مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی ریاست دانشکده 
 
آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
 
                     
               
معاون آموزشی
دکتر شهزاد پاشایی پور
     معاون پژوهشی
 دکتر مهرناز گرانمایه
    معاون بین الملل
دکتر آرپی مانوکیان
             
                   
 
معاون دانشجویی و فرهنگی
 دکتر فاطمه حاجی بابایی
 
      سرپرست معاونت اداری و مالی
       
دکتر شهرزاد غیاثوندیان