بيانيه دورنمای دفترآموزش مداومVision 

 

چشم انداز دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامايی اين است که در طی 2 سال آينده بتواند پوشش کامل آموزش مداوم را برای کليه پرستاران و ماما های شاغل در واحد های تابعه دانشگاه فراهم کرده و به عنوان مرجعی معتبر برای آموزش مداوم پرستاران و ماماهای شاغل در سطح کل کشور مطرح باشد