مشخصات كلي و سرفصل دروس دوره هاي دكتري ، كارشناسي ارشد و كارشناسي


***** ویژه دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 97-1396 ******
برنامه آموزشي بازنگري شده (مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي) دوره دكتري تخصصي (Ph.D) رشته پرستاري

مصوب 1395/12/14

دکتری تخصصی

 

دکتری تخصصی پرستاری
 

                    

  

دکتری تخصصی بهداشت باروری
 

برنامه دروس برنامه دروس
  سرفصل دروس   سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی
تأییدیه برنامه آموزشی تأییدیه برنامه آموزشیکارشناسی ارشد


برنامه آموزشي بازنگري شده (مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي)
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاری اورژانس  1401/05/03******************************************************************


برنامه آموزشي بازنگري شده (مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي)
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مدیریت پرستاري 
1401/05/03

******************************************************************

برنامه آموزشي بازنگري شده (مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي)
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته روان پرستاري  1400/9/23


*******************************************


برنامه آموزشي بازنگري شده (مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي)
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري سالمندی جهت ورودی های مهر 1400


*****************************************************************************************************************************

برنامه آموزشي بازنگري شده (مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي)
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري داخلی جراحی جهت ورودی های مهر 1400


*************************************************************************************************************
برنامه آموزشي بازنگري شده (مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي)
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري مراقبت های ویژه نوزادان جهت ورودی های مهر 1400


**************************************************************************************************


 

 آموزش پرستاری

تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
 
    

 پرستاری سالمندی

تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
    

 پرستاری مراقبت های ویژه

تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشیپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
  

 پرستاری سلامت جامعه

تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
 

 پرستاری (داخلی-جراحی)

تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشیکارشناسی ارشد پرستاری کودکان

تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
  

کارشناسی ارشد روان پرستاری

تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
  

کارشناسی ارشد مامایی

تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
کارشناسی 


کارشناسی پرستاری

 

  

کارشناسی مامایی

تأییدیه برنامه آموزشی تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی مشخصات کلی
برنامه دروس برنامه دروس
سرفصل دروس سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی


ویژه دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 94-1393

*** مشخصات کلی،برنامه،سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری ***

مصوب 1393/2/27