشن لوله تراشه به روش چهار دستی بر معیارهای فیزیولوژیک و پاسخ های رفتاری نوزادان نارس بستری در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان  

(abstract)
 
1397
  آیدا صفائی فخر
استاد راهنما:دکتر ژیلا میرلاشاری
اساتید مشاور:دکتر جمال الدین بگجانی، دکتر رامک روحی پور
استاد مشاور آمار، دکتر امیر کسائیان
  بررسی مقایسه ای تاثیر شیرمادر و سوکروز بر درد و سازگاری با استرس حین انجام معاینات رتینوپاتی در نوزادان نارس

(abstract)
 
1397
  مرجان بذرگری
استاد راهنما: دکتر بتول پورابولی
استاد مشاور: دکتر  ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور آمار: دکتر هادی رنجب
ر بررسی تاثیر مراقبت خوشه ای بر رفتار های خواب نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

(abstract)
 
1397
  فاطمه طهماسبی
استاد راهنما: خدیجه زارعی
اساتید مشاور:اکرم السادات سادات حسینی
مشاور آمار:دکتر هادی رنجبر
 بررسی تاثیر حمایت آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی والدی بر دلبستگی و خودکارآمدی مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)
 
1397
  زبیده سعدا
اساتید راهنما: دکتر ژیلا میرلاشاری
اساتید مشاور: دکتر بتول پورابولی ، دکتر زهرا فکور
استاد مشاور آمار: دکتر هادی رنجبر
 تأثیر بحث گروهی بین مادران و تیم مراقبت، در مورد نوزاد نارس بر استرس و سازگاری مادران در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

(abstract)
  1397
  زینب شوکتی میر
استاد راهنما: دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور: خدیجه زارعی
استاد مشاور آمار: دکتر حمید حقانی 
 بررسی تأثیر ماساژ توسط مادر بر هایپربیلی روبینمی نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)
 
سال 1396
  حمیده سپاسه
اساتید راهنما: زهرا گودرزی
خدیجه زارعی
استاد مشاور: دکتر نیکو نیک نفس
بررسی ارتباط فراوانی دستکاری ها با خواب نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت-های ویژه نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج)در سال 1395

(abstract)

 
1396
  اعظم احمدی مقیم
استاد راهنما:زهرا دانشور عامری
مشاور آمار: حسین محققی
  تاثیر پیلاتس قبل از شیر دهی بر میزان اضطراب مادران وپاسخ های فیزیولوژیک نوزادان در طول تغذیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان 

(abstract)
 
1396
  فاطمه مروتی
استاد راهنما: دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور: دکتر مهناز سنجری، زهرا دانشور عامری ، دکتر شاهین نریمان
استاد مشاور آمار: دکتر هادی رنجبر
بررسی تاثیر مشارکت پدران نوزادان نارس براساس اصول مراقبت تکاملی بر پیوند با نوزاد و خود کارآمدی آنان

(abstract)
 
1396
  آزاده رحیمی روزبهانی
استاد راهنما :زهرا دانشور عامری
استاد مشاور :دکتر مرضیه حسن‌پور
استاد مشاور آمار: دکتر هادی رنجبر 
تعیین ارتباط عملکرد پرستاران حین ساکشن داخل تراشه با هوش هیجانی و تفکر انتقادی آن‌ها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)
 
۱۳۹۵
  حانیه رحمیان
اساتيد راهنما:دکتر ملیحه کدیور
دکتر نعیمه سید فاطمی
اساتید مشاور: دکتر رضا نگارنده
دکتر فرشاد شریفی
 بررسی ارتباط استقلال حرفه ای با تنش اخلاقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در مراکز آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394

(abstract)

 
1395
  لیلا عزیزخانی

اساتید راهنما:دکتر ملیحه کدیور
دکتر تعیمه سید فاطمی
استاد مشاور:دکتر میترا ذوالفقاری
مشاورآمار:عباس مهران
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش فضای مجازی بر توانایی مراقبتی پرستاران شاغل در بخش  مراقبت های ویژه نوزادان سطح 3

(abstract) 
1395
  زهره حسین زاده

اساتید راهنما:دکتر ملیحه کدیور،دکتر تعیمه سید فاطمی
استاد مشاور:دکتر میترا ذوالفقاری
مشاورآمار:عباس مهران
بررسی تاثیر حمایت آموزشی مبتنی بر فضای مجازی بر توانمندی روانشناختی و خودکارآمدی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان سطح 2

(abstract)
 
1395
  طاهره نیکدل

اساتید راهنما:ملیحه کدیور
سیده نعیمه سیدفاطمی
استاد مشاور:میترا ذوالفقاری
مشاور آمار:عباس مهران
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش مجازی بر خودکارآمدی پرستاران بخش نوزادان سطح یک

(abstract)

 
1395
  مریم رضازاده

استاد راهنما:دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور:خانم خدیجه زارعی
استاد مشاور آمار:دکتر محمد غلامی فشارکی
بررسی ارتباط درک پرستاران از رفتارهای نوزاد با احساس خودکارامدی در مراقبت از نوزادان بستري در بخش هاي مراقبت وي‍ژه بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

(abstract)

1395
  نسرین شهریاری
استاد راهنما : دکتر میرلاشاری
بررسی ارتباط نگرش پرستاران نسبت به مادران مصرف کننده مواد و عملکرد مراقبتی  از نوزاد آنها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)
1395
  : طاهره خان محمدزاده
اساتید راهنما : دکتر ثاقب ,دکتر میرلاشاری
بررسی موانع اجرایی مراقبت خانواده محوردر بخش های مراقبت ویژه نوزادان از دیدگاه والدين ، پرستاران و پزشکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكي تهران

(abstract)
1395
  الهه راستکار
اساتید راهنما :دکتر حسن‌پور ,دکتر نیک‌‌ ‌نفس
استاد مشاور: دکتر افجه
: بررسی عوامل مرتبط با عفونت خونی ناشی از کاتتر ورید مرکزی-محیطی در نوزادان بستری در بخش ویژه نوزادان مرکز درمانی مهدیه
(abstract)
1394
  فریبا نوری
اساتيد راهنما:دکتر سادات حسینی ,
دکتر نریمان
استاد مشاور آمار:دکتر صادقی
بررسی تأثیر مکیدن غیر تغذیه ای توسط انگشت مادر بر معیارهای فیزیولوژیک و شروع تغذیه کامل دهانی نوزادان نارس بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادان
(abstract)
1394
  فرامرز کلهر
استاد راهنما : دکتر میرلاشاری
اساتید مشاور: زهرا گودرزی ,دکتر طاهره صادقی تاثیر 
برنامه چندجانبه آموزشی تعادل دمایی بدن نوزادان بر دانش و عملکرد پرستاران
(abstract)
تیر 1394
  عالیه تاجیک
اساتید راهنما:دکتر فریده باستانی
دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور آمار:حمید حقانی
 بررسی ارتباط هوش هیجانی با  استرس مادران دارای نوزاد  بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

(abstract)

 
دی 1394
  مریم سلطاندوست ناری
اساتید راهنما :دکتر ملیحه کدیور
، دکتر نعیمه سیدفاطمی
 تاثیر یادگیری الکترونیکی بر دانش و عملکرد پرستاران در ارتباط با تثبیت نوزادان قبل از انتقال 

(abstract)
 
1394
  بدری فرهند
استاد راهنما: دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور: دکتر مریم ویسی زاده 
مقايسه تأثیر دو روش آموزش کارگاهی و یادگیری مبتنی بر تیم برآگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران در مورد نوزاد مبتلا به سندرم محروميت ازمواد در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان

(abstract)
 
 تیر 1394
  مهناز جعفرخانی
استاد راهنما اول: دکتر نیکو نیک نفس
استاد راهنما دوم: دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور آمار:دکتر طاهره صادقی
 بررسی واکنش پرستاران نسبت به هشدار اشباع اکسیژن در بخش مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)

 
تیرماه 1394
  علی وفایی
استاد راهنما:زهرا دانشور عامری
اساتید مشاور:دکتر ژیلا میرلاشاری،
دکتر طاهره صادقی 
تاثیر برنامه آموزشی جامع تغذیه کامل وریدی بر دانش و عملکرد پرستاران در بخش‌ مراقبت‌های ویژه نوزادان

(abstract)

 
تیر 1394
  طاهره مخلص آبادی فراهانی
اساتید راهنما: دکتر ملیحه کدیور دکتر نعیمه سید فاطمی
 بررسی تأثیر حمایت آموزشی مبتنی بر فضای مجازی بر رضایتمندی و خودکارآمدی مادران نوزادان بستری در بخش های ویژه نوزادان

(abstract)
 
 1394
  فاطمه ربانی
استاد راهنما: زهرا گودرزی
استاد مشاور: دکتر حسین دلیلی
استاد مشاور آمار: دکتر احمدرضا شمشیری
مقایسه تاثیر مراقبت آغوشی پدر،مادر و مراقبت روتین در تسکین درد نوزاد نارس بعد از خونگیری از پاشنه پا در بخش مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)

 
تیرماه  1394
  آزاده رنجبر
اساتید راهنما: دکتر نسرین خالصی
زهرا گودرزی تا
تأثیر گوش پوش بر واکنش های رفتاری و فیزیولوژیک نوزادان نارس

(abstract) 
 
1393
  منا جزمحتشمی
استاد راهنما:  زهرا احمدی
استاد مشاور:  دکتر نعیمه سیدفاطمی
استادآمار:  حمید حقانی
  بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با رضایتمندی والدین ازمراقبت نوزادان نارس بستری 

(abstract)

 
خرداد94
  طاهره ستاری
استاد راهنما : زهرا دانشور عامری
استاد مشاور : دکتر فریده باستانی
استاد مشاور آمار: دکتر قدرت الله روشنایی
بررسی تاثیر مداخله خانواده محور مبتنی بر ارتباط کلامی بر استرس و مکانیزم های سازگاری(مقابله ای) مادران نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

(abstract)

 
تابستان    1394
  الهام شفیعی
استاد راهنما: زهرا دانشور عامری
 تأثیر لالایی ب صدای مادری بر معیارهای فیزیولوژیک نوزادان نارس

(abstract)

 
بهار 1394
  معصومه عسگری
استاد راهنما: زهرا گودرزی 
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر استرس، اضطراب و افسردگی مادران نوزادان دارای کلستومی 

(abstract)

 
اردیبهشت  1394
  نگارین اکبری
اساتید راهنما:دکتر ملیحه کدیور
دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد آمار:حمید حقانی
  تاثیر روایت نویسی مادران بر روی استرس و رضایتمندی آنها از مراقبت
در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در مراکز آموزشی درمانی  مرکز طبی کودکان و آرش 

(abstract)

 
فروردین 1394
  سمیه ملا نوروزی
اساتید راهنما:زهرا احمدی T دکتر نسرین خالصی
استاد مشاور آمار:حمید حقانی 
بررسی تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از گذاشتن لوله دهانی- معدی در نوزادان نارس

(abstract)
 
بهمن 93
  فاطمه محمّد دوست
اساتید راهنما: دکتر حمید پیروی /دکتر زیبا مسیبی
استاد مشاور: مینو میترا چهرزاد
مشاورآمار: عباس مهران
  بررسی تأثیر اجرای برنامه توانمند سازی مادران بر آمادگی آنها برای مراقبت از نوزاد نارس در زمان ترخیص

(abstract)
بهمن 1393
  زهره اسکندری
استاد راهنما : زهرا دانشور عامری
استاد مشاور: دکتر ستاره ثاقب
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی سطح آگاهی پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان از اصول مراقبت های قبل از انتقال نوزادان

(abstract)

 
مهر  1393
  پریچهر طلوری
استاد راهنما: دکتر نیکو نیک نفس
استاد مشاور: دکتر ژیلا میرلاشاری
 بررسی تاثیر برنامه آموزش مراقبت های پرستاری بر پیامد های تهویه مکانیکی نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)

 
شهریور 1393
  ثریا شجاعی جشوقانی
استا راهنما: دکتر ملیحه کدیور
دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد مشاور: دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی ارتباط سلامت معنوی با میزان استرس و راهبردهای مقابله ای در مادران دارای نوزاد بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)
اردیبهشت ماه  1393
  سرور سهرابی
اساتید راهنما:دکتر زیبا مسیبی
زهرا احمدی
بررسي تاثير ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهای دلبستگی مادران داراي نوزاد بستري در بخش  مراقبت های نوزادان

(abstract)

 
شهریور ماه 1392
  سیده زهرا اعمی
استاد راهنمای اول : زهرا احمدی
استاد راهنمای دوم : دکتر مجید کلانی
  مقایسه درک پرستاران و مادران نوزادان نارس از نیازهای مادران
در بخش مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)

  تیر1392
  زهرا قاسمی  تجن گوکه
اساتید راهنما : دکتر پیمانه علیزاده طاهری ، زهرا دانشور عامری
 مقایسه میزان حجم دریافت شیر مادر توسط نوزاد نارس با و بدون استفاده از شیلد

(abstract) 

 
بهمن 1393
  منا علی نژاد نائینی
استاد راهنما:دکتر حمید پیروی،
دکتر پریسا محققی
استاد آمار:عباس مهران
 بررسی تاثیر وضعیت جمع شده تسهیل شده حین ساکشن بر درد و سازگاری با استرس نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

(abstract)

  دی 1392
  نرگس شفیعی
استاد راهنما :مریم رحمتی
 بررسي رفتار پرستاران در پيشگيري از تحريك بيش از اندازه نوزادان نارس بستري در بخش NICU  بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

(abstract)

  بهمن 92
  مرضیه رضایی
استاد راهنما :معصومه ذاکری مقدم
و دکتر غیاثوندیان
استاد آمار: دکترحمید حقانی
 مقایسه درک از مراقبت بیهوده در پزشکان و پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی  شیراز در سال 1393

(abstract)

  دی ماه 92
  ناهید رجایی
استاد راهنما: دکتر فریده باستانی، دکتر الهه امینی
استاد مشاور: سارا  جان محمدی
استاد آمار: دکتر حمید حقانی
 بررسی تاثیر مراقبت کانگرویی بر وضعیت خواب و بیداری نوزادان نارس


(abstract)
 تیر 1391
  فاطمه خسرواني
استاد راهنما: دكتر نورالدين محمدي
اساتيد مشاور: دكتر پريسا محققي، مهندس محمد رنجبريان
استاد مشاور آمار: آغا فاطمه حسينی
  بررسي محرك هاي صوتي در بالين نوزادان نارس بستري در بخش هاي ويژه نوزادان بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

(absrtact)
  تير ماه 1391
  سیده مریم مظفری نیا
اساتید راهنما: دکتر ملیحه کدیور
خانم زهرا دانشور عامری
استاد مشاور: Jan Tedder
استاد آمار: آقای حمید حقانی
 تاثیر برنامه آموزشی "کمک - شناخت- راهنمایی" بر آگاهی از رفتار نوزاد نارس و استرس پدران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در مرکز طبی کودکان تهران

(abstract) 

شهریور 91
  الهه نایب لویی
استاد راهنما: دکتر منصوره اشقلی فراهانی
استاد مشاور: دکتر نسرین خالصی
استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
 ارزیابی وضعیت ساختارموجود بخش های مراقبت ویژه نوزادان براساس استانداردهای پیشنهادی در بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 1391

(abstract)

تیرماه 1391
  زهرا اسکندری
اساتید راهنما: دکتر پریسا محققی-دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد مشاور:Dr. Heidelise Als
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
بررسی تأثیر قراردادن در" لانه " برمعیارهای حرکتی استرس نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

(abstract)

 
شهریور ماه 1391
  نسرین محمودی
استاد راهنما: دکتر پریسا محققی، خدیجه زارعی
استاد مشاور : دکتر محمود ایمانی
استادآمار: حمید حقانی 
 بررسی تاثیر تحریک حسی حرکتی دهان ومکیدن غیر تغذیه ای بر تحمل تغذیه دهانی نوزادان نارس

(abstract)
1391
  ملیحه جاوید پور
اساتید راهنما:دکتر زیبا مسیبی
مریم رحمتی
استاد آمار: دکتر حمید حقانی  
بررسی تأثیر مراقبت مادرانه آغوشي، بر درد هنگام نمونه گیری از پاشنه پا در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)

 اسفند 1391
  ام البنی رحیمی
استاد راهنما: خانم زهرا گودرزی
خانم دکتر نسرین خالصی
استاد مشاور: دکتر فرین سلیمانی، دکتر نورالدین محمدی
استاد آمار: آقای دکتر احمدرضا شمشیری
 بررسی موانع و میزان اجرای جنبه های مراقبت تکاملی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران


(abstract) 
بهمن 1391
  پریسا رفیعی
استاد راهنما: دکتر الهه امینی ،خدیجه زارعی
استاد مشاور: دکتر مجید حمیدی
استاد مشاور آمار: دکتر محمودرضا گوهری 
 بررسی تأثیر موسیقی کلاسیک و لالایی بر معیارهای فیزیولوژیک و وضعیت خواب و بیداری شیرخواران نارس بستری در NICU

(abstract)
 اسفند 91