مراحل برگزاري يك كارگاه

 

-         بعد از مشخص شدن موضوع كارگاه و زمان آنان تهيه نامه به مديريت محترم مطالعات و توسعه آموزش پزشكي و تهيه فرم مجوز و تنظيم جدول برنامه و ارسال همه موارد به دانشگاه

-         بعد از آمدن مجوز ، ليست و ارسال دعوت نامه براي سخنرانان جهت جلسه هماهنگي  برنامه كارگاه

-         تايپ كليه صورتجلسات مربوط به دفاتر آموزش مداوم 

-         تهيه نامه فراخوان براي ثبت نام شركت كنندگان به مديريت محترم دفتر پرستاري

-         هماهنگ كردن تلفني مكان براي برگزاري كارگاه ، درخواست كتبي براي مكان و ميز و صندلي و امكانات ضروري ديگر

-         نام نويسي شركت كنندگان از طريق تلفني ، دريافت و منظم كردن فيش هاي فكس شده

-         تهيه درخواست خريد وسايل مورد نياز كارگاه (‌فولدر، خودكار طلق ، شيرازه ،... )

-         تهيه فرم هاي درخواست انبار ( قند، چاي، ليوان يكبار مصرف، قاشق وچنگال و ...)

-         تهيه فرم درخواست غذا براي افراد شركت كننده

-         تهيه نامه براي افراد سخنران

-         تهيه اطلاعيه و نصب آن در مكان هاي مختلف براي شناسايي كارگاه

-         تهيه كتابچه درمورد كارگاه و گرفتن مطالب از افراد سخنران و تنظيم مطالب براي كتابچه

-         پي گيري تكثير كتابچه ها، زدن طلق و شيرازه و آماده بسته آموزشي ( به تعداد حداقل 20 و حداكثر 70 عدد)

-         يادآوري خريد شيريني و تحويل از انبار و آماده كردن آن و چك كردن مكان كارگاه از نظر نظافت و آمادگي

-         تهيه ليست افراد شركت كننده در هر روز براي حضور غياب

-         گرفتن اصل فيش واريزي با چك كردن افراد شركت كننده و گرفتن آدرس پستي براي پست گواهي نامه ها

-         تنظيم فهرست اسامي و كنترل و تطبيق با فيش ها

-         بعداز برگزاري كارگاه

-         تهيه نامه براي معاون آموزشي دانشگاه  و ارسال فيش ها

-     آماده كردن گواهي نامه ها ( حداكثر 150 و حداقل 35 عدد) ارسال و پيگيري براي امضاء دبير كارگاه و رياست دانشكده و معاون آموزشي دانشگاه

-         ارسال گواهي نامه هايي كه قرار است پست شود با آدرس به دبيرخانه

-         تحويل گواهي نامه هاي حضوري

-         بررسي فرم هاي ارزشيابي سخنرانان توسط شركت كنندگان و شمارش نظرات آنان پس از بررسي مسئولين دفتر

-         ثبت نتايج  فرم هاي ارزشيابي شركت كنندگان در مورد كارگاه هر شركت كننده 13 سوال جواب مي دهد پس از بررسي مسئولين دفتر

-         ثبت نكات منفي و مثبت و موضو عات پيشنهادي شركت كنندگان

-         تصحيح سوالات پيش آزمون و آزمون نهايي پس از تهيه كليد و بررسي مسئولين دفتر

-         ارسال مدارك و مستندات ارزشيابي و كليه فرم هاي مربوطه، به همراه نامه و لوح فشرده به دانشگاه