لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد پرستاری 

 

 

نگارش

موضوع پايان نامه

تاريخ

مژگان آذرنیا قوام
استاد راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور: دکتر جمال الدین بگجانی 
مشاور آمار:شیما حقانی
مقایسه اضطراب ناشی از کووید 19 در مادران نوزادان نارس با مادران نوزادان ترم بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بهرامی سال 1401

(abstract)
 

1401
محبوبه درگاهی                        
استاد راهنما:دکتر زهرا روددهقان
استاد مشاور:دکتر اکرم السادات سادات حسینی
استاد آمار:دکتر شیما حقانی
بررسی مقایسه‌ای دو روش آموزش مجازی اخلاق پزشکی بر دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری

(abstract)
1401
آروین میرشاهی
استاد راهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم
اساتید مشاور:دکتر شهرزاد غیاثوندیان،دکتر میثم خوشاوی
دکتر ماری باکایتس،دکتر سید محمد ریاحی
بررسی اثر مراقبت های تسکینی زودهنگام از راه دور بر پیامد های بیماری بیماران نارسایی قلبی

(abstract)
1401
نگین صارمی
استاد راهنما:دکتر  محمد نژاد
اساتید  مشاور: دکتر لیلا صیادی
دکتر شهرام مولوی نژاد  
مشاور آمار:دکتر شیما حقانی
بررسی تاثیر تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر سطح اضطراب ، درد  و راحتی بیماران دچار  سوختگی
پایان‌نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد در پرستاری داخلی جراحی


(abstract)
1401
فاطمه نادری
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکترعباس تفاخری،دکتر مهشید آقاجان زاده
بررسی تاثیر برنامه آموزشی آنلاین  بر اثر بخشی ارتباط و خود کارآمدی  ارتباطی خانواده مبتلایان به آفازی

(abstract)
 
1401
مهرناز کرامتی کرمان
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر شکوه ورعی  ،  دکتر محمد واعظی
بررسی تاثیر برنامه آموزشی آنلاین مبتنی بر حمایت همتا بر بار مراقبتی و کیفیت زندگی خانواده بیماران مبتلا به لوسمی

(abstract)

 
1401
کبری نوروزی لرکی
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم،دکترسهیل رحیمی
استاد مشاور آمار:دکتر طیب محمدی
 بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر انتظار بیمار بر پیامدهای عمل جراحی کرونر

(abstract)
 


1401
امیر راهبریان
استاد راهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور:دکتر زهرا عباسی دولت‌آبادی
 بررسی رابطه عدم قطعیت در بیماری و استرس درک شده در بیماران کووید-19 بستری در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 1401

(abstract)
 


1401
مهدی نبی فودانی
استاد راهنما:دکتر زهرا عباسی دولت آبادی
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم ،دکتر سعیده بهرامپوری
بررسی تاثیر به‌کارگیری تمرین مبتنی بر عملکرد بر میزان خطای تریاژ در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان‌های منتخب استان اصفهان

(abstract)
 


1401
مژگان افشاری
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری
بررسی تاثیر برنامه آنلاین آموزشی حمایتی بر تاب آوری و سوء رفتار خانواده با مبتلایان به دمانس   

(abstract)
 


1401
مرضیه صفا
استاد راهنما:دکتر آرزو راستی
استاد مشاور:دکتر شکوه ورعی
دکتر میترا مهرآزما
بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراك شده با کیفیت زندگی و افسردگي در بیماران بقا یافته از سرطان کلیه مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد تهران در سال ۱۴۰۰

(abstract)
 


1401
گلرخ عبدالهی
استاد راهنما:دکتر آرزو راستی
استاد مشاور:خانم ثریا نجاتی
استاد مشاور آمار:دکتر کرد باقری
بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی، علایم تنگی نفس و خستگی در بیماران مبتلا به کووید-۱۹

(abstract)
 


1400
فاطمه قربان پور سیار
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
دکتر محبوبه کفایی عطریان
بررسی تاثیر برنامه مراقبت منزل از راه دور بر خودمراقبتی بیماران نارسایی احتقانی قلب

(abstract)


1400
محمد صفری
استاد راهنما:دکتر اسمعیل محمدنژاد
استاد مشاور:دکتر آرپی مانوکیان
بررسي تاثير آموزش همتا بر اميد به زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي در بيمارستان سيدالشهدا شهر اروميه

(abstract)
 


1400
کلثوم عبدالهی
استاد راهنما:دکتر فریبا تباری
استاد مشاور: دکتر مژده نوید حمیدی ، دکتر صغری ربیع زاده
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی تاثیر اجرای مداخله مبتنی بر مراقبت پیگیر بر عوارض دارویی و کیفیت زندگی در مبتلایان به پرکاری تیروئید

(abstract)


1400
سارا عبّاسیان
استاد راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور آمار:دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر یادگیری با تلفن همراه بر استرس و خودکارآمدی بیماران دیابتی مبتلا به کووید-19

(abstract)
 


1400
محمدرضا خدائی
استاد راهنما:دکتر نسرین رسول‌زاده
استاد مشاور:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور آمار :شیما حقانی
بررسي تأثیر آموزش چندرسانه‌ای اصول ارگونومي بر رفتارهاي پیشگیری‌کننده از درد پشت ناشي از شغل در کارکنان

(abstract)
 


1400
حامد خسروی
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر اسماعیل محمد نژاد
بررسی ارتباط سلامت روان و کیفیت زندگی بقا یافتگان از کووید-19 در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1400

(abstract)
 


1400
سعیده عزیزی مهکویه
استاد راهنما:دکتر مژده نویدحمیدی
بررسی تاثیر آگاهی بخشی با ویدیو و سخنرانی قبل از  سنگ شکنی برون اندامی بر اضطراب و راحتی بیماران

(abstract)
 


1400
زهره همت پر
استاد راهنما :  دکتر شکوه ورعی
اساتید مشاور : دکتر لیلا شیربیگی
دکتر روجا رحیمی
استاد آمار :شیما حقانی
 بررسی تاثیر کرم اشق بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتترهای وریدی محیطی در بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان شریعتی

(abstract)
 


1400
عاطفه اسدپور اصل
استاد راهنما:دکتر مژده نویدحمیدی
استاد مشاور:دکتر فریبا تباری
استادآمار:خانم شیما حقانی
بررسی تاثیر آگاهی بخشی از طریق همتا بر اضطراب قبل از عمل  بیماران کاندید جراحی تیروئیدکتومی

(abstract)


1400
رضا حیدری سورشجانی
استاد راهنما:دکتر آرزو راستی
اساتید مشاور:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور آمار:دکتر طیب محمدی
 تأثیر آموزش خود مدیریتی در بهزیستی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مرور نظام‌مند

(abstract)


1400
کاوه عبادی
استاد راهنما:دکترمژده نویدحمیدی
استاد مشاور:دکتر نسرین رسول زاده
استاد آمار:شیما حقانی
 بررسی مقایسه ای تأثیر آوای طبیعت و صدای آشنایان بیمار بر درد و شاخص‌های فیزیولوژیک در بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری

(abstract)
 


1400
امین حسینی
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:  دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی محاسبات دارویی بر اضطراب ریاضی و مهارت دانشجویان پرستاری

(abstract)

 


1400
عاطفه اسدی
استادراهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم
اساتید مشاور:دکتر زهرا عباسی دولت آبادی
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر مداخله حمایتی هنگام انتقال برنامه ریزی نشده بیمار از بخش‌های عمومی به بخش‌های مراقبت ویژه بر اضطراب و میزان تاب آوری عضو خانواده

(abstract)
 


1399
جواد سیدی
استاد راهنما:دکتر زهرا روددهقان
اساتید مشاور:دکتر مصطفی محمدی
دکتر علیرضا عبدالهی
 بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش تغذیه روده‌ای بلوس و مداوم بر شاخص ‌های آزمایشگاهی و میزان بروز اسهال در بیماران تحت تهویه مکانیکی

(abstract)
 


1399
نگین حسینی حمزه
استاد راهنما:دكتر شکوه ورعی
استاد مشاور:دكتر لیلا صیادی
بررسي تأثير مدل مراقبت پیگیر بر خود مدیریتی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

(abstract)
 


1399
محسن فولادزاده دهقان
استاد راهنما:دکترمژده نویدحمیدی
استاد مشاور:شادان پدرام رازی
استاد آمار:شیما حقانی
 بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص بر شاخص های فیزیولوژیک و رفتاری اضطراب در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس

(abstract)

1399
سمیرا نوروز رجبی
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد امار:الهام فقیه زاده
 بررسی تأثیر بازخورد - آموزش بر صلاحیت بالینی پرستاران و تنظیم صحیح حجم جاری در بیماران تحت تهویه مکانیکی

(abstract)


1399
حمید کریمی
استاد راهنما:دکتر زهرا روددهقان
اساتید مشاور:دکتر لیلا صیادی
دکتر اسماعیل محمد نژاد
شیما حقانی
بررسی فراوانی و علل مراقبت‌های پرستاری ازدست‌رفته در بخش¬های اورژانس بیمارستان¬های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)
 


1399
مرجان ستایش فرد
استاد راهنما:دکتر شکوه ورعی
استاد مشاور:دکتر اکرم پرنده
بررسی ارتباط بین دانش و تجربه پرستاران از راهبردهای سواد سلامت با رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری در بیماران بستری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، سال 1399.

(abstract)
 


1399
جواد نادعلی
استاد راهنما: دکتر مژده نوید حمیدی
استاد مشاور :  دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاورطب فشاری: دکتر مریم حسینی
استاد آمار: خانم شیما حقانی
 بررسی مقایسه‌ای تأثیر طب فشاری در نقطه‌ی چشم سوم و موسیقی‌درمانی بر اضطراب، راحتی و شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنژیوگرافی کرونری

(abstract)


1399
شیما کهن سال
استاد راهنما: دکتر فریبا تباری
استاد مشاور:دکتر غیاثوندیان
دکتر سید اسدالله موسوی
استاد آمار:شیما حقانی
 بررسی تأثیر آموزش ویدیویی خودمراقبتی بر کیفیت زندگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقانی تحت شیمی درمانی

(abstract)
 


1399
آناهیتا دیوانی
استادراهنما:دکتر مژده نوید حمیدی
استاد مشاور: دکتر آرپی مانوکیان
مشاور آماری:شیما حقانی
بررسی تاثیر استفاده از تخته ارتباطی بر شاخص های فیزیولوژیک و کیفیت مراقبت پرستاری درک شده در بعد ارتباطی در بیماران دارای راه هوایی مصنوعی

(abstract)
 


1399
مژگان مقدسی نژاد
استاد راهنما:دکتر زهرا روددهقان
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
بررسی مقایسه ای تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بیمار محور و خانواده محور بر کیفیت زندگی و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

(abstract)
 


1398
ملیکا بابازاده زنجانی
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر شکوه ورعی
بررسی تاثیر برنامه حمایتی خانواده محور بر عوارض شیمی درمانی بیماران مبتلا به لوسمی

(abstract) 
 


1398
صوفیا جامی الاحمدی
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر مرضیه حسن پور
دکتر سیده طاهره فائزی
بررسی ارتباط سبک زندگی با فعالیت بیماری و تبعیت دارویی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

(abstract)


1398
محمد بساتین
استاد راهنما: دکتر زهرا رودهقان
استاد مشاور: دکتر مرتضی ایزدی
مشاور آمار : شیما حقانی
بررسی مقایسه ایی پیامدهای مراقبتی – درمانی دو روش ازون تراپی و پانسمان نوین درمبتلایان به زخم پای دیابتی مراجعه کننده به مراکز درمانی  منتخب شهر تهران 

(abstract)
 


1398
رویا رحمانی
استاد راهنما:دکترشکوه ورعی
اساتید مشاور:دکتر نسرین رسول زاده، دکتر فروغ البرزی، دکتر زهره سادات میر مقتدایی
 بررسی تأثير به كارگيري اپليكيشن خود مراقبتي بر سبك زندگي و شاخص هاي آزمايشگاهي مددجويان مبتلا به کبد چرب غيرالکلي

(abstract) 
 


1398
محمد امینی
استاد راهنما:دکتر فریبا تباری
استاد مشاور:دکتر مژده نوید حمیدی
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی تاثیر مراقبت پیگیر بر خودمراقبتی سالمندان دارای پیس میکر

(abstract)


 


1398
سارا پاکزاد کارآمد
استادراهنما:دکتر مژده نوید حمیدی
اساتیدمشاور: دکتر فریبا تباری
دکتر سید احمد الهی
بررسی تاثیر آگاهی بخشی قبل از عمل بر اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی سرطان پستان

(abstract)

 


1398
معصومه اکبری ساری
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر خاطره سیلانی
 بررسی ارتباط وضعیت آلارم های سیستم های مانیتورینگ فیزیولوژیک با خستگی از آلارم پرستاران  در بخش های مراقبت ویژه قلبی

(abstract)

 


1398
الناز نصیری
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر ابراهیم خادم
دکتر محمد تقی بیگ محمدی
بررسی مقایسه ای تاثیر دهانشویه با آب سرد همراه منتول و گیاه اسفرزه بر تسکین تشنگی و خشکی دهان در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه

(abstract)

 


1398
مهسا زکی نژاد
استاد راهنما:دکتر آرپی مانوکیان
استاد مشاور:دکتر علی رضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور آمار:احمدرضا شمشیری
 بررسی تاثیر کرامت درمانی بر احساس کرامت و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

(abstract)


1398
سعیده رستمی  درونکلا
اساتید راهنما: دکتر شکوه ورعی
دکتر ابراهیم خادم
استاد مشاور:دکتر محمد کمالی نژاد
مشاور آمار:دکتر حمید حقانی
 مقایسه  تاثیر آروماتراپی با بهارنارنج  و موسیقی  بر سطح اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران کاندید کلونوسکوپی

(abstract)


1397
علیرضا آرمان
استاد راهنما:دکتر زهرا روددهقان
اساتید مشاور:دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی ،دکترحمیدرضا داوری
استاد مشاور:
استاد حمید حقانی
بررسی تاثیر اجرای همزمان تمرینات تنفسی و حرکتی بر درد، اضطراب و توانایی اتساع ریه ها در بیماران دارای چست تیوب بعد از عمل جراحی کانسر ریه زمستان 

(abstract)1397
محمد صابر شعله ور
استاد راهنما : دکتر زهرا رود دهقان
اساتید مشاور:ثریا نجاتی، شیما حقانی
بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر خودپنداره و خودکارآمدی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

(abstract)
 

1397
مهسا قهرمانی
استاد راهنما:دکتر زهرا روددهقان
استاد مشاور:دکترشکوه ورعی
استاد مشاورآمار:شیما حقانی
 بررسی تاثیر دو روش آموزشی کارگاهی و شبیه سازی  بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مواجهه با پدیده بیوتروریسم

(abstract)
 


1397
مریم اسدی
استاد راهنما:دکتر فریبا تباری
تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی بر اضطراب و کیفیت زندگی مددجویان تراجنسی تحت هورمون تراپی

(abstract)
 


1397
علی محمدآبادی
استاد راهنما: شادان پدرام
اساتید مشاور:دکتر زهرا رود دهقان،  شیما حقانی ، عباس وروانی فراهانی
 بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش ویدئویی توسط پرستار و همتا بر اضطراب و افسردگی بیماران کاندید عمل قلب باز

(abstract)
 


1397
طاهره حق پرست
استاد راهنما:دکتر آرپی مانوکیان
اساتید مشاور:دکتر هومن شهسواری،دکتر محمد زارعی،شیما حقانی
 بررسی تأثیر زمان خروج کتتر ادراری بر بروز عفونت ادراری و سطح رضایتمندی بیماران تحت عمل جراحی ناشی از شکستگی اندام تحتانی

(abstract)


1397
محمود امیری
استاد راهنما:دکتر هومن شهسواری
استاد مشاور:دکتر محسن نصیری طوسی ، دکتر علی جعفریان
استاد مشاور آمار:،دکتر مهرداد کریمی 

 
بررسی عوامل مرتبط با مدت اقامت بیماران پس از پیوند کبد در بیمارستان  امام خمینی(ره)

(abstract)1397
فاطمه اسماعیل زاده
استاد راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور آمار:دکتر انوشیروان کاظم نژاد

 
بررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبت پیگیر بر عوارض پیوند مغز استخوان در بیماران تحت پیوند

(abstract)


1397
زهرا احمد خانی
استاد راهنما:دکتر لیلا صیادی
استاد مشاور:دکتر شکوه ورعی
 بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای براضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق مغزی

(abstract)
 


1397
منصوره ساده تبریان
استاد راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
مشاور آمار:شیما حقانی
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل لونتال بر درک از بیماری، تبعیت از درمان و کنترل گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت

(abstract)
 


1397
طاهره رحمانی
استاد راهنما:سرکار خانم ثریا نجاتی
استاد مشاور:سرکار خانم دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور آمار: جناب آقای حمید حقانی
  مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق همتا و غیر‌همتا بر ترک و وابستگی سیگار دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران

(abstract)


1397
زهرا سادات حجازی
استاد راهنما:دکتر فریبا تباری
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
  بررسی تاثیر برنامه ی آموزشی خانواده محور بر کیفیت زندگی و مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی

(abstract)
 


1397
شهاب الدین اطهریان
استاد راهنما: دکتر آرپی مانوکیان
اساتید مشاور: دکتر شکوه ورعی
شیما حقانی
بررسی ارتباط خودشفقت ورزی و تنش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396

(abstract)
 


1397
نیما پورغلام امیجی
اساتید راهنما : دکتر هومن شهسواریT دکتر ارپی مانوکیان
استاد مشاور : دکتر طاهره سوری
استاد مشاور آمار : خانم حقانی
 بررسی  تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی بر رفتارهای پرخطر جنسی مبتلایان به ویروس پاپیلومای انسانی

(abstract)


1397
معصومه تقی زاده
استاد راهنما:  ثریا نجاتی
 بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی بر خودکارآمدی و رضایتمندی از زندگی بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی 

(abstract)
 


1397
احسان  آبادی پیشه
استاد راهنما: دکتر شکوه ورعی
استاد مشاوره: خانم شادان پدرام
استاد مشاور آمار: خانم فراهانی
بررسی تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی برعوارض گوارشی بیماران تحت شیمی درمانی

(abstract)
 


1396
زینب اسلامی حسن آبادی
استاد راهنما:دکتر شکوه ورعی
استاد مشاور:ثریا نجاتی
مقایسه تاثیر ماساژ روغن زیتون و بادام شیرین در پیشگیری از  زخم بستر بیماران بستری در بخش ICU

(abstract)

 


1396
مینا ابوالفضلی
استاد راهنما: دکتر شکوه ورعی
دکتر سیده فاطمه جلالی نیا
استاد مشاور: دکتر ابراهیم خادم
استاد مشاور آمار: دکتر حمید حقانی
 مقایسه تاثیر مالش موضعی فرآورده روغن بابونه و روغن کنجد بر کمر درد مزمن پرستاران

(abstract)
 


1396
اسماء ساتیاروند
استاد راهنما: شادان پدرام رازی
اساتید مشاور: فریبا تباری و زهرا تیزمغز
استاد مشاور آمار: انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر آموزش و مشاوره تلفنی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرمانی

(abstract)
 


1396
فاطمه باقری
استاد راهنما: شادان پدرام رازی
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر کیفیت خواب زنان دیابتی نوع 2

(abstract)
 


1396
شمس الدین محمد آدامز
استاد راهنما:
دکتر شکوه ورعی
دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در مدیریت درد، بیماران بستری در بخش های جراحی و موانع مرتبط با آن دربخش های جراحی بیمارستان آموزشی تامل در کشور غنا
( واحد بین الملل )

(abstract)
 


1396
عباس مردانی
استاد راهنما: شادان پدرام رازی
اساتید مشاور:دکتر مجتبی ویس مرادی، جناب آقای دکتر رضا مظاهری
استاد مشاور آمار: شیما حقانی
 بررسی تاثیر اجرای برنامه تمرینات حرکتی بر کیفیت زندگی بازماندگان سرطان پروستات

(abstract)

  


1396
بهاره غفورزاده تومتری
اساتید راهنما: دکتر شکوه ورعی
دکتر ابراهیم خادم 
تاثیر ضماد هواچوبه بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر وریدی محیطی 

(abstract)
 


1396
سالار حاجی ناد علی
استاد راهنما:
سرکار خانم فریبا نصیری زیبا
مقایسه تاثیر ژل آلوئه ورا و  ژل آرژنین هیدروکلراید (Arginine HCL) بر روند بهبود زخم پای دیابتی 

(abstract)

 


1395
آونگ حسین محمود
استاد راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور:خانم فاطمه حاجی بابایی 
بررسی رضایت شغلی و فرسودگی کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان های دولتی شهر اربیل کردستان عراق و ارتباط بین آن ها در سال 95-1394

(abstract)

 


1395
سارا سادات حسینی اسفیدارجانی
اساتید راهنما:دکتر زهرا راهنورد ،فرزانه یوسفی
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از رفتارهای ناسالم کنترل وزن در نوجوانان دختر 13 تا 15 سال

(abstract)

 


1395
راضیه رضایی
اساتید راهنما:دكتر راهنورد , خانم یوسفی
استاد مشاورتغذیه: آقای جعفری کلهر
استاد مشاورآمار:دکتر امل ساکی 

 
بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر فعالیت فیزیکی و نگرش نسبت به تغذیه سالم در دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال دارای اضافه وزن

(abstract)

 


1395
معصومه منوچهری
استاد راهنما: خانم عزت جعفرجلال
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور آمار: آقای عباس مهران 
بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی اعضای  هیات علمی  در دانشکده های پرستاری و مامایی تهران سال 1393-1392

(abstract)
 


1394
علی رحیمی
استاد راهنما : نسرین رسول زاده
استاد مشاور:دکتر شکوه ورعی
استاد مشاور آمار:دکتر حمید حقانی
بررسی ارتباط بین خود پنداره حرفه ای پرستاری و سبک زندگی پرستاران شاغل در  بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394

(abstract)

 


1394
سمانه شریف زاده مقصودیه
استاد راهنما: خانم نجاتی
اساتید مشاور: خانم  پدرام رازی,دکتر میری
استاد مشاور آمار:دکتر کاظم نژاد
مقایسه تاثیر آموزش به دو روش بیمار محور و خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد ناشی از فتق دیسک بین مهره‏اي کمری

(abstract)

1394
مریم مدبر
استاد راهنما :دکتر خنجری
استاد مشاور:مریم رحمتی ,حمید حقانی
بررسی تأثير آموزش پیشگیری از سوء رفتار جنسی بر  آگاهی، نگرش و عملکرد والدین  کودکان سنين مدرسه

(abstract)

 


1394
محمد ذوالفقاری
استاد راهنما : دکتر ورعی
استاد مشاور :شمسی زاده
استاد مشاور آمار: حقانی
بررسی تاثیر آموزش توسط همتا به طریق الکترونیکی بر اضطراب و رضایت مندی  بیماران سرپایی کاندید جراحی کاتاراکت ، سال 1392-93

(abstract)


1394
هاوکار ابوبکر حسین
استاد راهنما: دکتر نیکبخت نصرآبادی
مطالعه بر روی عوامل مرتبط مربوط به پیروی از درمان در میان فشار خونی در کردستان، عراق، 2015
(abstract)

 

1394
ولی الله پادهبان
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
استاد راهنمای دوم: دکتر نسرین نیک پیما
 بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی منظم و درک موانع انجام آن در نوجوانان شاغل به تحصیل در دوره اول متوسطه  شهرستان بابل در سال 1393

(abstract)

 


1394
الهه صامت عمرانی
استاد راهنما:  پدرام رازی
اساتید مشاور: دکتر ورعی , دکتر واثق
استاد مشاور آمار: دکتر کاظم نژاد
بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر اختلالات خواب و اضطراب زنان مبتلا به دیابت بارداری
(abstract)

1394
مریم کریمی زاده
استاد راهنما: پدرام رازی
بررسی تاثیرسیستم هوشمند نظارت خانگی برسطح آگاهی و مهارت بیماران دیابتی  نوع 1
(abstract)

 

1394
اصغر سلیمی
اساتید راهنما: دکتر غیاثوندیان -  دکتر نویدحمیدی
استاد مشاور آمار: دکتر ابراهیمی
بررسی تاثیر آموزش خود مدیریتی برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو

(abstract)

1394
بهزاد همدانی
استاد راهنما:  دکترشهسواری
استاد مشاور: دکتر  ویس مرادی
طراحی و روان سنجی ابزار پیش‌بینی پایبندی به برنامه بازتوانی قلبی
(abstract)

1394
کیوان بابایی
استاد راهنما:ثریا نجاتی
اساتید مشاوره:دکتر حاجی آقایی,   دکترکاظم نژاد , ورعی
مقایسه تاثیرپماد گل بابونه وپماد گیاه آلوراء در کاهش درد والتیام زخم جراحی بای پس عروق کرونر دربیماران دیابتی
(abstract)

1394
فاطمه دهقانیزاده بغدادآباد
استاد راهنما:شادان پدرام رازی
اساتید مشاوره: نجاتی،دکتر ساعتچی
استاد مشاور آمار:دکتر کاظم نژاد
 بررسی تأثیر طب فشاری بر شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم

(abstract)

 


1394
طاهره عبداللهی
استاد راهنما: شادان پدرام رازی
اساتید مشاور:  دکتر مجتبی ویس مرادی، دکتر داریوش پهلوان
استاد مشاور آمار:دکتر میرسعید یکانی نژاد 
بررسی تاثیر آموزش ارگونومیک  بر اختلالات عضلانی اسکلتی پرستاران اتاق عمل

(abstract)


1394
مریم هدایت پوریانی
استاد راهنمای اول: دکتر رضا نگارنده
استاد راهنمای دوم: هایده نکته دان بررسی
 درک والدین شهدا از دسترسی و سطح خدمات بهداشتی ارایه شده در طرح پایش سلامت بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 10و11 شهر تهران 1393

(abstract)

 


1394
طاهره سربوزی حسین آبادی
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: دکتر معصومه ذاکری مقدم ، دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تأثیر برنامه ترخیص مبتنی بر تئوری خود تعیین کنندگی بر سبک زندگی بیماران مبتلا به حمله اسکمیک گذرا 

(abstract)

 


1394
الهام طاهرخانی
استاد راهنما :عباس هوشمند بهابادی
استاد مشاور:دکتر افسانه صدوقی اصل
استاد مشاورآمار:اصغر کاربرد
 بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به دو روش چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و مهارت معلمان

(abstract)

 1394
یعقوب حمه خضری
استادراهنما:دکتر شادان پدرام رازی
استاد مشاور:دکتر ثریا نجاتی
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر تمرینات تنفسی کنترل شده بر کیفیت خواب مبتلایان به بیماریهای مزمن انسدادی ریه مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی تهران در سال 1393

(abstract)
 


1394
نرگس فرجی
اساتید راهنما:دکتر رضا نگارنده
دکتر شهزاد پاشایی پور
 بررسی تاثیر آموزش بیمار قبل ترخیص و پیگیری تلفنی بر درک از بیماری و سبک زندگی او پس از انفارکتوس میوکارد

(abstract)

 
 
1394
زهراگودرزی
استاد راهنما : دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور : دکتر هومن شهسواری
استاد آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی ارتباط شیوه ی مدیریت کلاس درس مدرسین پرستاری با اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1393

(abstract)

 


1394
شیرین مسعودی
استاد راهنما: دکتر نیکبخت نصرآبادی
اساتید مشاور: دکتر آقا علی نژاد
دکتر اسماعیلی
استاد مشاور آمار:دکتر یکانی نژاد
  بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید تعدیل شده بر کیفیت خواب پرستاران شیفت در گردش در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)

 


1394
مرضیه محمدخانی
استاد راهنما: دکتر ترانه تقوی
استاد مشاور: دکترمعصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور آمار: عباس مهران 
تاثیر برنامه توانمندسازی جسمی و روانی بر علایم و نشانه های بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن

(abstract)
 


1394
سکینه رمضانلی
اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
،دکتر مجتبی ویس مرادی
استاد مشاور آمار: دکتر میر سعید یکانی نژاد
 بررسی ارتباط هوش معنوی با خودکارآمدی و شادکامی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)

1394
رویا هاشمی تزنگی
اساتید راهنما:دکتر زهره پارسا یکتا
دکتر هومن شهسواری
 بررسی تاثیر برنامه خنده درمانی بر خستگی و افسردگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

(abstract)
 


1394
 نیره پيشنماز اهري
استاد راهنمای اول :دکتر زهرا راهنورد
استاد راهنمای دوم :دکتر علیرضا یعقوبی
استاد مشاور :دکتر مرتضی قوجازاده
بررسي اندازه گیری منسجم گلوكز خون، مدیریت و تأثیر آن بر پيامد هاي باليني در بيماران ديابتي نوع 2 تحت جراحی پیوند عروق کرونري

(abstract)

 


1394
سعید خدادادی
استاد راهنما: فریبا نصیری زیبا
 مقایسه تاثیر دو روش آموزش کارگاهی و الكترونیكی بر آگاهی پرستاران مراقبت كننده از بیماران تحت استومی گوارشی و رضایتمندی آنان از دو روش آموزشی 

(abstract)

 


1394
پریسا فارسیجانی
استاد راهنما: عزت جعفرجلال
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور آمار: آقای حقانی
 بررسی ارتباط فرسودگی شغلی پرستاران با عملکرد آنان در زمینه ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1393-1392

(abstract)
 


1394
رقیه اقبالی
استاد راهنما : دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد 
بررسی تاثیر برنامه مشاوره تغذیه ای بر رفتار تغذیه ای و ارتباط آن با بستری شدن مجدد دربیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

(abstract)

1394
فهیمه داودآبادی 
استاد راهنما: منصوره علی اصغرپور
استاد مشاور: شادان پدارم رازی
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر اجرای  آموزش مراقبت های تسکینی درد بر مدیریت درد بیماران مبتلا به سرطان

(abstract)

 


1394
مرضیه ابراهیمی عشرت آباد
استاد راهنما : دکتر هومن شهسواری
استاد مشاور آمار: دکتر میر سعید یکانی نژاد 
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر سطح اضطراب و شاخصهای فیزیولوژیک بیماران کاندید برونکوسکوپی

(abstract)
 


1394
زهرا کفاش
استاد راهنما: محمد رضا موقری 
استاد مشاور: دکترسید نعیمه سید فاطمی
استاد مشاور آمار: عباس مهران 
بررسی تأثیراجرای برنامه مقابله هیجان مدار بر استرس شغلی  و حفظ سلامت عمومی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم

(abstract)


1394
امید محمدامینی
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: دکتر ماشاالله ترابی
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر بر نگرش و توانایی به‌کارگیری فرآیند پرستاری در دانشجویان سال آخر 94 -1393

(abstract)
 


1394
معصومه نجفی
استاد راهنما: نسرین رسول زاده
استاد مشاور: دکتر مریم رسولی
بررسی مطابقت ثبت مراقبت های پرستاری بعد از عمل در بیماران بای پس عروق کرونر(CABG) با سیستم طبقه بندی مراقبت های بالینی(CCC)

(abstract)
 


1394
مریم فدایی ده چشمه
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دکترسیده فاطمه جلالی نیا
استاد مشاور آمار: عباس مهران
استاد مشاور طب سوزنی: دکتر کیارش ساعتچی 
بررسی تاثیر طب فشاری بر دفع روده‌ای بیماران تحت کشش استخوانی


(abstract)


 


1394
ابراهيم عيني
استاد راهنما: دكتر تهمينه صالحي ب
ررسی تأثیر آموزش کارکنان پرستاری بر میزان رعایت حریم بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)
 


1394
خاطره بافکری فدافن
استادراهنما: محمدرضا موقری
استاد مشاور: دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد مشاور آمار: عباس م
هران تاثیرآموزش به روش بحث گروهی بر سبک های رویارویی( مقابله ای) در دانش آموزان دختر دوم و سوم دبیرستان های شهرکاشمر

(abstract)
 


1394
معصومه رستمی
استاد راهنما: محمد رضا موقری سادات محله
استاد مشاور: دکتر ترانه تقوی لاریجانی
استاد مشاور آمار: عباس مهران 
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه

(abstract)


1394
زهرا جلالیان
استاد راهنما: دکتر شکوه ورعی
استاد مشاور: دکتر سیده نرگس ساداتی
استاد مشاور آمار: دکتر میرسعید یکانی نژاد
 مقایسه تاثیر استنشاق رایحه و ماساژ اسانس
بر خستگی وکیفیت زندگی بیماران تحت  همودیالیز

(abstract)


1394
مهسا حاجی محمدحسینی
استاد راهنما: دکتر زهره پارسایکتا،
دکتر هومن شهسواری
استاد مشاور آمار: دکتر سعید یکانی نژاد
 مقایسه تاثیر به کارگیری دو شیوه بازآموزی دارویی با نرم افزار و بسته نوشتاری آموزشی بر سطح دانش و رضایتمندی پرستاران بخش CCU

(abstract)


1394
پریچهر صباغ زاده ایرانی
استاد راهنما:دکتر شکوه ورعی
استاد مشاور:فاطمه محدث اردبیلی
استاد مشاور آمار:دکتر هادی رنجبر
بررسی مقایسه ای تاثیر ژل آلوئه ورا و پماد نیتروفورازون2% بر درد و بهبودی زخم  درجه 2 سوختگی سطحی

(abstract)

 

1394
راضیه طالبی گرکانی
استاد راهنما: دکتر صدیقه خنجری
استاد مشاور: دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی
تدوین راهنمای بالینی تزریق خون در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور

(abstract)

1394
ربابه حق وردی
استاد راهنما : دکتر شهرزاد غیاثوندیان
 بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر کیفیت خواب،  سطح اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر

(abstract) 

 


1394
معصومه شهنوازی
استاد راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
استاد مشاور: دکتر مجتبی ویس مرادی
استاد مشاور آمار: دکتر میرسعید یکانی نژاد
 بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی

(abstract)

 


1394
وحیده پویش
استاد راهنما : دکتر زهره پارسایکتا
استاد مشاور: دکتر حمیدرضا خانکه
استاد مشاور آمار: دکتر عبدالغنی عبداللهی 
محمد بررسی تاثیر بکارگیری کارگاه آموزشی مبتنی بر ابزار نمایه وخامت اورژانس بر عملکرد پرستاران و وضعیت شاخص های بخش اورژانس

(abstract)


1394
بلقیس شیبانی
استاد راهنما: لیلی بریم نژاد
استاد مشاور: سرور پرویزی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی 
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی خانواده محور بر خودکارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

(abstract)
 


1394
فرشته رضایی
استاد راهنما: مینو پاک گوهر
استاد مشاور: فریده باستانی
استاد مشاورآمار:محمودرضا گوهری 
بررسی کیفیت مراقبت سلامت و کیفیت زندگی از دیدگاه سالمندان مبتلا به بی اختیاری ادراری بستری در سرای سالمندان کهریزک
کارشناسی ارشد پرستاری

(abstract)

 


1393
علی رضا عباس زاده نمینی
استاد راهنما: دریادخت مسرور
استاد مشاور:دکتر منصوره اشقلی فراهانی
 ‌بررسی میزان اجرای  شاخص های کنترل کیفیت فرایندی توسط پرستاران در مراقبت از بیماران تحت تهویه مکانیکی بخش های مراقبت های ویژه (ICU) 

(abstract)
 


1394
مريم شهيدي
استاد راهنما: دکتر طاهره نجفي قزلجه
بررسي تأثير اجراي برنامه آموزشي خودمراقبتي چند رسانه اي
بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به پرفشاري خون


(abstract)
 


1393
عاطفه فلاحتداری
استاد راهنمای اول: دکتر زهرا راهنورد
استاد راهنمای دوم: دکتر احمدعلی اسدی نوقابی
استاد مشاور: دکتر امل ساکی
 بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر خواب سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک در سال1392

(abstract)


1393
زهرا عرب عامری
استاد راهنما: دکتر منصوره اشقلی فراهانی
استاد مشاور: دکتر تهمینه صالحی
استاد آمار: فاطمه آغا حسینی 
بررسي همدلی دانشجویان کارشناسی پرستاری و ارتباط آن با هوش هیجانی آنها

(abstract)


1393
مریم پرچمی عراقی
اساتید راهنما: دکتر زهرا راهنورد،زهرا احمدی
استاد مشاور آمار: دکتر امل ساکی
 بررسی تاثیر مشاوره تلفنی از طریق پرستار (تله نرسینگ) بر کیفیت زندگی بیماران با کلستومی

(abstract)

 


1393
مجتبی اشکوری کیایی
استاد راهنما :مهناز سیدالشهدایی
استاد مشاور : دکتر شکوه ورعی
استاد آمار : آقای حمید حقانی 
مقایسه تأثیر دو روش آموزش گروهی و چهره به چهره  بر آگاهی و اضطراب بیماران سوختگی کاندیدای گرافت پوستی

(abstract)
 


1393
مهدیه نظری نسب
استاد راهنمای اول: دکتر زهرا راهنورد
استاد راهنمای دوم: دکتر کوروش جعفریان
استاد مشاور: دکتر امل ساکی
استاد مشاور: دکتر علیرضا استقامتی 
 بررسی مقایسه ایی  وضعیت امنیت غذایی و شاخص تغذیه سالم  در افراد داراي اضافه وزن يا چاقي مبتلا  به سندرم متابولیک با افراد دارای وزن طبیعی و اضافه وزن یا چاق غیر مبتلا به سندرم متابولیک

(abstract)


1393
رویا ترک قشقایی
استاد راهنما:دکتر ترانه تقوی لاریجانی
بررسی ارتباط هوش هیجانی با تبعیت از رژیم درمانی در سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1393

(abstract)
 


1393
خدیجه قنبری
استاد راهنما : دکتر زهرا راهنورد
استاد مشاور: ناهید آریاییان
استاد آمار: دکتر فاطمه رجبی 
بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل فرانظری بر دریافت مایعات و مواد معدنی در بیماران دیالیزی وافزایش وزن بین جلسات دیالیز در آنها

(abstract)
 


1393
فاطمه بخشی
استاد راهنما:دکتر شکوه ورعی
مقایسه تأثیر درمان جایگزینی نیکوتین (NRT) و مشاوره پرستاری بر ترک سیگار و شاخص های اسپیرومتریک بیماران سیگاری کاندید عمل پیوند بای پس شریان کرونری (CABG)

(abstract)
 


1393
مهناز آنتیک چی
اساتید راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان ،دکتر فرحناز فرنیا
اساتید مشاور:مهندس محمد کمالی نژاد ،دکترمسعود شبانی
استاد آمار: دکترمحمد حسین لطفی
 بررسی تاثیرکرم جو دوسر(Avena Sativa) بر بروز درماتیت ناشی از رادیو تراپی در مبتلایان به سرطان پستان

(abstract)


1393
زهرا جعفری
استاد راهنما: صغری نیکپور
عوامل مرتبط با سقوط در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 

(abstract)

 


1393
سحر ملکی
استاد راهنما:دکتر ترانه تقوی لاریجانی
استاد مشاور : دکتر احمد علی اسدی نوقابی
استاد آمار : عباس مهران 
بررسی همدلی و ارتباط آن با شایستگی بالینی در پرستاران شاغل در بخش های سرطان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 

(abstract)

1393
سهیلا چگینی
استاد راهنما: صغری نیکپور
استاد مشاور: مرحمت فراهانی نیا
مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی ارتباط توانایی شغلی و سبک زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392 

(abstract)
 


1393
مجتبی راعی
اساتید راهنما:دکتر شکوه ورعی ، دکتر فاطمه جلالی نیا 
بررسی تأثیر اجرای ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر بی اختیاری ادراری و کیفیت زندگی بیماران بعد از پروستاتکتومی

(abstract)

 


1393
راحله چالیک
استاد راهنما: دکتر الهام نواب
استاد مشاور: دکتر فریده باستانی
استاد آمار: معصومه طاهرپور
 بررسی شبکه اجتماعی و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان بجنورد

(abstract)


1393
سارا امانیان
استاد راهنما: دکتر شکوه ورعی
استاد مشاور: دکتر مجتبی ویس مرادی
استاد مشاور آمار: عباس مهران 
مقایسه تأثیر سرما و گرمای موضعی بر اندازه کبودی ناشی از تزریق زیر جلدی انوکساپارین سدیم در بیماران بستری در بخش های داخلی قلب

(abstract)


1393
محبوبه سعیدی
استاد راهنما: زهرا گودرزی
استاد مشاور: زهرا دانشورعامری
استاد آمار: دکتر طاهره صادقی
 بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در زنان نخست زا 

(abstract)
 


1393
عاطفه رضائی
استاد راهنمای اول: دكتر زهرا راهنورد
استاد راهنمای دوم: دکتر فریده باستانی
 بررسي ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی عمومی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال1393

(abstract)

 


1393
پریسا افشار نصر
استاد راهنما  و مشاور: دکترشکوه ورعی 
مقايسه تاثیر آموزش الكترونيكی و كارگاهي بر آگاهی دانشجویان پرستاری از حریم خصوصی و رضایت آگاهانه بیماران

(abstract)
 


1393
سیده نرجس رضوی
استاد راهنما: دکتر زهرا راهنورد
استاد راهنما: مرحمت فراهانی نیا
استار مشاور آمار: دکتر امل ساکی
 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر خودکارآمدی تغذیه ای در پیشگیری از پوکی استخوان دختران نوجوان

(abstract)
 


1393
سیروان سقزی
استاد راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
استاد مشاور: شادان پدرام رازی
استاد مشاور آمار: عباس مهران 
مقایسه تاثیر طب فشاری نقاط P6 و K-K9 بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان پستان

(abstract)

 


1393
فاطمه صادقیان ریزی
استاد راهنما: دکتر پارسا یکتا
استاد مشاور: دکتر ترانه تقوی لاریجانی
استاد مشاور آمار: عباس مهران 
بررسی تاثیر آرام سازی بنسون و تنفس موزون بر اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی ماستکتومی

(abstract)
 


1393
حسین صالح زاده
استاد راهنما: دکتر طاهره نجفی قزلجه
استاد مشاور: دکتر فروغ رفیعی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 مقایسه تاثیر ماساژ سوئدی و موسیقی ترجیحی بیمار بر اضطراب و خستگی مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی

(abstract)
 


1393
سلمان برسته
استاد راهنما: مهناز سیدالشهدایی
استاد مشاور: دکتر سیده فاطمه جلالی نیا
استاد مشاور آمار: حمید حقانی 
ارتباط سواد سلامت با رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال1392

(abstract)


1393
فاطمه غفرانی کلیشمی
استاد راهنما: دکتر منصوره اشقلی فراهانی
 بررسي تاثیر کارگاه آموزش هوش هيجاني برنمره هوش هیجانی و روشهای رویارویی با استرس در دانشجويان كارشناسي پرستاري ترم یک در سال 1391

(abstract)

 


1393
ابراهیم کبیری
استاد راهنما :  دریادخت مسرور رودسری
استاد مشاور : خانم اینانلو
استاد مشاور آمار:  عباس مهران
بررسی تاثیر آموزش چند روشی  بر اضطراب و درد بیماران مرد کاندید سیستوسکوپی

(abstract)


1393
یعقوب محمودی
استاد راهنما: دریادخت مسرور
استاد مشاور: دکتر شکوه ورعی
استاد مشاور آمار: دکترمیر سعید یکانی نژاد
 بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر سطح افسردگی بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی انستیتو کانسر

(abstract)


1393
سارا احسانی
استاد راهنما : نسرین رسول زاده
استاد مشاور : فریبا نصیری زیبا
استاد آمار : عباس مهران 
بررسي تاثير ثبت به روش پی آی ایی(مشکل، مداخله، ارزشیابی) برکیفیت ثبت گزارش دانشجويان پرستاري

(abstract)

 


1393
نسیم خسروی
اساتید راهنما: دکتر زهرا راهنورد، دکتر علیرضا شغلی
استاد مشاور: مهندس گودرز کلی فرهود
 تاثیر آموزش همتایان بر سطح آگاهی، نگرش و تمایل به رفتار در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز در کودکان خیابانی

(abstract)

 


1393
سمانه وروانی
استاد راهنما: خانم زارعی
استاد مشاور: دکتر پاکدامن
 بررسی تاثیر نقاشی بر افسردگی کودکان 16-7 سال تحت درمان همودیالیز

(abstract)

 


1393
محمد حسین پور
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرابادی
استاد مشاور: دکتر امیر سالاری
استاد آمار: میر سعید یکانی نژاد
 مقایسه فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی شهر شیراز در سال 1392 

(abstract)

1393
زهره کاظمی
استاد راهنما: دکتر سرور پرویزی
استاد مشاور: پریوش حاج امیری
استاد آمار: طاهره صادقی
 بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی به روش بحث¬گروهی بر تنش والدین کودکان دیابت نوع I

(abstract)
 


1393
سلیمان محمدی اقدم
استاد راهنما: دکترشکوه ورعی
استاد مشاور: دکتر زهره پارسایکتا
استاد مشاور آمار: دکترمیر سعید یکانی نژاد
بررسی تاثیر آموزش ویدئویی مراقبت از خود بر کیفیت زندگی ورفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به پمفیگوس

(abstract)
 

1393
الهه رمضان زاده تبریز
استاد راهنما :دکتر زهره پارسا یکتا
دکتر هومن شهسواری
 بررسی نیازهای برآورده نشده و ارتباط آن با سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهد سال93-1392 

(abstract)

 


1393
مصطفی آردم
استاد راهنما: فریبا نصیری زیبا
استاد مشاور:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آمار:دکتر حمید حقانی
 مقایسه تاثیر دو روش آموزش با کتابچه و کارگاه آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به مراقبت از بیماران سالمند

(abstract)

 


1393
سعید حسین اوغلی قورت تپه
استاد راهنما : مهناز سیدالشهدایی

استاد مشاور: دکتر فروغ رفیعی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در بخش های سرطان وابسته به مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه تهران

(abstract)
 

1393
محمد خواصی
استاد راهنما :  دریادخت مسرور رودسری
استاد مشاور : دکتر شکوه ورعی
استاد مشاور آمار:  حمید حقانی
 بررسی تاثیر آموزش همتا بر خود کارآمدی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی

(abstract)


1393
رشید جعفری
استاد راهنما: منصوره علی اصغرپور
اساتید مشاور: دکتر سیده فاطمه جلالی نیا و دکتر فریبا تباری
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی مقایسه‌ای نتایج آزمایش‌های نمونۀ خون کاتتر وریدی انفوزیون مداوم و روش روتین خون‌گیری وریدی بیماران بخش مراقبت‌های ویژۀ جراحی

(abstract)


1393
مجتبی قربانی
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
تاثیر برنامه آموزشی مراقبت از خود بر شدت علائم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

(abstract)

 


1393
فاطمه محمدی نژاد
استاد راهنما : شادان پدرام رازی
استاد مشاور : منصوره علی اصغر پور ، فریبا تباری
استاد مشاور آمار : دکتر انوشیروان کاظم نژاد
  بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص بر خودکارآمدی  بیماران مبتلا به دیابت نوع 2


(abstract)


1393
حمیدرضا صادقی گندمانی
استاد راهنما:خانم نسرین رسول زاده
استاد مشاور: خانم دکتر زهره پارسا یکتا وخانم فریبا نصیری زیبا
استاد آمار : آقای عباس مهران
 بررسی تاثیر تدریس به روش نقشه مفهومی بر مهارت های رویه ای و خلاقیت دانشجویان پرستاری

(abstract) 


1393
سمانه حسینعلی پور
استاد راهنما: دکتر لیلی بریم نژاد
بررسی تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر کیفیت زندگی
کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم

(abstract)

 


1392

 
لیلا ممشلی
استاد راهنما: دکتر شکوه ورعی
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور آمار: ناصر بحرانی 
بررسی تأثیر برنامه چند رسانه ای آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه تزریق ایمن

(abstract)1392
معصومه عرب
استاد راهنما: دكتر زهرا راهنورد
استاد مشاور: صغری نیکپور
استاد آمار:دکتر امل ساکی مالح
ی بررسي تاثير آموزش الکترونیکی به نوجوانان، بر میزان تبعیت از رژیم غذایی در والدین مبتلا به دیابت نوع 2

(abstract)

 


1392
الهه روحی رحیم بگلو
استاد راهنما: دکتر فریده باستانی
 تاثیر بازتاب درمانی (رفلکسولوژی) بر شدت خستگی و اضطراب مادران سزارین شده دارای نوزادان آسیب پذیر

(abstract)

 


1392
اعظم رشیدی
استاد راهنما : خانم دکتر ترانه تقوی لاریجانی
استاد مشاور: خانم دکتر نعیمه سید فاطمی
مشاور آمار: آقای عباس مهران
 بررسی خشونت شغلی علیه پرستاران و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای روانپزشکی استان اصفهان

(abstract)


1392
تاج محمد آرازی
استاد راهنما : منصوره علی اصغرپور
استاد مشاور: نورالدین محمدی
استاد مشاور آمار: انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیراسپیرومتری تشویقی بر تهویه ریوی بیماران تحت همودیالیز

(abstract)

 


1392
 
فوزیه راستی
اساتید راهنما:
دکتر سودابه جولایی، دکتر شهرزاد غیاثوندیان
 بررسی ارتباط نگرش پرستاران به سرطان با رفتارهای مراقبتی آنان از دیدگاه بیماران در بخش های انکولوژی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)

 


1392
معصومه جربان
استاد راهنما : شادان پدرام رازی
 بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی 

(abstract)

 


1392
سیده نرجس موسوی زاده
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
مشاور آمار: حمید حقانی
بررسی تاثیر بسته کمک به تصمیم گیری بیماران مبتلا به سرطان پستان مراحل اولیه بر انتخاب گزینه درمانی و پیامدهای تصمیم گیری

(abstract)
 


1392
زهرا عباس نژاد
استاد راهنما:دکتر طاهره نجفی قزلجه
استاد مشاور:دکتر فروغ رفیعی
استاد آمار:دکتر حمید حقانی 
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش با رویکرد چند روشی با آموزش به روش سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در مورد بهداشت دست

(abstract)
 


1392
الهه رحمانزاده
اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
دکتر منصوره اشقلی فراهانی
استاد آمار: دکتر میر سعید یکانی نژاد
 بررسی ارتباط عدالت سازمانی و تعهد سازمانی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سال 92 

(abstract)
 


1392
منا محمدی فیروزه
استاد راهنما : عزت جعفرجلال
استاد مشاور : حرمت سادات امامزاده قاسمی
استاد آمار : ناصر بحرانی
مقایسه کیفیت ثبت گزارشات پرستاری در دوسیستم ثبت الکترونیکی و کاغذی در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 92-91

(abstract)

 


1392
 زهره پرنده مطلق
استاد راهنما :خدیجه زارعی
استاد مشاور : دکتر نعیمه سید فاطمی ،دکتر فریبا خوشبخت
استاد آمار : حمیدحقانی بررسی
 تاثیر قصه گویی بر اضطراب کودکان 10-7 ساله بستری در بیمارستان

(abstract)


1392
حسن محمدی
استاد راهنما : مهناز سیدالشهدایی
استاد مشاور :دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد آمار: عباس مهران
 بررسی ارتباط تیپ های شبانه روزی با رفتارهای مراقبتی پرستاران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391

(abstract)

 


1392
فرزاد صارمی رسولی
استاد راهنما: دکتر فروغ رفیعی
استاد مشاور: دکتر طاهره نجفی قزلجه
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی ارتباط تعویق آکادمیک با موفقیت و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391

(abstract)
 


1392
فهیمه مرادی
استاد راهنما:  دکتر طاهره نجفی قزلجه
 بررسی ارتباط تنش شغلی با کیفیت خواب و خستگی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1392

(abstract)
 


1392
نرگس اسکندری
استاد راهنما:  خدیجه زارعی
استاد مشاور: دکترصدیقه خنجری
استاد مشاور آمار:حمید حقانی
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان  های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران.1392

(abstract)
 


1392
فرزانه ملکی کاذری
استاد راهنما:دکتر زهرا راهنورد
استاد مشاور : دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور تغذیه : دکتر ناهید آریائیان
استاد آمار : دکتر فاطمه رجبی
بررسی تاثير آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده به روش کارگاهی بر رفتارهای تغذیه ایی پیشگیرانه ازدیابت نوع 2 در نوجوانان دختر
 
(abstract)


1392
مهدی جعفری عوری
استاد راهنما: دکتر طاهره نجفی قزلجه
 بررسی تأثیر اجراي برنامه چند بعدی پیشگیری از سقوط بر وقوع سقوط و کیفیت زندگی سالمندان ساكن سراي سالمندی

(abstract) 
 


1392
سپیده کاظمی
اساتید راهنما:دکتر سرور پرویزی
دکتر حمیدرضا برادران
استاد مشاور: رشا اطلسی
 تعیین اثربخشی مداخلات همتا محور در مدیریت بیماری دیابت نوع‌يک در کودکان و نوجوانان: مرور نظام مند

(abstract)

 

1392
سمیه برجی
استاد راهنما: دکتر صدیقه خنجری
استاد مشاور: دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی تاثیر آموزش مهارت¬های مقابله بر کیفیت زندگی و حس هماهنگی منطقی والدین کودکان مبتلا به لوسمی

(abstract)
 

1392
 یوسف اکبری شهرستانکی
استاد راهنما : دکتر نورالدین محمدی

 
بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی– ریوی پایه برآگاهی و مهارت کارکنان آتشنشان

(abstract)

 

1392

نسرین خیبر

استاد راهنما: صغری نیکپور

استاد مشاور: افتخارالسادات حاجی کاظمی

مشاور آمار:  حمید حقانی
بررسی تاثیر توانمندسازی به روش بحث گروهی بر توانمندی و  سبک زندگی مبتلایان به پرفشاری خون در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی

(abstract)


1391
مرضیه سبحانی
استاد راهنما:دكتر فریده باستانی
استاد مشاور:مهری بزرگ نژاد
استاد آمار:حميد حقاني
بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت درد و خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس


1391
سمیه فغانی پور
استاد راهنما: افتخار السادات حاجي کاظمي
استاد مشاور: صغري نيکپور، دکتر پروانه ياوري
استاد آمار:فاطمه آغاحسینی
بررسي تاثير آموزش و پيگيري با پيام کوتاه بر عادات  غذايي و شاخص توده بدني زنان

1391

ام الهدی کاوه

استاد راهنما: معصومه ذاکری مقدم  استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان

مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد

بررسی تاثیر اجرای برنامه خودتدبیری بر کنترل بیماری و خودکارآمدی  مبتلایان به پرفشاری خون

(abstract)


1391

محبوبه شالی

استاد راهنما:دکتر سودابه جولایی

عباس هوشمند بهابادی
بررسی ارتباط بین شاخص های ایمنی بیمار با شرایط محیط کاری و تعهد حرفه ای پرستاران
1391

ربابه بهاء

استاد راهنما: مهرنوش اینانلو

استاد مشاور: دکتر نعیمه سید فاطمی

استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
بررسي ارتباط سبك هاي مقابله ای با خودكارآمدي در دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران


(abstract)


1391

سیده ندا شیخ ذکریایی

استاد راهنما: دکتر صغری نیکپور ،

زهرا دانشور عامری

استاد آمار: حمید حقانی
بررسي مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی مراکز دولتی شهر تهران در سال 90

(abstract)


1391

نسرین فدائی اقدم

استاد راهنما: دریادخت مسرور رودسری

استاد مشاور: دکتر فروغ رفیعی

استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
بررسی ارتباط نشانه های تنفسی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آموزشی شهر تهران

(abstract)


1391

شبنم السادات شریعت پناهی

استاد راهنما: افتخار السادات حاجي کاظمي

استاد مشاور:صغري نيکپور ،دکتر محسن اسدی لاری

استاد آمار:فاطمه آغا حسيني
بررسي تاثير تمرینات یوگا بر کیفیت زندگی زنان یائسه تهران


(abstract)


1391

مرتضی شمسی زاده

استاد راهنما: دکتر شکوه ورعی

استاد مشاور: دکتر محمد علی چراغی، دکتر نعیمه سید فاطمی

استاد مشاور: ناصر بحرانی
بررسی تاثیر آموزش همتا بر اضطراب و خودکارآمدی بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر

(abstract)


1391

فاطمه رضایت

استاد راهنما: دكتر ترانه تقوي لاريجاني

استاد مشاور: دكتر نعيمه سيد فاطمي

استاد آمار: عباس مهران
بررسي تاثير آموزش بر سطح قاطعيت و خودکارآمدی دانشجويان کارشناسی پرستاري

(abstract)


1391
حمیده منچری
استاد راهنما:ناهید دخت شریفی نیستانک
استاد مشاور:دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد آمار:عباس مهران
 بررسی ارتباط بین مشکلات روانی – اجتماعی  با درک از حمایت اجتماعی درخانواده های معتادین

(abstract)


1391

منصوره قدوسی بروجنی

استاد راهنما: ناهید دخت شریفی نیستانک

استاد مشاور: دکتر نعیمه سید فاطمی

استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
بررسی ارتباط ارزش گذاری به بدن با عزت نفس و درک از حمایت اجتماعی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمنMS شهر تهران

(abstract)


1391

خاطره کریمی

استاد راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان

استاد مشاور:معصومه ذاکری مقدم

استاد  آمار:حمید حقانی
بررسی تاثیر اجرای برنامه بازتوانی قلبی بر خودکارآمدی و اضطراب بیماران دارای پیس میکر دائمی

(abstract)

1391
جعفر علیحیدری ممقانی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر رضا نگارنده

جناب آقای عباس هوشمند

بررسي تاثير راند باليني منظم پرستاران بر رضايتمندي بيماران از مراقبت هاي پرستاري در بيمارستان دکتر شریعتی تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

(abstract)
۱۳۹۱
صدیقه عباسی
استاد راهنما: دکتر زهرا راهنورد
استاد مشاور: دکتر فریده باستانی
استاد آمار: دکتر فاطمه رجبی
 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر رفتارهای پیشگیرانه از چاقی در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی منطقه 17 شهر تهران

(abstract)


1391

امین ساکی

استاد راهنما: عباس هوشمند

استاد مشاور: احمدعلی اسدی نوقابی

استاد آمار: عباس مهران
 بررسی مقایسه تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره و الکترونیکی بر اضطراب و رضایتمندی بیماران انفارکتوس حاد میوکارد، سال 91- 1390

(abstract)


1391
سیمین شمسی خانی

استاد راهنما: دکتر فروغ رفیعی

استاد مشاور: محمدرضا زارعی

مشاور آمار: حمید حقانی

بررسی ارتباط فرسودگي  با رضايت شغلي پرستاران شاغل در مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي اراک

(abstract)


1391
صالح کشاورزی

استاد راهنما : دکتر شکوه ورعی

اساتید مشاور :دکتر علیرضا نیکبخت

استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد

بررسی تاثیر تور آشناسازی با رویه آنژیوگرافی بر اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر

(abstract)


1391

فرشته جواهری طهرانی

استاد راهنما: صغری نیکپور

بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان متأهل مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 91

(abstract)


1391

ام کلثوم توماج

استاد راهنما : دکتر لیلی بریم نژاد

استاد مشاور: دکتر ترانه تقوی لاریجانی

استاد مشاور آمار: جناب آقای دکتر حقانی
بررسی تأثیر بازی¬گروهی بر خودپنداری کودکان 11-7 سال مبتلا به تالاسمی ماژور


(abstract)


1391

مهدی صادقی

استاد راهنما: شادان پدرام رازی

استاد مشاور:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

استاد آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تأثیر اجرای آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کنترل متابولیکی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

(abstract)


1391

زهرا اشرفی

استاد راهنما:  دریادخت مسرور رودسري

استاد مشاور:  دکتر زهره پارسا یکتا

استاد آمار:  حمید حقانی

بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر کیفیت زندگی بیمار مبتلا به دیابت نوع دو


(abstract)


1391
رجب دشتی کلانتر
استاد راهنما: عزت جعفرجلال
اساتید مشاور: خانم دکتر زهره پارسایکتا و دریادخت مسرور
استاد آمار: خانم آغافاطمه حسینی
 بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی با رضایتمندی دانشجویان کارشناسی پرستاری از آموزش بالینی

(abstract)


1391
پریا طاهری  بندری
استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
استاد مشاور:دکتر سرور پریزی
استاد آمار:حمید حقانی
 بررسی تأثیر اتاق آرامش کاو  بر اضطراب بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در بیمارستان وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 1391
پردیس بین الملل 


(abstract)


1391
شهنار حشمت
استاد راهنما:مهناز سیدالشهدایی
استادمشاور:دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد آمار:حمید حقانی 
مقایسه سلامت معنوی سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک و مقیم منزل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی جنوب شهر تهران سال1391
پردیس بین الملل


(abstract)


1391

عصمت بسحق

 استاد راهنما: دکتر سودابه جولایی

استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

استاد مشاور آمار: حمید حقانی

بررسی ارتباط حمایت سازمانی درک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)


1391

کیوان خدایاری

 استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان

بررسي تاثیر بازتوانی ریوی بر کیفیت زندگی و تحمل فعالیت  بیماران COPD

(abstract)


1391
صادق روستایی
استاد راهنما: هایده نکته دان
استاد مشاور: دکتر پروانه یاوری
استاد مشاور آمار: عباس مهران
بررسی تاثیر آموزش شیوه ی زندگی براساس مدل بزنف بر رفتارهای تغذیه ای و ورزشي سالمندان

(abstract)


1391
محبویه لاری
استاد راهنما: دکتر منصوره فراهانی
استاد مشاور  : مهری بزرگ نژاد
استادآمار: دکتر روح انگیز جمشیدی اورک
بررسی نگرش پزشکان و پرستاران در مورد تشریک مساعی پزشک و پرستار و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پردیس بین الملل تهران
 


1391

مهسا دبیری گل چین

استاد راهنما: دریادخت مسرور رودسری

استاد مشاور: دکتر زهره پارسا یکتا

استاد آمار: دکتر حمید حقانی

بررسی ارتباط بین تبعیت از رژیم درمانی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391

 

 (abstract)


1391

پرستو ویسی

استاد راهنما: دكتر زهره پارسا يكتا

استاد مشاور : دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي

مشاور آماري:دكتر سعيد يكاني نژاد

بررسي تاثير ارزشيابي بالینی به روش 360 درجه برميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري


 (abstract)


1391
رضا فتحی
استاد راهنما : دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور:معصومه ایمانی پور
استاد آمار : دکتر حمید حقانی
بررسی تاثیر استفاده ی همزمان از قفل هوا و طول مدت تزریق بر روی شدت درد و وسعت کبودی ناشی از تزریق زیر جلدی هپارین

(abstract)


1391
اعظم اسحقیان درچه
استاد راهنما: دکتر صدیقه خنجری
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و حس هماهنگی منطقی والدین کودکان مبتلا به لوسمی مراجعه کننده به بیمارستان¬های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391

(abstract)


1391
زهرا عباسی
استاد راهنما:منصوره علی اصغرپور
استاد مشاور: شادان پدارم رازی
استادآمار:دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر ورزش های کششی بر شدت علائم سندرم پای بی قرار و کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز

(abstract)


1391
مهسا پورشعبان
استاد راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
استاد مشاور: دکتر نادیا کریمی
استاد آمار: حمید حقانی
بررسی تاثیر ارائه بسته آموزشی رژیم غذایی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن کلیه غیر دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران در سال 1391
(بین الملل)


(abstract)


1391
الهام باقری باغ ابریشمی
استاد راهنما: دکتر زهرا راهنورد
استاد مشاور: دکتر فریده باستانی
دکتر فاطمه رجبی
مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری یادگیری بزرگسالان، با و بدون پیگیری تلفنی توسط پرستار)تله نرسینگ(، بر رفتارهای خودمدیریتی بیماران مصروع

(abstract)


1391
الهه نیک زینت متین
استاد راهنما:دکتر پیمانه علیزاده طاهری ، زهرا گودرزی
 بررسی تأثیر ماساژ بر نوزادان نارس بستری در بخش نوزادان و مراقبت ویژه بر طول مدت بستری در بیمارستان های آرش و شریعتی 

(abstract)


1391
رضوان حشمت
استاد راهنما: دکتر فروغ رفیعی
استاد مشاور:   فهیمه محمدی فخار
استاد مشاور آمار: حمید حقانی 
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي محيط کار با فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391
پردیس بین الملل 

(abstract)


1391
زهره عظیم بیک
استاد راهنما: عزت جعفر جلال
استاد مشاور: دکتر فریده باستانی
استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
 بررسي ارتباط کیفیت زندگی کاری با توانمندی کاری پرستاران شاغل در مراکز منتخب آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 91-1390

(abstract)


1391
الهام حسینی
استاد راهنما:دکتر صدیقه خنجری
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و سازگاری مذهبی در اعضای خانواده های کودکان معلول جسمی-حرکتی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر ایلام

(abstract)


1391
فرزانه پورافضل
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر سید فاطمی
استاد مشاور: سرکار خانم اینانلو
استاد مشاور آمار :جناب آقای حقانی
بررسی ارتباط استرس درک شده ،تاب آوری و رضایت از زندگی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391

(abstract)


1391
بهاره محمدصالحی
استاد راهنما: دکتر فریده باستانی
استاد مشاور: دکتر زهرا رهنورد
استاد آمار: حمید حقانی
تاثير طب فشاري بر خستگي و بهبود كيفيت خواب دانشجويان دختر مبتلا به سندروم قبل از قاعدگي

(abstract) 


1391
محمد خسروی نژاد
اساتيد راهنما:دکتر رضا نگارنده
شادان پدرام رازی
بررسي تاثير استفاده از خدمات پرستاران دارای شایستگی بالینی بر ایمنی و رضایتمندی از خدمات پرستاری در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خمین در سال 91

(abstract)


1391

اولیاء بخشایشی

استاد راهنما: علیرضا نیکبخت نصرآبادی

استاد مشاور: ترانه تقوی ،حمید رضوانی

استاد آمار: مصطفی حسینی
 بررسی تاثیر مشاوره پرستاری بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آندوسکوپی
 


1390
سحر خوش کشت
استاد راهنما:معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور:شهرزاد غیاثوندیان
استاد آمار :انوشیروان کاظم نژاد
بررسي تاثير برنامه بازتواني ريه بر ميزان خود كارآمدي و شدت علايم بيماران مبتلا به بيماري مزمن انسدادي ريه
 


1390

ندا ثنایی

استاد راهنما:ثریا نجاتی

استاد مشاور:میترا ذوالفقاری،فاطمه الحانی
تا ثیر الگوی توانمند سازی خانواده- محور بر میزان تبعیت از رژیم درمانی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر


1390

نجمه پیروزمند

استاد راهنما:شادان پدرام رازی

 بررسی تاثیر آموزش و پیگیری استفاده از پیک فلومتر بر اساس برنامه عملکردی بر کنترل بیماری آسم1390

سیامک امیری

استاد راهنما:ناهیدخت شریفی

استاد مشاور:ترانه تقوی، محمد رضا موقری

بررسی ارتباط میان سبکهای هویت و گرایش به سوء مصرف مواد در دانش آموزان پسر 18-15 ساله شهر کرج1390
فریبا بیات
استاد راهنما:ناهید دهقان نیری
استاد مشاور:تهمینه صالحی ،سقراط فقیه زاده
بررسي اثربخشي اجراي برنامه مديريت ريسك بر ميزان خطاهاي دارويي پرستاران در بيمارستان هاي كودكان علوم پزشكي تهران
 


1389

عیسی عباسی

استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدی

استاد مشاور: محمد رضا زارعي

استاد آمار: آقای حميد حقاني
بررسی تاثير برنامه بازتواني قلبي بر كيفيت زندگي بيماران متعاقب عمل پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي، پژوهشي و درماني قلب شهيد رجائي

 


1390

عباس ورواني فراهاني

استاد راهنما: دكتر ناهيد دهقان نيري

استاد مشاور:ناهید دخت شریفی

دکتر سید مصطفی حسینی
بررسي تاثير اجراي برنامه بهسازي مهارت‌هاي ارتباطي سرپرستاران بر رضايت شغلي آنان و پرستاران شاغل

1390
حسن محمودی
استاد راهنما:رضا نگارنده
استاد مشاور:هایده نکته دان
استاد مشاور آمار: رامین حشمت
بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی Teach- back  و Pictorial  بر آگاهی از بیماری دیابت، تبعیت از رژیم دارویی و غذایی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به واحد دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سقز
 


1390

میترا خوبی

استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي

استاد مشاور:سرور پرویزی
مقايسه يادگيري و رضايتمندي دانشجويان کارشناسي سال سوم پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران در دو روش آموزش از طريق لوح فشرده و آموزش سنتي، سال 1391-1390

1390

فریبا سلطانپور

استاد راهنما:فریبا نصیری زیبا

استاد مشاور:دکتر نورالدین محمدی

استاد آمار:دکتر حمید حقانی
بررسی تاثیر ماساژ نقطه هوکو با یخ بر نمره درد ناشی از ورود سوزن به فیستول شریانی-وریدی در بیماران همودیالیزی مراجعه كننده به مراكز منتخب آموزشی- درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال 1389

(abstract)

1390

لادن ناصح

استاد راهنما:دکتر فروغ رفیعی

استاد مشاور:دکتر سرور پرویزی

استاد آمار:دکتر حمید حقانی 
 بررسی ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران دارای استومی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن استومی ایران، سال 1389

(abstract)     

1390

سمیه سلمانی

استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

استاد مشاور: معصومه ایمانی پور

استاد آمار: دکتر مصطفی حسینی
 بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان

(abstract)

1390
مینا عسگری
استاد راهنما:ژاله محمد علیها
استاد مشاور:فریدون خیری
استاد آمار:حمید حقانی
بررسي تاثير آموزش گروهی همراه با پيگيري هاي تلفني بر قندخون و پيروي از برنامه درماني در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به كلينيك ديابت شهرستان خمين ، سال 1389
 

1390
فیدان شبانی
استاد راهنما:رقیه کریمی
استاد مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری – خدیجه زارعی
استاد آمار:دکتر غلامرضا خلیلی
بررسي تاثير موسيقي درماني بر پاسخ‌هاي درد ناشي از خونگيري در نوزاد نارس
 

1390

لاله خسروی

استاد راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری

استاد مشاور:تهمینه صالحی

استاد آمار:دکتر انوشیروان کاظم نژاد

بررسي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده بكارگيري برنامه هاي آموزش مداوم پرستاري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

(abstract)


1390
سهیلا زابلی پور
استاد راهنما: منصوره علی اصغر پور
استاد مشاور: احمد علی اسدی نوقابی
استاد آمار: حمید حقانی
بررسی تاثیر افزایش سرعت جریان خون دستگاه همودیالیز بر شدت و عوامل خطر خارش اورمیک در بیماران حین همودیالیز

(abstract)

1390
سپیده محمدی
استاد راهنما: ناهید دهقان نیری
استاد مشاور: شادان پدرام رازی
استاد آمار: انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر به کارگیری برنامه مراقبتی خانواده محور بر تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی

(abstract)

1390

بهناز عبداللهی

استاد راهنما: خدیجه زارعی

اساتید مشاور:دکتر ماندانا شیرازی،

رقیه کریمی

استاد آمار: دکتر رضا وزیری نژاد
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر تمایل به اعتیاد مواد غیر مجازبر اساس مراحل تغییر رفتار(مدل پروچسکا) در نوجوانان

(abstract)

1390

مهری شاطری

استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان

استاد مشاور: معصومه ذاکری مقدم

استاد آمار: دکتر حمید حقانی
بررسی شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)

1390

نیلوفر مردفر

استاد راهنما: صغري نيكپور

استاد مشاور: افتخارالسادات حاجي كاظمي

استاد آمار: دکتر حميد حقاني
مقايسه كيفيت زندگي سالمندان تحت پوشش برنامه مراقبتهاي ادغام يافته و جامع سالمندي ساكن در منطقه غرب تهران با كيفيت زندگي سالمندان ساكن در منطقه كه تحت پوشش برنامه نبوده اند

(abstract)

1390

حسین عجم زیبده

استاد راهنما : مرحمت فراهانی نیا

استاد مشاور : سارا جان محمدی

استاد آمار : دکتر حمید حقانی

بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی سالمندان غرب تهران در سال 1390

(abstract)

1390