دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دانشكده پرستاري و مامایی

شوراي بورس و مأموریت های آموزشی 


تركيب اعضاي شوراي بورس دانشكده بدين شرح است: 
 • رئيس دانشكده( رئيس شورا)
 • معاون بين الملل دانشكده(دبير شورا)
 • معاون آموزشي دانشكده 
 • معاون پژوهشي دانشكده
 • مدير گروه مربوطه

وظايف شوراي بورس دانشكده:
 • بررسي تقاضاهاي دورههاي داخل و خارج كشور براساس مفاد دستورالعمل و نياز گروه هاي مربوطه
 • بررسي تقاضاهاي استفاده از بورس تحصيلي داخل كشور براساس مفاد دستورالعمل
 • بررسي مدارك معرفي شدگان آزمون بورس تحصيلي خارج كشور
 • نيازسنجي مدون و ساالنه از گروه هاي آموزشي جهت معرفي افراد در قالب سفرهاي برنامه ريزي شده
 • تعيين اساتيد ناظر براي بورسيه هاي خارج كشور
 • پيگيري و اعالم بازگشت دانشجويان بورسيه
 مأموریت آموزشیسفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور
همايش های خارج از کشور
 
فرصت مطالعاتي خارج از کشور
مأموريت آموزشي
بورس داخل و خارج از کشور