جدول برنامه وبینارهای دانشکده پرستاری و مامایی تهران در 6 ماهه دوم  سال 1400

تاریخ برگزاری

عنوان وبینار

ساعت

لینک

30/7/1400
1400/7/30

بزرگترین کارگاه مجازی فوت وفن های مشاوره شیردهی روز4

9-14

Tritapp.net/t/so65

29/7/1400
1400/7/29

بزرگترین کارگاه مجازی فوت وفن های مشاوره شیردهی روز3

9-14

Tritapp.net/t/so65

27/7/1400
1400/7/27

پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی: مشکلات و تبعات کم مادری

16-17

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/nursingsch-webinars1

24/7/1400
1400/7/24

در مسیرکامیابی وآرامش درون (2)

 

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/nursingsch-webinars6

23/7/1400
1400/7/23

بزرگترین کارگاه مجازی فوت وفن های مشاوره شیردهی روز2

9-14

Tritapp.net/t/so65

22/7/1400
1400/7/22

بزرگترین کارگاه مجازی فوت وفن های مشاوره شیردهی روز1

9-14

Tritapp.net/t/so65

 

یکشنبه های مدیریتی16

16-18

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinars

11/7/1400
1400/7/11

یکشنبه های مدیریتی15: اصول و استراتژی برندسازی در حوزه سلامت

16-18

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/snm-webinars

10/7/1400
1400/7/10

وبینار تاب آوری در سالمندان با رویکرد کووید۱۹

16-18

-

9/7/1400
1400/7/9

تکنیک های ورزشی برای خوشایندسازی دوران بارداری و زایمان آسان تر

10-13

-

2/7/1400
1400/7/2

فوت و فن های معاینه واژینال

10-12

-