لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی ارشد مامایی


 


نگارش

موضوع پایان نامه

تاریخ
الهه اسکندری
استاد راهنما :دکتر  شیرین شهبازی صیقلده
اساتید مشاور:دکتر شهلا خسروی
دکتر الهام ابراهیمی،شیما حقانی
بررسی و مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی مراقبت ماما محور با مراقبت روتین در بیمارستان های وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1399

(abstract)
 
  1401
صفورا رحیمی
استاد راهنما: دکتر سیده طاهره میرمولایی
اساتید مشاور:دکتر الهام ابراهیمی
استاد مشاور آمار:خانم شیما حقانی
بررسی ارتباط مدیریت استرس با دانش، نگرش، خودکارآمدی و عملکرد ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی دولتی استان ایلام در ارتباط با کووید-19: یک مطالعه مقطعی

(abstract)
 
1401
سیده زینب فدوی
استاد راهنما:دکتر شیرین شهبازی صیقلده
اساتید مشاور:دکتر علی محمد مصدق راد، فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی چالش های بخش های زنان و زایمان بیمارستان های شهر قم از دیدگاه مدیران و کارکنان در پاندمی کووید-19 در سال 1400

(abstract)

 
1401
زینب میرزایی مقصود
استاد راهنما : دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد مشاور : دکتر الهام رضایی
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر خودشفقتی و خودکارآمدی زنان پره منوپوز

(abstract)
 
1401
سمیرا رومینا
استاد راهنما :دکتر زهره خاکبازان
استاد مشاور :دکتر فاطمه واثق رحیم پرور ،شیما حقانی
تاثیر یوگا بر اضطراب و وضعیت عملکردی زنان نخست زا در دوره پس از زایمان

(abstract)


1401
زینب پورعلیجان امیری
استاد راهنما:دکتر فرناز فرنام
استاد مشاور:دکتر زهره خاکبازان
  و Beáta Bőthe
مقایسه سلامت جنسی و سلامت روان در دانشجویان متاهل ایرانی استفاده کننده و غیر استفاده کننده از پورنوگرافی در سال 1401

(abstract)
 


1401
سحر خاکسار
استاد راهنما:دکتر مریم دامغانیان
استاد مشاور :دکتر سهیل رحیمی
مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی تاثیر آرامسازی به شیوه تجسم هدایت شده بر اضطراب زنان باردار کاندید آمنیوسنتز

(abstract)
 
1401
معصومه حلاجان
استاد راهنما: دکتر مریم مدرس
اساتید مشاور:دکتر سهیل رحیمی  ، دکتر ماندانا میرمحمدعلی
استاد مشاور آمار:دکتر علی منتظری
بررسی تاثیر ذهن آگاهی بر سلامت روان و رضایت زناشویی مادران دارای کودک با اختلالات طیف اوتیسم

(abstract)
 


1401
سپیده رضایی قمصری
استاد راهنما:دکتر الهام ابراهیمی
اساتید مشاور:دکتر بی بی هاجر زحمتکش
دکتر شهره وثوق
مقایسه عوامل خطر مرتبط با سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان مبتلا و غیر مبتلا شهر گرگان در سال 1400

(abstract)
 

1401
مهدیه السادات دامنپاک ریزی
استاد راهنما:دکتر فرناز فرنام
استاد مشاور:دکتر مژگان هاشم زاده ، دکتر مریم راد
 مقایسه خشونت خانگی، افسردگی، اضطراب و استرس در افراد تراجنسیتی و افراد سیسجندر

(abstract)
 

1401
زینب عیدی
استاد راهنما:دکتر الهام ابراهیمی
استادان مشاور:دکتر عباس رحیمی فروشانی
دکتر مهدی فروزش
بررسی علل شکایت های مرتبط با سلامت باروری ارجاع شده به اداره پزشکی قانونی کل استان تهران در سالهای 1399-1395

(abstract)
 

1401
شبنم فیضی
استاد راهنما: دکتر مریم مدرس
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
 بررسی خشونت شغلی و ارتباط آن با توانایی حل مسئله در ماماهای بیمارستان‌های دولتی شهر تهران سال 1400

(abstract)
 


1400
حلیمه محمدی
استاد راهنما: دکتر الهام ابراهیمی
اساتید مشاور: دکتر عباس رحیمی فروشانی  ،دکتر جواد راستی
 بررسی تأثیر بازی درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر شدت ترس  و درد زایمان زنان نخست زا مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد در سال1399

(abstract)
 

1400
رویا کامرانی
استاد راهنما: دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:دکتر حمیدرضا دانش پرور
استاد مشاور آمار:خانم شیما حقانی 
بررسی روند تغییرات  ویژگی های شکایت از قصور مامایی بر اساس پرونده های ارجاع شده به اداره کل کمیسیون های پزشکی قانونی استان تهران در سال های 1398-1394

(abstract)
 

1400
مهری کوسه لو
استاد راهنما:دکتر سیده طاهره میرمولایی
اساتید مشاور:دکتر ابراهیم جعفری پویان ،دکتر راضیه معصومی
ارزیابی کیفیت مراقبت های واحد تریاژ مامایی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400

(abstract)
 
۱۴۰۰
فاطمه الفتی
استاد راهنما:دکتر راضیه معصومی
استاد مشاور:دکتر سکینه محمدعلیزاده
استاد مشاور آمار:علی اصغر حائری مهریزی
بررسی خودکارآمدی جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان ایرانی متولد دهه های 1340 تا 1370
(abstract)
 

۱۴۰۰
آرزو علیمردانی
استاد راهنما:دکتر ماندانا میرمحمدعلی ئی
بررسی تاثیر مشاوره گروهی سلامت باروری بر سواد سلامت جنسی زنان آسیب دیده اجتماعی 
(abstract)
 
۱۴۰۰
محدثه نادمی
استاد راهنما:دکتر مریم مدرس
استاد مشاور:دکتر مژگان تن ساز
استاد مشاور آمار:دکتر مهدی رنجبران
بررسی سبک‌های شخصیتی ماما‌های شاغل در بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران و ارتباط آن با رضایت شغلی و تعهد سازمانی آن‌ها در سال ۱۴۰۰
(abstract)
 

۱۴۰۰
پگاه نظری نژاد
استاد راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
استاد مشاور: دکتر ماندانا میرمحمدعلی ئی
بررسی اثر یوگا بر پرخاشگری و اضطراب دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر
(abstract)

۱۴۰۰
اکرم طبسی
استاد راهنما:دکتر مهرناز گرانمایه
استاد مشاور:دکتر زهره مومنی موحد
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی رفتار حرفه ای ماماهای شاغل در مراکز جامع سلامت شهری و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوران پاندمی کووید 19 در سال ۱۴۰۰
(abstract)
 

۱۴۰۰
مهدیه کریمی
استاد راهنما:دکتر شیرین شهبازی صیقلده
استاد مشاور:دکتر عباس حبیب اللهی
استاد مشاورآمار:شیما حقانی 
مقایسه فراوانی شیردهی انحصاری و عوامل مرتبط با آن در مادران با و بدون تجربه شیردهی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۰

(abstract)
 
۱۴۰۰
زهرا فرهی
استاد راهنما: دکتر فرناز فرنام
بررسی تاثیر مشاوره ی جنسی مبتنی بر مدل کامش در حد کافی (GES) به زوجین، بر رضایت و عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال میل جنسی

(abstract)
 
1400
معصومه حسنی
استاد راهنما:دکتر زهرابهبودی مقدم
مشاور آمار:شیماحقانی
بررسی فراوانی افسردگی پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان مهاجر افغانستانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران - ایران 2021-2020
پردیس بین الملل 


(abstract)
 
  1400
سمیرا نورزایی
استاد راهنما:دکتر مریم دامغانیان
اساتید مشاور:دکتر سهیل رحیمی ،دکتر اشرف معینی
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی تاثیر آرامسازی به شیوه تجسم هدایت شده بر استرس زنان نابارور کاندید IVF

(abstract)


1400
حلیمه محمدی
استاد راهنما:دکتر الهام ابراهیمی
اساتید مشاور:دکتر عباس رحیمی فروشانی
دکتر جواد راستی
بررسی تأثیر بازی درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر شدت ترس  و درد زایمان زنان نخست زا مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد در سال1399

(abstract)
 


1400
محدثه مرتضی پور
استاد راهنما:دکتر فرناز فرنام
استاد مشاور:دکتر مریم دامغانیان، دکتر مریم راد
بررسی تصویر بدنی و عوامل مرتبط با آن در افراد تراجنسیتی تطبیق یافته

(abstract)
 

۱۴۰۰
فاطمه مومن زاده
استاد راهنما:دکتر راضیه معصومی
بررسی مهارت والدین در مدیریت رفتارهای جنسی فرزندان دارای اختلال طیف اوتیسم تحت پوشش انجمن اوتیسم ایران، شعبه استان تهران و عوامل مرتبط با آن در سال 1400

(abstract)
 

۱۴۰۰
نیوشا زندی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر بتول رشیدی
استاد مشاور :دکتر نمازی،شیما حقانی
 تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده  بر ارتقاي سلامت  جنسی و باروری زنان مبتلا به اندومتريوز

(abstract)
 
۱۴۰۰
بهار حسن تبار
استاد راهنما:دکتر شیرین شهبازی صیقلده
استاد مشاور:دکتر اعظم رحمانی،
دکتر Defne Engür
بررسی فراوانی، علل و پیامدهای انواع روشهای از شیر گرفتن در کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۰

(abstract)
 
۱۴۰۰
الهام شیردل
استاد راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
استاتید مشاور:دکتر فرناز فرنام
شیما حقانی، محبوبه قربانی
مقایسه تاثیر چرخش کمر در وضعیت ایستاده و فشار بر نقطه 6 طحالی در فاز فعال بر شدت درد، طول مدت زایمان و تجربه تولد زنان نخست زا

(abstract)
 


1400
رقیه قدیمی
استاد راهنما:سرکار خانم دکتر الهام ابراهیمی
استاد مشاور:دکتر محبوبه والیانی
استاد مشاور آمار:دکتر عباس رحیمی فروشانی
بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر کیفیت خواب زنان باردار مبتلا به اختلال خواب

(abstract)
 


1400
زینب نوراله پور سردهائی
استاد راهنما: دکتر شیرین شهبازی صیقلده
بررسی میزان مطابقت دانش و مهارتهای بالینی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی با خدمات مامایی درخواستی از آنان در مرکز اورژانس تهران در سال 1399

(abstract)
 


1400
هاجر رضائی
استاد راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
بررسی سطح سرمی اکسی  توسین خون در سه ماهه سوم بارداری و ارتباط آن با افسردگی پس از زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان الزهرا شهر رشت 1399

(abstract)
 


1400
زهره خضری پور
استاد راهنما:دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:دکتر اعظم رحمانی
استاد مشاور آمار:دکتر محمدرضا ناطقی
بررسی ارتباط پیامدهای حاملگی در زنان تحت تکنیک های کمک باروری با و بدون غربالگری ژنتیکی قبل از لانه گزینی

(abstract)
 


1400
مریم شامی
استاد راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد مشاور:دکتر طاهره فائزی
استاد مشاور آمار:دکتر علی منتظری
بررسی تاثیر مشاوره جنسی مبتنی بر مدل EX-PLISSIT بر ارتقای عملکرد جنسی زنان متاهل مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

(abstract)
 


1400
زینب بیات
استاد راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد مشاور:دکتر مونا منصوری
استاد مشاور آمار:دکتر شیما حقانی
بررسی تاثیر بهارنارنج بر دیسمنوره اولیه در دو حالت ماساژ پوستی و استنشاق رایحه

(abstract)
 


1400
شهنوش گرامی
استاد راهنما:دکتر مریم دامغانیان
بررسی ارتباط بین هوش معنوی و اضطراب و استرس درک‌شده ناشی از انجام غربالگری‌های پره‌ناتال در زنان باردار

(abstract)
 


1400
ام کلثوم عزیزی
استاد راهنما:دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور
بررسی تأثیر نور درمانی بر افسردگی و کیفیت خواب دوران بارداری

(abstract)
 


1400
طیبه ابراهیمی
استاد راهنما:دکتر شیرین شهبازی صیقلده
اساتیدمشاور:دکتر ملیحه تبرایی
دکتر عباس رحیمی فروشانی تاثیر روغن بنفشه بر درمان زخم نوک پستان (شقاق) در زنان شیرده

(abstract) 
 
۱۴۰۰
مهدا ربیع زاده
استاد راهنما:دکتر فرناز فرنام
اساتید مشاور:دکتر مریم دامغانیان، شیما حقانی
 بررسی تاثیر مشاوره‌ی جنسی بر رضایت جنسی و سازگاری زوجین در آستانه‌ی طلاق

(abstract) 
 
1400
سکینه محمدی
استاد راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
 مقایسه تاثیرکپسول خوراکی کورکومین با قرص خوراکی مترونیدازول بر درمان واژینوزباکتریال

(abstract)
 


1400
فاطمه احمدی
استاد راهنما: دکتر سیده طاهره میر مولایی
اساتید مشاور: دکتر آزیتا منشوری
سیده نرگس ساداتی
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
مقایسه تأثیر بذر کتان و شیرین‌بیان بر گرگرفتگی و کیفیت زندگی زنان یائسه

(abstract)
 
1400
معصومه زحمتکش
استاد راهنما:دکتر الهام ابراهیمی
استاد مشاور: دکتر احمد خسروی
تاثیر هنردرمانی بر اضطراب و کیفیت زندگی، متعاقب از دست رفتن حاملگی

(abstract)
 


1399
سحر خادمی
استاد راهنما:دکتر الهام ابراهیمی
بررسی تاثیر مامایی از راه دور بر ترس از زایمان، خودکارآمدی زنان باردار در سازگاری با زایمان و نوع زایمان زنان ‌نخست‌زا

(abstract)
 


1399
زهره محمدی
استاد راهنما:دکتر راضیه معصومی
بررسی تاثیر مشاوره روانی-جنسی مبتنی بر مدل اکسپلیسیت بر عملکرد جنسی و کیفیت زندگی جنسی بیماران مبتلا به شایع ترین سرطانهای زنان

(abstract)

 


1399
زینب مظفری راد
استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان
اساتید مشاور:فاطمه رحیمی کیان
دکتر والیانی، شیما حقانی
بررسی تاثیرطب فشاری گوش  بر آمادگی سرویکس، شروع  و پیامد زایمان در زنان نخست زای ترم

(abstract)
 


1399
فاطمه بردبار
استاد راهنما:  دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور
اساتید مشاور:  دکتر الهام ابراهیمی،دکتر عباس رحیمی فروشانی
 بررسی ارتباط تعارض کار- خانواده با ویژگی های باروری درزنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی تهران1399
مهری پورمهدی
استاد راهنما: دکتر راضیه معصومی
بررسی تاثیر طب فشاری در دو نقطه Sp6 و Liv3 بر ارتقای عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان

(abstract)

 


1399
پریسا حیدری
استاد راهنما:دکتر مهرناز گرانمایه
استاد مشاور:دکترزهره خاکبازان
مشاور آماری:شیما حقانی 
 مقایسه ی تاثیر روغن گل مغربی به صورت خوراکی و واژینال بر آمادگی دهانه رحم در زنان باردار

(abstract)
 


1399
مریم بایرامی روشنق
استاد راهنما:دکتر شیرین شهبازی صیقلده
استاد مشاور:لیدا احمدی
استاد مشاورآمار:دکتر عباس رحیمی فروشانی
ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دوستدار کودک دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر اجرای گامهای 8 تا 10 دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در سال 1398

(abstract)
 


1399
فریبا کشاورز
استاد راهنما:دکتر سیده  فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:دکتر سیده طاهره میرمولایی
بررسی دیدگاه صاحبنظران درباره‌ی تأسیس مراکز تولد در ایران

(abstract)
 


1399
معصومه محمدی منش
استاد راهنما:دکتر الهام ابراهیمی
اساتید مشاور:دکتر مریم مدرس و دکتر ابوالفضل محمد بیگی
 بررسی ارتباط سبک‌های مدیریت حل تعارض با خلاقیت ماماهای شاغل در زایشگاه‌های شهر قم در سال 1397

(abstract)
 


1399
معصومه نوروزی
استاد راهنما:دکتر سیده طاهره میرمولایی
بررسی تاثیر کرم واژینال دوسین (سیاهدانه و عسل) در درمان ولوواژینیت کاندیدایی

(abstract)
 


1399
سحر امامقلی
استاد راهنما:دکتر مریم مدرس
اساتید مشاور:دکتر فاطمه واثق رحیم پرور ، دکتر سارا اسماعیل زاده
مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی تاثیر شناخت درمانی بر خودکارآمدی زنان باردار در سازگاری با زایمان طبیعی

(abstract)


1399
مژگان روزافزون
استاد راهنما:دکتر فرناز فرنام
اساتید مشاور:دکتر زهره خاکبازان
دکتر الهه امینی ، دکتر مهدی یاسری
بررسی تاثیر مداخلات آموزشی- رفتاری پیرامون خواب شیرخوار بر پیامدهای مادری و شیرخوارگی

(abstract)
 


1398
سحرزمانی احمدمحمودی
استاد راهنما:دکتر مریم دامغانیان
استاد مشاور:دکتر فرناز فرنام
استاد مشاور آمار:دکتر حمید حقانی
بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان یائسه

(abstract)

1398
رقیه فرجی
استاد راهنما:دکتر مریم مدرس
 بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل رفتار برنامه ریزی شده در استفاده زنان شیرده از مکمل ویتامینD

(abstract)
 


1398
مرضیه پاکروان
استاد راهنما:دکتر سیده  فاطمه واثق رحیم پرور
اساتید مشاور:دکتر مریم مدرس
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی دیدگاه مدرسین مامایی کشور در مورد استفاده از منابع درسی دانشجویان کارشناسی مامایی و عوامل مرتبط با آن

(abstract)
 


1398
سپیده سهرابی
استاد راهنما:دکتر شیرین شهبازی صیقلده
استاد مشاور:دکتر فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور آمار:دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی علل و نشانه های درک شده مادران ایرانی از عدم کفایت شیر و نحوه مواجهه با آن در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1398

(abstract)
 


1398
معصومه تیموری
استاد راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
استاد مشاور:دکتر سهیل رحیمی
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی روانی بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران باردار

(abstract)
 


1398
سیده فائزه هاشمی نژاد
استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده
اساتید مشاور: دکتر روجا رحیمی
خانم شیما حقانی
بررسی مقایسه ای مصرف دوره های مختلف والرین بر افسردگی، اضطراب و استرس ماماهای شاغل

(abstract)
 


1398
مریم معروضی
استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان
استاد مشاور:فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی ارتباط تناسب فرد- شغل و فرد- سازمان با رضایت شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مرکز بهداشتی درمانی جنوب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)
 


1398
افسانه آزادپور
استاد راهنما : دکتر شیرین شهبازی
مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی در مراقبت های ارائه شده توسط مامای همراه و همراه آموزش دیده با مراقبت های معمول مامایی در بخش های لیبر و زایمان

(abstract)
 


1398
زهرا سرفلاح
استاد راهنما:دکتر مریم دامغانیان
استاد مشاور:فاطمه رحیمی کیان
مشاور آمار:دکتر عباس رحیمی فروشانی
بررسی مقایسه ای تاثیر عصاره سیر با محلول پودوفیلین در درمان زگیل های تناسلی زنان

(abstract)
 


1398
سحر نایبیان
استاد راهنما:دکترسیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:دکتر شیرین شهبازی
مشاور آمار:شیما حقانی
 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر خودکارآمدی شیردهی زنان در دوره پس از زایمان

(abstract)
 


1398
مریم براتی
استاد راهنما:دکتر راضیه معصومی
استاد مشاور:دکتر ریحانه حسینی
استاد مشاور آمار:دکتر مهدی یاسری
بررسي تاثير مشاوره تلفيقي مبتني بر مدل اکسپليسيت بر اختلال ارگاسم زنان

(abstract)


1398
نرجس آقایی
استاد راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد مشاور:دکتر سید احمد سید علی نقی
دکتر علی منتظری
  تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری زنان HIV+

(abstract)

 


1398
سمیه میرزایی فتح آباد
استاد راهنما:دکتر سیده طاهره میرمولایی
استاد مشاور:دکترمهرنازگرانمایه
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی کیفیت آموزش بالینی ازدیدگاه دانشجویان مامایی و عوامل مرتبط با آن دردانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1398

(abstract)
 


1398
عادله نظری
استاد راهنما:دکتر شیرین شهبازی صیقلده
استاد مشاور:دکتر راضیه معصومی
مشاور آمار:دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 شیوع، علل و پیامدهای مادری خونریزی زودرس بعد از زایمان در بیمارستان های دولتی کابل- افغانستان در سال 2018 -2019
(پردیس بین الملل)

(abstract)

 


1398
وجیهه السادات شمندی
استاد راهنما :دکتر مهرناز گرانمایه
استاد مشاور:دکتر زهره خاکبازان
استاد مشاور آمار:دکتر شیما حقانی
 بررسی رفتار جستجو بازخورد و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و ماماهای بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران در سال 1397

(abstract)

 


1398
فاطمه نجفی
استاد راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر کیفیت زندگی زنان HIV مثبت

(abstract)
 


1398
پونه معصومی
استاد راهنما:دکتر مهرناز گرانمایه
استاد مشاور:دکتر حمیدرضا یعقوبی
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
بررسي عوامل مرتبط با انگیزه شغلی ماماهای مراقب سلامت شاغل درپايگاههاي سلامت مراكز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  تهران بر اساس مدل هرزبرگ درسال1397

(abstract)
 


1398
فائزه علی اکبری
استاد راهنما:دکتر مریم دامغانیان
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی زنان مبتلا به بی اختیاری ادراری تحت درمان با ورزش های عضلات کف لگن

(abstract)
 


1398
نفیسه وثوقی
استاد راهنماد:دکتر راضیه معصومی
استاد مشاور:دکتر زینت قنبری
استاد آمار:علی‌اصغر حائری مهریزی
 بررسی تاثیرآموزش مجازی بر ارتقای عملکرد جنسی، خودانگاره‌ی تناسلی و دیسترس جنسی در زنان مبتلا به سندرم راکی‌تانسکی

(abstract)
 


1398
سمیه سلیمانی
استاد راهنما:دکتر راضیه معصومی
استاد آمار:شیما حقانی
 بررسی تاثیر برنامه تربیت جنسی کودکان بر خودکارآمدی والدین

(abstract)
 


1398
شکوفه ملکی
استاد راهنما:دکتر مریم مدرس
استاد مشاور:دکتر آزاده شادمهر
مشاور آمار:شیما حقانی
 بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر خستگی و اضطراب پس از زایمان در زنان نخست زا

(abstract)
 


1398
سیما آقای
استاد راهنما:دکتر مریم مدرس
اساتید مشاور:دکتر سهیل رحیمی،
دکتر حمید حقانی
 بررسی تاثیر آموزش معنویت بر شادکامی زنان یائسه

(abstract)


1398
فرزانه دستاران
استاد راهنما:دکتر راضیه معصومی
استاد مشاور:دکتر فاطمه فروزانفرد
استاد مشاور آمار:خانم شیما حقانی
بررسی تاثیر مشاوره جنسی مبتنی بر مدل BETTER بر کیفیت زندگی جنسی زنان نابارور

(abstract)
 


1398
خدیجه خراقانی
استاد راهنما:دکتر فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:دکتر مریم مدرس
استاد آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر آموزش مراقبت از نوزاد بر اساس درسنامه های مامایی بر آگاهی، نگرش و عملکرد مدرسین مامایی

(abstract)
 


1398
فاطمه شمس الهی
استاد راهنما:دکتر مریم مدرس
اساتید مشاور:دکتر طاهره میرمولایی
دکتر امیر کساییان
بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های مقاربتی در زنان

(abstract)
 


1397
زینت کشتکار برغانی
استاد راهنما: دکتر مهرناز گرانمایه
استاد مشاور: دکتر میترا ذوالفقاری
مقایسه تأثیر دو روش یادگیری الکترونیکی مراقبت‌های دوران بارداری (رایانه، تلفن همراه) بر آگاهی و خودکارامدی ماماها

(abstract)
 
1397
فاطمه خلیلی
استاد راهنما: دکتر سیده طاهره میرمولایی
تعیین تاثیر روایت نویسی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های مراقبت بارداری دانشگاه علوم پزشکی تهران 

(abstract)
 
1397
شلیر محمدی
استاد راهنما:  فاطمه رحیمی کیان 
بررسی تاثیر کیسه یخ ناحیه ساکروم بر درد و اضطراب فاز فعال لیبر و میزان رضایتمندی از زایمان در زنان نخست زا

(abstract)
 
1397
سمانه حق محمدی پسند
استاد راهنما:دکتر فرناز فرنام
استاد مشاور: دکتر مریم دامغانیان
استاد مشاور آمار: دکتر مهدی یاسری
بررسی مقایسه‌ای پیامدهای استفاده از دپومدروکسی پروژسترون استات و وسیله داخل رحمی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)
 
1397
فرحنازعزیزی
استاد راهنما: دکتر مهرناز گرانمایه
استاد مشاور:دکتر زهره خاکبازان
بررسی مقایسه ای  تاثیر ارائه بازخورد کتبی و شفاهی در آموزش بالینی بر رضایتمندی و عملکرد دانشجویان مامایی

(abstract)
 
1397
کامله محمدی
استاد راهنما : دکتر راضیه معصومی
بررسی تأثیر مهارت آموزی جنسی بر ارتقای سلامت جنسی زنان مهاجر افغانستانی

 پردیس بین الملل

(abstract)
 
1397
آزاده شهبازی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ،دکتر راضیه معصومی
استاد مشاور:دکتر محسن صفاری
استاد مشاور آمار:دکتر علی منتظری
بررسی  تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف  بر ارتقای سلامت جنسی زنان نابارور

(abstract)

 


1396
محدثه مطهری نژاد
استاد راهنما:دکتر سیده طاهره میرمولایی
بررسی تاثیر اسانس خوراکی گل سرخ بر اختلال عملکرد جنسی زنان

(abstract)
 


1396
ليلا ذاکری راد
استاد راهنما:دکتر زيبا تقی زاده
استاد مشاور آمار:دکتر انوشيروان کاظم نژاد
 بررسی تاثير رفلکسولوژی مسير سنگ ريزه بر سطح اضطراب دانشجويان دختر پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)
 


1396
بهجت خرسندی
استاد راهنما : دکتر مریم دامغانیان
اساتید مشاور :دکتر زهره خاکبازان
دکتر حبیب الله محمود زاده
مشاور آمار :حمید حقانی
 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای خودمراقبتی وابستگان درجه اول مبتلایان به سرطان پستان

(abstract)


1396
آمنه علیزاده نیگی کند
استاد راهنما:دکتر فرناز فرنام
استاد مشاور: دکتر فیروزه رئیسی
استاد مشاور آمار: دکتر محبوبه پارسائیان
 بررسی شیوع و عوامل مرتبط با اختلال واژینیسموس/ دیسپارونی: مطالعه ی مبتنی بر جمعیت، زنان تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب دانشگاه علوم پزشکی تهران،1396

(abstract)
 


1396
فهمیه خوش نژاد
استاد راهنما :دکترسیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:دکتر محسن حق بین
استاد مشاور آمار:دکتر مجتبی آزادبخت
 بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل خودتنظیمی بر پیگیری پس از زایمان در زنان با سابقه دیابت بارداری

(abstract)


1396
مريم نجفی
اساتید راهنما:دکتر مينو پاک گوهر
دکترمريم دامغانيان
استاد مشاورآمار:دکتر حمید حقانی
بررسی ارتباط بین خودکارآمدی در انجام ورزش های عضلات کف لگن باعملکرد جنسی در زنان مبتلا به بی اختیاری ادراری مراجعه کننده به درمانگاه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی

(abstract)
 


1395
نسرین کریمی
استاد راهنما :شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور:لیلا نیسانی سامانی
استاد مشاور آمار:دکتر عباس رحیمی
 فروشانی بررسی تأثیر آموزش مراقبت های بعد از زایمان مبتنی بر نیازهای آموزشی مادر بر آگاهی و عملکرد مراقبتهای دوران نفاس

(abstract)
 


1395
لیلا اسدی
استاد راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
اساتید مشاور:دکتر طیبه ضیائی
دکتر حمید عمادی کوچک
استاد مشاور آمار: دکتر علی منتظری 
بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان متاهل HIV مثبت

(abstract)

 


1395
پروین گلزاره
استاد راهنما:خانم فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور:دکتر روجا رحیمی
استاد مشاور آمار: آقای عباس مهران
 بررسی تاثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علایم یائسگی
کارشناسی ارشد آموزش مامایی

(abstract)


1395
مینا فرخی
استاد راهنما: دکتر ماندانا میرمحمد علی ئی
استاد مشاور:دکتر معصومه امین اسماعیلی
استاد مشاور آمار: دکتر علی منتظری
بررسی وضعیت عزت نفس، درک از حمایت اجتماعی و ارتباط آن با افسردگی در زنانHIV مثبت
 کارشناسی ارشد مامایی ،بهداشت مادر و کودک

(abstract)

 


1395
سودابه امیرسالاری
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر مینا جعفرآبادی
استاد مشاور: دکتر زیبا تقی زاده
استاد آمار: دکتر لیلا جانانی
استاد مشاور داروساز: دکتر سعید گودرزی
بررسی تاثیر قرص سیر بر درد زنان مبتلا به اندومتریوز


(abstract)

 


1395
اوغل بخت نیرومند
استاد راهنما: دکتر مریم مدرس
تعیین ارتباط بین هوش فرهنگی و عملکرد ماما های شاغل در بخش زایشگاه بیمارستان¬های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در سال 1394

(abstract)
 


1395
مرضیه کشاورز عباسی
استاد راهنما: دکتر سیده طاهره میرمولایی
استاد مشاور:دکتر مرجان فیاضی
استاد مشاور آمار: دکتر آرزو حاج رجبی
بررسی ارتباط عدالت سازمانی با رضایت و عملکرد شغلی ماماهای شاغل در زایشگاه‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1394

(abstract)
 


1395
نرگس حیدری
استاد راهنما : دکتر زیبا تقی زاده
 بررسی ارتباط سبک زندگی با الگوی شیردهی سال۱۳۹۳

(abstract)
 


1394
نرگس نیک اقبال
استاد راهنما:سیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:دکتر طیبه ضیایی 
بررسی ارتباط رغبت به ازدواج و خودپنداره جنسی در دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران

(abstract)
 


1394
مریم ابونصری
استاد راهنما:دکتر مریم مدرس
اساتید مشاور:دکتر الحانی، دکتر قاسم زاده، دکتر عرفان قاسمی 
بررسی تأثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی و تفکرات غیرمنطقی زنان نابارور

(abstract)
 


1394
بیان ملکی
استاد راهنما: فاطمه رحیمی کیان
اساتید مشاور:دکتر تهمینه صالحی استادمشاور آمار:آقای عباس مهران 
بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریتی به مدیران بر بهره وری ماماها

(abstract)
 


1394
سارا بیکدلو
استاد راهنما : خانم گرانمایه
اساتید مشاور : خانم روستا , آقای مهران
بررسی تاثیر تن آرامی بر قندخون ناشتا و فشارخون زنان مبتلا به دیابت بارداری

(abstract)


1394
 
مرضیه هاشمی
استاد راهنما: خانم واثق رحیم پرور
استاد مشاور: خانم دکتر گرانمایه
مشاور آمار: دکتر منتظری
بررسی عوامل مرتبط با آموزش حمایت های حرفه ای لیبر به دانشجویان مامایی شهر تهران

(abstract)


1395
محترم جمعه دیزاوندی
استاد راهنما : خانم رحیمی کیان
استاد مشاور: دکتر گرانمایه
استاد مشاور آمار: دکتر کاظم نژاد
بررسی ارتباط هوش هیجانی ماماها با رضایت مادران از مراقبت هایی مامایی در بیمارستان های خراسان شمالی

(abstract)


1394
سلیمه محمدی
استاد راهنما:  دکتر  میرمولایی
استاد مشاور:  دکتر صلحی
استاد مشاور آمار:  دکتر رحیمی فروشانی
بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارپیشگیری کننده از عفونت واژینال در زنان باردار
(abstract)
 


1393
مینا صفریان
استاد راهنما: تعاونی
استاد مشاور: دکترالدین گوشه گی
استاد مشاور آمار: دکتر حقانی
مقایسه¬ی تأثیر کپسول خوراکی شبدر قرمز و گل ساعتی بر اختلال خواب زنان یائسه
(abstract)


1394
مهتاب ایزدجو
استاد راهنما: تعاونی
استاد مشاور:دکتر گوشه گیر
استاد مشاور آمار :دکتر حقانی
بررسی تأثیر کپسول خوراکی سنبل الطیب، بادرنجبویه،
و توأم سنبل الطیب و بادرنجبویه بر نشانه های یائسگی زنان

(abstract)


1394
زهرا کهزاد
استاد راهنما: شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور اول:دکتر پروین یدالهی
استادمشاور دوم : دکتر محبوبه شیرازی
استادمشاور آمار: دکتر رنجبر
بررسی مقایسه ی تأثیر کیف آب گرم وماساژ افلوراج برشدت دردفاز فعال لیبردر زنان حامله نخست زا

(abstract)
 


1394
معصومه فدائی
استاد راهنما : فاطمه رحیمی کیان
بررسی تأثیرآموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی زنان نابارور

(abstract)
 


1394
شیوا خدارحمی
استاد راهنما: دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور: دکتر محمد قهرمانی
مشاور آمار: دکتر عباس رحیمی فروشانی
 بررسی تاثیر آموزش (صوتی-تصویری) بر نگرش و خودکارآمدی نسبت به ازدواج در مبتلایان به دیابت نوع یک

(abstract)

 


1394
لیلا فتحی
استاد راهنما: سیمین تعاونی
استاد مشاور: سید اشرف الدین گوشه گیر
استاد آمار: حمید حقانی
 بررسی تاثیر مصرف خوراکی شربت عسل و شربت خرما بر شدت درد و طول فاز فعال لیبر زنان نخست زا

(abstract)

 


1394
معصومه بخشی
استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده
استاد مشاور: دکتر لیلا امیری فراهانی
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی مقایسه ای تجربه تولد با و بدون دریافت بی دردی نخاعی در زنان نخست زای مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان منتخب 1393

(abstract)

 


1394
آمنه ستوده مریدانی
استاد راهنما:سیده طاهره میرمولایی
بررسی مقایسه ای تاثیر شربت سیاه دانه و ویتاگنوس بر شدت ماستالژی در دوران باروری

(abstract)

 


1394
حمیده محسنی
استاد راهنما: دکتر مریم مدرس
اساتید مشاور: پگاه شیران
دکتر پریناز سجادیان
استاد مشاور آمار: دکتر عباس رحیمی
 فروشانی بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر ارتباط بین فردی ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر کرمان در سال 1393

(abstract)

 


1394
حمیده خاکپور
استاد راهنما:فاطمه رحیمی کیان
بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر توانمندی روانشناختی ماماها

(abstract)
 


1394
سمانه حمزی
استاد راهنما : معصومه خیرخواه
بررسی تاثیر بابونه و علف چای بر گرگرفتگی و اختلال خواب دوران یائسگی

(abstract)
 


1393
لیلا عبدلی نجمی
استاد راهنما: سیمین تعاونی
تعیین تاثیر مشاهده منظرگاه طبیعت، منظرگاه همراه با  آوای طبیعت بر درد و اضطراب مرحله اول زایمان مادران نخست زا

(abstract)

 


1394
الهه افشارنیا
استاد راهنما:دکتر مینو پاک گوهر
استاد مشاور:دکتر شهلا خسروی
استاد مشاور آمار:دکتر حمید حقانی
بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر رایانه بر کیفیت زندگی و شدت علائم مردان آندروپوز

(abstract)

 


1394
سمیرا رامه
استاد راهنما: دکتر مینو پاک گوهر
استاد مشاور: ماندانا میر محمد علی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی 
بررسی مقایسه ای افسردگی، عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در زنان یائسه مبتلا و غیر مبتلا به بی اختیاری ادراری

(abstract) 

 


1394
فریبا ایلکا
استاد راهنما: دکتر منصوره جمشیدی منش
استاد مشاور: دکتر محسن صفاری
استاد مشاور آمار: دکتر مصطفی حسینی
 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل باور بهداشتی بر خودکارآمدی زنان معتاد در پیشگیری از رفتار های پر خطر

(abstract)
 


1394
مریم علی کمالی
استاد راهنما:فاطمه رحیمی‌کیان
استاد مشاور:ماندانا میر محمد علی ئی
استاد مشاور آمار:عباس مهران
بررسی مقایسه‌ای خشونت خانگی  در  زنان باردار با غیرباردار
و عوامل مرتبط با آن در دو جمعیت شهری و روستایی شهرستان زرند سال 1393

(abstract)

 


1394
اشرف سلطانی مقدم
استاد راهنما: شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور: ماندانا میر محمد علی
استاد آمار: عباس مهران 
مقایسه تاثیر  اسانس رازیانه و مفنامیک اسید بر پس درد های بعد از زایمان

(abstract)


1394
مرضیه رئیسی
استاد راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
استاد مشاور:دکتر رضا عمانی سامانی
مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد 
مقایسه خود پنداره و خود گسستگی در سه گروه زنان اهدا کننده تخمک ، دریافت کننده تخمک و زنان بارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویان و مراکز بهداشتی _ درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393

(abstract)

 


1394
ناهید چترنور
استاد راهنما:لیلا نیسانی سامانی
استاد مشاور:فرشته جهدی
استاد مشاورآمار:آغا فاطمه حسینی 
بررسی ارتباط استرس ،اضطراب و افسردگی در سه ماهه سوم  بارداری باپیامدهای زایمانی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان حضرت فاطمه شهرستان میاندوآب درسال 1392

(abstract)

 


1394
سارا داراب پور
استاد راهنما: معصومه خیرخواه
مقایسه ی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی و ماساژ سوئدی بر اختلالات خلقی و درد بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت راديوتراپي

(abstract)

 


1394
افسانه زندی
استاد راهنما: فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور: دکتر رضا عمانی سامانی
استاد مشاور آمار: عباس مهران
بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش زوجین نابارور در مورد رحم جایگزین

(abstract)


1393
مریم درویشی
استاد راهنما: فرشته جهدی
بررسی مقایسه تاثیر کرم واژینال عسل و مخلوط ماست و عسل بر علائم ولوواژینیت کاندیدایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام ساری و مراکز بهداشتی-درمانی منتخب شهرستان ساری در سال 1393-1392 

(abstract)
 


1393
فاطمه حاجتی
استاد راهنما: دکتر سیده طاهره میرمولایی
استاد مشاور: دکتر مرجان فیاضی
استاد مشاور آمار: دکتر عباس رحیمی فروشانی 
بررسی ارتباط برخی از عوامل شغلی با کیفیت زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه بیمارستانهای تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1393

(abstract)


1393
اعظم مریدی
استاد راهنما : دکتر مریم مدرس
استاد مشاورا : دکتر زهرا بهبودی مقدم ، دکترترانه تقوی
استاد آمار: دکتر عباس رحیمی فروشانی
تاثیربرنامه آموزش زوجین براساس مدل بزنف برحمایت همسران و سلامت روان زنان باردار

(abstract)

 


1393
مریم مرادی
استاد راهنما: مهرناز گرانمایه
استاد مشاور:ماندانا میرمحمد علی
استاد مشاور آمار: عباس  مهران
 بررسی تأثیر مشاوره بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

(abstract)

 


1393
ژاله اشرف نژاد
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر ابراهیم خادم
استاد مشاور: دکتر مهدی شهبازی
استاد آمار:دکتر علی منتظری 
 بررسی مقایسه ای تاثیر ورزش آیروبیک و ورزش پیلاتس بر کیفیت زندگی دانشجویان دخترساکن خوابگاه های علوم پزشکی دانشگاه تهران

(abstract)


1393
مهسا خشگناز
استاد راهنما: دکتر زیبا تقی‌زاده
بررسی شایستگی حرفه‌ای ماماها برای ارائه خدمات در حیطه‌های مختلف بهداشت باروری در بلایا و عوامل مرتبط با آن، تهران، 1393 

(abstract)
 


1393
فاطمه قلیچ خانی
استاد راهنما: ماندانا میر محمد علی ئی
استاد مشاور: مینو پاک گوهر
استاد مشاور آمار: دکتر محمودی 
بررسي تأثیر برنامه آموزشی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان یائسه

(abstract)


1393
فرزانه وکیل قاهانی
استاد راهنما: ماندانا میر محمد علی ئی
استاد مشاور: دکتر باقر مینائی
استاد آمار: دکتر علی منتظری
 بررسی تاثیر پماد گل راعی بر شدت درد پرینه و التیام اپی زیاتومی

(abstract)
 


1393
مهنازکشاورزافشار
استاد راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم
اساتید  مشاور:  دکتر زیبا تقی زاده
پوران مختاری زنجانی
مشاور آمار: دکتر علی منتظری 
بررسی تأثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب زنان در دوره پس از زایمان

(abstract)


1393
خدیجه عظیمی
استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده
استاد مشاور: دکتر مسعود قادی پاشا
 تبیین حوزه عملکرد خدمات مامایی قانونی

(abstract)

 


1393
مهناز مسیب مرادی
استاد راهنما: فرشته جهدی
استاد مشاور:دکتر نعیمه سید فاطمی
مشاور آمار:دکتر علی منتظری 
تأثیر مشاوره بر اضطراب، واکنشهای استرس حاد و واکنشهای استرس پس از سانحه در زنان مبتلا به سقط خودبه خود

(abstract)
 


1393
 مريم غريب
استاد راهنما:  ليلا نيساني سامانی
استاد مشاوررادیولوژی:  دکتر الهی پناه
استاد مشاور طب مکمل:  دکتر ناصری
استاد مشاور آمار:  ناصر بحرانی
 بررسی تأثیر قرص خوراکی والریک بر شدت اضطراب و درد در زنان تحت هیستروسالپنگوگرافی

(abstract)
 


1393
فروزان شریفی پور        
استاد راهنما: ماندانا میرمحمدعلی ئی
استاد مشاور: مژگان هاشم زاده
استاد مشاور آمار: عباس مهران
 مقایسه تأثیر رایحه بهارنارنج و مریم گلی بر درد و اضطراب پس از سزارین

(abstract)


1393
فاطمه دانشفر
استاد راهنما: زهره خاکبازان
اساتید مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم ،دکتر سید مسعود نبوی
استاد مشاور آمار:عباس مهران 
بررسی مقایسه ای تأثیر کاربرد مدل PLISSIT و مشاوره با رویکرد شناختی- رفتاری بر عملکرد جنسی زنان متأهل مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارای اختلال عملکرد جنسی مراجعه کننده به جامعه ی حمایت از بیماران مبتلا به ام.اس ایران

(abstract)

 


1393
سیده فاطمه میررفیعی
استاد راهنما: مهرناز گرانمایه
استاد مشاور: دکتر مسعود قادی پاشا
مشاور آمار: عباس مهران 
بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش قوانین و مقررات حرفه ای مامایی با کتابچه، کتاب الکترونیک همراه و پادکست بر دانش ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

(abstract)
 


1393
مریم محمدی نیک
استاد راهنما: دکتر مریم مدرس
 بررسی خودپنداره جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران93-1392 

(abstract)

 


1393
سودابه نیرومند
استاد راهنما:لیلا نیسانی سامانی
استاد مشاور: دکتر میترا مدرس گیلانی
مشاور آمار: آغا فاطمه حسینی 

تأثیر برنامه آموزشی- حمایتی بر اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان رحم

(abstract)
 


1393
رقیه شیرودغلامی
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، معصومه خیرخواه
استاد مشاور : شهناز گلیان تهرانی 
بررسی تاثیر عصاره ریشه سنبل الطیب بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

(abstract)
 


1393
ویدا قاسمی
استاد راهنما:معصومه خیرخواه
استاد مشاور:لیلا نیسانی سامانی
استاد مشاور آمار:محسن واحدی 
مقایسه ی تاثیر دمنوش دانه ی شنبلیله و رازیانه بر شیرده

(abstract)

 


1393
زهرا حبیبی
استاد راهنما: فرشته جهدی
استاد مشاور: لیلا نیسانی سامانی
استاد مشاورآمار: آغا فاطمه حسینی
بررسی تاثیر روش آرام سازی عضلانی بنسون بر شدت تهوع و استفراغ دوران بارداری

(abstract)

 


1393
زهرا اقاجانی
استاد راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
استاد مشاور:دكتر مهدی صابری
استاد مشاور آمار:دکتر عباس رحیمی
 بررسی میزان اضطراب و افسردگی قبل و بعد از سقط درمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر تهران در سال 1392

(abstract)

 


1393
زیبا بیکی
استاد راهنما: فاطمه رحیمی کیان 
استاد مشاور: دکتر مینو پاک گوهر
استاد آمار: عباس مهران
 بررسی ارتباط تنش شغلی محیط کار با عملکرد ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران در سال 1392

(abstract)

 


1393
عالیه شیخعلیشاهی
استاد راهنما : فرشته جهدی
استاد مشاور : لیلا نیسانی سامانی
استاد آمار : حمید حقانی
 بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به صرع و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، سال 93-1392

(abstract)

 


1393
نسرین شهمیری
استاد راهنما:شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور:سیده طاهره میرمولایی
استاد آمار:محمود محمودی
مقایسه تاثیر آموزش گروهی و آموزش از طریق پست الکترونیکی
( Email ) بر پیشگیری از پوکی استخوان در دانشجویان دختر


(abstract)
 


1393
لیلا نصیریانی
استاد راهنما: سیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور: دکتر تهمینه فرج خدا
استاد آمار: ناصر بحرانی
 بررسی میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای مامایی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه ماماهای مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 1392

(abstract)

 


1393
زهره احمدی
استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده
اساتید مشاور: دکترمحمد اربابی، دکترکیارش ساعتچی
مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر افسردگی دوران بارداری

(abstract)

 


1393
فرشته غلامی
استاد راهنما: لیلا نیسانی سامانی
استاد مشاور:دکتر مریم کاشانیان
دکتر محسن ناصری
استاد مشاور آمار: آغا فاطمه حسینی
 بررسی تأثیر کپسول خوراکی بابونه بر نتایج حاصل از زایمان در بارداری طول کشیده

(abstract)
 


1393
شیما شیرازی
استاد راهنما: مریم کشاورز
استاد مشاور: معصومه خیرخواه
مشاور آمار: دکتر علی منتظری
تاثیر اجرای مراقبت کانگورویی  و مشاوره تلفنی بر شاخص های تن سنجی نوزادان نارس

(abstract)
 


1393
صغری جمشیدبیکی
استاد راهنما : زهره خاکبازان
استاد مشاور : مهرناز گرانمایه
استاد مشاور روانشناس : دکتر سیامک طهماسبی
استاد مشاور آمار : عباس مهران
 تاثیر آموزش بر کسب نقش مادری و استرس در دوره پس از زایمان در زنان باردار نخست‌زا

(abstract)


1393
ناهید افند
استاد راهنما : مريم كشاورز
استاد مشاور :  دكتر نعيمه سيدفاطمي
استاد مشاور آمار : دکتر علی منتظری
 تاثیر ماساژ نوزاد براضطراب موقعیتی و خلق افسرده مادران نوزادان  نارس ترخیص شده از بخش مراقبتهای ویژه مركز

(abstract)
 


1393
محبوبه حیدری
استاد راهنما: ماندانا میر محمد علی ئی
استاد مشاور: زهره خاکبازان
استاد مشاور آمار: دکتر محمود محمودی
 بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و بسته آموزشی بر آگاهی، عزت نفس و خودکارآمدی دانش آموزان دختر12-9 ساله در ارتباط با بهداشت بلوغ مدارس ابتدایی تحت پوشش ناحیه 2 آموزش و پرورش استان البرز، سال 1391

(abstract)
 


1393
فاطمه محمد ابراهیم
استاد راهنما: شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور: دکتر مینو پاک گوهر
استاد آمار: دکتر حمید حقانی
 بررسی علل عدم مراجعه زنان باردار جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده بستری درزایشگاه بیمارستان هلال احمر ایرانی – دبی در سال 1392

(abstract)
 


1393
مریم محمدابراهیم
استاد راهنما: شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد آمار: دکتر حمید حقانی
 بررسی فراوانی مصرف خود سرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ایرانی- دبی سال 1392

(abstract)
 


1393
زهراجهانی
استاد راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
استادمشاور :دکتر ناهید دهقان نیری
مشاورآمار:دکترعلی منتظری
  بررسی سبک های رهبری مدیران بخش زنان وزایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه ی شاخص های خدمات مامایی

( abstract)

 

1392
مهناز بخشی
استاد راهنما : هما صادقی اول شهر
استاد مشاور :زهرا بهبودی ، سعید گودرزی
استاد آمار : حمید حقانی
 بررسی تاثير عصاره مريم گلي بر تعريق و گرگرفتگی زنان یائسه

(abstract)

1392
فاطمه سلطانی پناه
استاد راهنما: دکتر مینو پاک گوهر
استاد مشاور: دکتر ترانه تقوی لاریجانی
استاد آمار: عباس مهران
 بررسی تاثیرآموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی ماماهای شاغل در واحد های زنان

(abstract)

1392
زهرا صفائی
استاد راهنما: لیلا امینی
بررسی مقایسه‌ای پیامدهای بارداری پس از درمان ناباروری و بارداری‌های خودبخودی در زنان نخست‌حامله مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی درمانی و مراکز ناباروری شهر تهران- 1391 

(abstract)

1392
زهرا سهرابی
استاد راهنما:ماندانا میر محمد علی ئی
استاد مشاور:مژگان هاشم زاده
استاد مشاور آمار:عباس مهران
بررسی تاثیر بسته آموزشی بر خودکارآمدی، آگاهی و عملکرد شیردهی مادران در دوره پس از زایمان

(abstract)

1392
زهره مومنی موحد
استاد راهنما: دکتر مینو پاک گوهر
استاد مشاور: دکتر اعظم بحیرایی
استاد آمار: دکتر علی منتظری
روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه عملکرد جنسی در زنان مبتلا به بی اختیاری ادراری و پرولاپس اعضای لگنی

(abstract)
1392
زهره مریمی
استاد راهنما: مریم مدرس
 بررسی تاثیر ماساژ پا بر اضطراب قبل وبعد از هیسترکتومی 

(abstract)
1392
مرضیه نجارمحی آبادی
استاد راهنما : هما صادقی اول شهر
استاد مشاور : لیلا امینی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی سطح فعالیت های ورزشی و باورهای مرتبط با آن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی دولتی شهر رفسنجان

(abstract)
1392
مريم حيدري کوره
استاد راهنما: ليلا اميني
استاد راهنما: دکتر حميدرضا دانش پرور
 بررسي ارتباط ابعاد خشونت خانگي با ويژگيهاي شخصيتي زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکي قانوني شهر تهران،  سال 92-1391

(abstract)
1392
معصومه رجبي نائيني
استاد راهنما: مريم مدرس
استاد مشاور: دكتر غلامرضا امين
استاد مشاور آمار: ناصر بحراني
 بررسی تاثیر كپسول زيره سبز برشدت ديسمنوره و خونريزي قاعدگي در مصرف كنندگان آي.يو.دي

(abstract)
1392
کبری کمالی
استاد راهنما: شهناز گلیان تهرانی
 بررسی شیوع یبوست وعوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهرستان رودان هرمزگان

(abstract)

1392
محبوبه ولاشجردی
استاد راهنما: مینو پاک گوهر
بررسی برخی از عوامل مرتبط با عملکرد جنسی زنان میانسال شهر تهران در سال 1391

(abstract)
1392
سیده پونه جنانی
استاد راهنما : معصومه خیرخواه
استاد مشاور : دکتر مریم رسولیان
مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و آرامسازی بر سازگاری زنان نابارور 

(abstract)
1392
ملیحه قیاسوند
استاد راهنما:شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور:ماندانا میرمحمدعلی ئی
استاد آمار:عباس مهران
ارتباط تصویر بدنی دختزان نوجوان چاق منطقه 13 شهر تهران با افسردگی، اضطراب واسترس درسال 1391

(abstract)
1392
مهدیه سادات  موسوی
استاد راهنما: سیده فاطمه واثق رحیم پرور
اساتید مشاور: دکتر فیروزه رئیسی،دکتر علیرضا کاهانی
استاد مشاور آمار: ناصر بحرانی
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط  با آن در بیماران اختلال هویت جنسی بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت در شهر تهران،سال 1391

(abstract)
1392
زهرا حموله
اساتید راهنما: لیلا نیسانی، فرشته جهدی
استاد مشاور: دكترمریم رسولیان
استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
بررسی ارتباط عوامل شخصیتی با افسردگی و اضطراب دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران در سال 1391

(abstract)
1392
گیتا خزایی
استاد راهنما: فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور: ابوالقاسم پور رضا
استاد آمار : عباس مهران
بررسی عوامل مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی در ماماهای شاغل در استان لرستان

(abstract)

1392
ساناز صفرزاده
استاد راهنما : دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد مشاور : دکتر محسن صفاری
استاد مشاور آمار: دکتر سحرناز نجات
تاثیرآموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی برانجام ورزش های پس از زایمان درزنان نخست زا

(abstract)
1392
معصومه صنوبری
استاد راهنما: فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد آمار: عباس مهران
بررسی مقایسه ای دو روش آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای بارداری در مبتلایان به دیابت بارداری

(abstract)
1392
بهاره متقی
استاد راهنما :سیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:دکتر آسیه جعفری ، دکتر حمیدرضا دانش پرور
استاد آمار : دکترناصر بحرانی
بررسی عوامل مرتبط با اختلال استرس پس از تروما در شاکیان تجاوز به عنف مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران

(abstract)

1392
سمیرا خیاط
استاد راهنما: معصومه خیرخواه
استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد آمار: دکتر امیرکسائیان
 بررسی تأثیر زنجبیل و کورکومین برشدت علائم سندرم قبل از قاعدگی

(abstract)

1392
فریبا خالقی یله گنبدی
استاد راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم
استادان مشاور :دکتر سید مسعود ارزاقی ،دکتر علی منتظری
بررسی تاثیر برنامه آموزش جنسی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان دارای اختلال عملکرد جنسی

(abstract)
1392
خدیجه خادمی

استاد راهنما: فرشته جهدی

استاد مشاور:عفت السادات مرقاتی خوئی
استاد آمار: حمید حقانی
 بررسی ارتباط عوامل باروری و طبی با عفونت ویروس پاپیلومای انسانی در مراجعه کنندگان به درمانگاه کولپوسکوپی بیمارستان جامع زنان تهران

(abstract)
1391

مهین بلوچی ماهانی

استاد راهنما: فرشته جهدی

استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم

استاد آمار: دکتر علی منتظری
بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی زنان باردار بر مؤلفه های توانمندی و رضایت آنان از مراقبت های دوران بارداری

(abstract)
1391

زهرا امیرخانزاده

استاد راهنما: مریم کشاورز

استاد مشاور: دکتر حسن عشایری

استاد آمار: دکتر علی منتظری
تاثیر موسیقی، ساکارز خوراکی و ترکیب آنها بر درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادان نارس

(abstract)

1391

زهرا رجایی

استاد راهنما : مریم کشاورز

استاد مشاور : هما صادقی،دکتر سید مستجاب رضوی

استاد آمار : دکتر علی منتظری
مقایسه تاثیر مکیدن غیر تغذیه ای با دو روش انگشت و پستانک بر وزن گیری نوزادان نارس

(abstract)
1391

الهام رضایی

استاد راهنما: فرشته جهدی

استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم

استاد آمار : حمید حقانی
تاثیر آموزش رفتارهای بهداشتی برکیفیت خواب زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ماکو درسال 1390

(abstract)
1391

فروزان لهونی

استاد راهنما:منصوره جمشیدی منش

استاد مشاور: شهناز گلیان تهرانی

استاد آمار:آغا فاطمه حسینی
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر افسردگی پس از زایماندر مادران نخست زا

(abstract)
1391

مریم حسنی

استاد راهنما:  معصومه خیرخواه

مقایسه ارزش پیشگویی ارزیابی مشاهده ای، سنجش بیلی روبین پوستی و ارزیابی عوامل خطر در تشخیص هیپربیلی روبینمی نوزادان متولد شده در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران 1390

(abstract)
1391

شادی ثابت قدم

استاد راهنما: مینو پاک گوهر

استاد مشاور:سیده فاطمه واثق رحیم پرور
بررسي ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد جنسی با میزان درخواست درمان زنان یائسه مبتلا به بی اختیاری ادراری در شهر رشت سال 1390

(abstract)
1391

نسیمه ستایش ولی پور

استاد راهنما: معصومه خیرخواه

استاد مشاور: لیلا نیسانی

استاد آمار: حمید حقانی
مقايسه  تاثیر اسانس گل محمدی به روش استنشاق و حمام پا  با حمام پاي آبگرم بر  اضطراب و شدت درد مرحله فعال زایمان زنان نخست زا

(abstract)
1391
کبری عباسی نیا
استاد راهنما: معصومه خیرخواه
بررسي مقایسه تاثير پرفوران و امگا3 بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

(abstract)
1391
لادن استرکی
استاد راهنما: منصوره جمشیدی 
 بررسی رفتارهای دلبستگی والدین به جنین و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همسران آ ن ها در سال 1390

(abstract)
1391

رضوان خورشیدی روزبهانی

استاد راهنما: مهرناز گرانمایه

اساتید مشاور: دکتر صدیقه حنطوش زاده و سیده طاهره میرمولایی

استاد  آمار: آقای عباس مهران
بررسی تاثیر پیگیری تلفنی بر پیامد بارداری و سلامت عمومی مادران مبتلا به دیابت بارداری

(abstract)

1391

مهشيد طاهری

استاد راهنما: مريم مدرّس

استاد مشاور: دکتر اعظم بحيرايی

استاد آمار: دکتر عباس رحيمی فروشانی
بررسی تاثير ويتامين D خوراکی بر واژينوز باکتريال در زنان سنين باروری

(abstract)
1391

پری صفری

استاد راهنما : خانم سیده طاهره میرمولایی

استاد مشاور : خانم مهرناز گرانمایه

استادآمار: آقای دکتر عباس رحیمی فروشانی

بررسی میزان فراوانی و عوامل مرتبط با سزارین در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ودرمان شهر تهران

  (abstract)

1391

سودابه غلامی

استاد راهنما:خانم سیده فاطمه واثق رحیم پرور

 

بررسی  ارتباط کیفیت خواب و بروز زایمان زودرس در زنان باردار

 
(abstract)

1391
هدی مکاری
استاد راهنما : لیلا نیسانی سامانی
استاد مشاور : معصومه خیرخواه
مشاور آمار : آغا فاطمه حسینی
تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر

(abstract)
1391

ناهید ملکی

استاد راهنما:  دکتر زهرا بهبودی مقدم

بررسی شیوع فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391

(abstract)
1391

راضیه چهاردهی

استاد راهنما:شهناز گلیان تهرانی

استاد مشاور:دکتر زهرا بهبودی مقدم

مشاور آمار:دکتر سحرناز نجات
بررسي تأثیر اجرای بسته آموزشی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سرویکس

(abstract)
1391

نیلوفر علی منش

 استاد راهنما: منصوره جمشیدی منش

استاد مشاور علمي: دکتر زهرا بهبودی مقدم

استاد مشاور آمار: دکتر حميد حقاني

تاثیر بسته آموزشی بر خودکارآمدی و عزت نفس زنان نابارور


(abstract)
1391

فاطمه برخورداری

استاد راهنما: سیمین تعاونی

بررسی تاثیر مصرف خوراکی رویال ژلی بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

(abstract)

1391
خدیجه سرایلو
استاد راهنما :دکتر زهرا بهبودی مقدم
اساتید مشاور: دکتر محسن صفاری منصوره جمشیدی منش
مشاور آمار: دکتر مصطفی حسینی
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف در انتخاب روش پیشگیری از بارداری زنان 

(abstract)
1391
سایه سادات موسوی صاحب الزمانی
استاد راهنما: هما صادقی
استاد مشاور: فرشته جهدی
استاد مشاور: لیلا نیسانی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در بارداری با پیامد های حاملگی و رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی

(abstract)
1391
فاطمه حاجی حسن
استاد راهنما:لیلا نیسانی،دکتر مهناز اشرفی
استاد مشاور:دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد آمار:آغا فاطمه حسینی
 بررسی تأثیر آرام سازی بر اضطراب زنان نابارور تحت درمان با روشهای کمک باروری در دوره تحریک تخمک گذاری

(abstract)
1391
فاطمه شاکری
استاد راهنما، سیمین تعاونی
 ارزشیابی تأثیر مکمل شبدر قرمز بر شدت علائم یائسگی

(abstract)
1391
کبری ولیان
استاد  راهنما: لیلا امینی
استاد مشاور: هما صادقی
مشاور آمار: دکتر منتظری
بررسی مقایسه‌ای رضایت زناشویی، عزت نفس و ارزش گذاری به بدن در زنان مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

(abstract)

1391
بهاره شریفی
استاد راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم
اساتید مشاور: سیده فاطمه واثق رحیم پرور- دکترمحبوبه حاج عبدالباقی            
مشاور آمار : دکتر سحرناز نجات 
بررسی تأثیر اجرای برنامه توانمندسازی بر کیفیت زندگی زنان"اچ آی وی مثبت"

(abstract)
1391
 مظلومه حمزه خانی
استاد راهنما: فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:مهرناز گرانمایه ،میترا ذوالفقاری
بررسی تاثیر برنامه آموزشی رایانه ای بر خود کارآمدی زنان باردار در سازگاری با لیبر 

1390

منصوره یزدخواستی

استاد راهنما:مریم کشاورز

استاد مشاور:عفت السادات مرقاتی خوئی

استاد آمار:اغا فاطمه حسینی
مقایسه تاثیر یادگیری فردمحور و گروه حمایتی بر کیفیت زندگی زنان یائسه
1390
مهری کلهر
استاد راهنما:لیلا امینی
استاد مشاور:آنوشه امیری ،نعیمه سید فاطمی
استاد آمار: آغافاطمه حسینی
بررسی تاثیر قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری بر فعالیت بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه كننده به مراكز منتخب روماتولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1389
 

1390

نجمه پیروزمند

استاد راهنما:شادان پدرام رازی

 بررسی تاثیر آموزش و پیگیری استفاده از پیک فلومتر بر اساس برنامه عملکردی بر کنترل بیماری آسم

1390

آرزو حاصلی

استاد راهنما:فرشته جهدی

استاد مشاور:لیلا نیسانی

استاد آمار:حمید حقانی
تأثير ماساژ شکمی و تكنيك هاي تنفسي در فاز فعال زايمان بر نتايج حاصل از زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان لولاگر تهران، 1389


1390
زهرا سبزه نوقابی
استاد راهنما:اعظم بحیرایی
استاد مشاور:فاطمه سادات نیری،شهناز گلیان
استاد آمار:عباس رحیمی فروشانی
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی در شهر تهران در سال 1390
1390

فروغ طالبی

استاد راهنما:فاطمه رحيمي كيان

استاد مشاور: شهناز گليان تهرانی

استاد آمار: عباس مهران
بررسی مقايسه شدت درد، خستگي و رضايت در زايمان فيزيولوژيك و طبيعي رايج در بيمارستان آموزشي درماني شهيد اكبر آبادي

1390
طاهره رحیمی نیا
استاد راهنما:فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور:مریم مدرس
استاد آمار:عباس مهران
مقایسه تأثیر نورهالوژن و تحریک صوتی ارتعاشی بر الگوی غیرواکنشی ضربان قلب جنین 1390
مژگان رضایی
استاد راهنما: لیلا اميني
استاد مشاور: دكتر سرور پرويزي
استاد آمار:آغا فاطمه حسيني 
بررسی موانع انجام غربالگری ماموگرافیک سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390

آرزو نیکی بخش

استاد راهنما: لیلا نیسانی سامانی

استاد مشاور: مریم کشاورز

استاد آمار: فاطمه حسيني
بررسی ارتباط تهوع و استفراغ دوران بارداری با اضطراب و افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران، سال 1389

1390
سیده علیاء موسوی آبلویی
استاد راهنما:مهرناز گرانمایه

استاد مشاور:سیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور آمار:عباس مهران
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرانی و خودکارآمدی مادران نخست زا در مراقبت از شیرخوار

(abstract)
1390
فائزه غفوری
استاد راهنما:اعظم بحیرائی
استاد مشاور: سحرناز نجات
مشاور آمار: عباس رحیمی فروشانی
بررسی تاثیر مواجهه مادر با دود دست دوم سیگار بر وضعیت شیردهی

(abstract)
1390

مینا امیری

استاد راهنما:سیمین تعاونی

بررسی تاثیركپسول جینکو بیلوبا بر عملكرد جنسي زنان یائسه بر اساس مقیاس ساباتسبرگ

1390
فائقه حسین پور
استاد راهنما:لیلا نیسانی
استاد مشاور:دکتر مریم رسولیان ، فرشته جهدی
استاد آمار فاطمه حسینی
 مقایسه عوامل شخصيت در زنان با و بدون عوارض خلقي مرتبط با مصرف قرص هاي خوراکی تركيبي پيشگيري از بارداري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1389

1390

فریده اقدام پور

استاد راهنما: فرشته جهدی

استاد مشاور: معصومه خیر خواه

استاد آمار: حمید حقانی

 بررسی تأثیر پماد گیاه صبر زرد و پماد گل همیشه بهار بر التیام و شدت درد اپی زیاتومی زنان نخست زا

(abstract)

1390

مهشید محمد بیگی

استاد راهنما:فاطمه رحیمی کیان

استاد مشاور:مهرنوش عامل ولی زاده

استاد آمار:عباس مهران

بررسی ارتباط بین رفتارهای بهداشتی و ابتلا به واژینیت

(abstract)
1388
فاطمه درساره
استاد راهنما:سیمین تعاونی
استاد مشاور:دکتر سودابه جولایی
استاد آمار:حمید حقانی
مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و رایحه درمانی توام با ماساژ توسط ماما و خود فرد بر نشانه هاي یائسگی

(abstract)

1390

راحیل ساریخانی

استاد راهنما: دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی

استاد مشاور: فرشته جهدی

استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
مقایسه میزان اثربخشی آموزش جنسی مبتنی برالگوی فرانظری و آموزش سنتی برخودکار آمدی جنسی پس از زایمان زنان نخست زا

(abstract)

1390