شرح وظايف مسئول آموزش مداوم پرستاري و مامايي

      1- بررسي و اقدام در مورداعلام نيازهاي دريافت شده از مراكز مختلف براي شركت در دوره‌هاي آموزشي

2- پيگيري و اجراي سمينارها، كارگاهها، كنگره ها و دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت در حيطه ‌هاي مختلف مربوط به حرفه پرستاري ومامايي

3- تنظيم و تكميل فرم‌هاي مربوطه و پيگيري روند كسب مجوز و اخذ امتياز از وزارت متبوع

4- تعيين تاريخ اجراء برنامه و رزرو سالن 

5- تدوين برنامه، فرمهاي نظرخواهي و فرم هاي ثبت‌نام شركت كنندگان

6- ثبت‌نام از متقاضيان بر اساس شرايط برنامه 

7- هماهنگي، اجرا و حضور دائم در جريان برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم 

8- تجزيه و تحليل و ارزشيابي برنامه‌ها ي اجرا شده

9- آماده سازي و ارائه گواهينامه طبق مقررات وزارت متبوع

10- ارائه گزارش اجرا و تحليل نتايج مربوطه به دفتر آموزش مداوم دانشگاه جهت ارجاع به وزارت متبوع حداكثر 3 ماه بعد از اجراي برنامه

 

  مراحل برگزاري يك كارگاه