با توجه به اينكه يكي از اهداف استراتژيك دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ارتقاء سطح دانش و توانمند‌يهاي شاغلين حرف پزشكي براي پاسخ به نيازهاي سلامت جامعه، است، لذا پيرو نامه مورخ 29/11/85 معاونت آموزشي و اموردانشجويي وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي به رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران در خصوص دستورالعمل اجرايي آموزش مداوم گروههاي پرستاري، مامايي و اپتومتري و نامه شماره 503559 رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه با پيوست صورتجلسه شوراي آموزش مداوم دانشگاه (16/2/86) به رئيس دانشكده پرستاري و مامايي، مقرر شد تا بر اساس بند7 صورتجلسه مذكور، در هر دانشكده دفتر آموزش مداوم تشكيل و با معرفي يك مسئول به دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه، شروع به كار نموده تا نسبت به حل و فصل مسائل هر رشته در هر دانشكده اقدام لازم به عمل آيد.