دفتر مشاوره تحصیلی

فرم ها 

انتظارات متقابل اساتید و دانشجویان

نظرسنجی دانشجویان

لیست اساتید مشاور

آئین نامه ها

فرآیند کار در حیطه اساتید مشاور

فرآیند کار اساتید مشاور

فرآیند ارجاع به هسته مشاور

برنامه هفتگی دفتر مشاورهمسئول اساتید مشاور: خانم دکتر معصومه ذاکری مقدم
داخلی :302 و 303
برنامه استاد مشاور تحصيلي در راستاي رشد و شكوفائي هرچه بيشتر دانشجويان و پيشگيري از افت تحصيلي، فراهم كردن زمينه هاي ارتقاي علمي و رفع مشكلات آموزشي، عاطفي، رفاهي و پژوهشي دانشجويان در مقطع كارشناسي برگزار مي شود . در این راستا تلاش می گردد کلیه دانشجویان دانشکده تحت پوشش  این برنامه قرار گیرند.
استاد مشاور يكي از اعضاي هيئت علمي یا مربیان آموزشی دانشکده است كه مسئوليت هدايت تحصيلي و مشاوره دانشجويان در مقاطع کارشناسی پرستاری و مامایی را به عهده مي گيرد و به عنوان اولين سطح ارتباطي با سيستم آموزشي محسوب مي گردد. كليه امور آموزشي (انتقال ، مهمان ، حذف اضطراري و....) منوط به نظر استاد مشاور تحصيلي مي باشد.
شرح وظایف:
- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
- پایش کلی وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از افت تحصیلی
- تعیین اساتید مشاور دانشکده از بین اعضای هیأت علمی و آموزشی واجد شرایط
- تقسیم بندی دانشجویان بین استادان مشاور حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی
- تنظیم برنامه اساتید مشاور تحصیلی پیش از شروع هر نیمسال تحصیلی
- برنامه¬ریزی و نظارت بر اطلاع رسانی به موقع برنامه اساتید مشاور تحصیلی دانشکده به دانشجویان
- جمع بندی و ارسال فرم گزارش عملکرد اساتید مشاور تحصیلی در پایان هر نیمسال تحصیلی به معاونت آموزشی
- انجام نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی جهت استادان مشاور، اعم از مشاوره، مهارتهای ارتباطی، روشهای مطالعه و بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری دانشجویان
- جلسات هماهنگی ماهانه با استادان مشاور و معاون آموزشی دانشکده و مدیران واحدهای مربوطه