معرفی اعضای دفتر آموزش مداوم

 

 

 

 

 

  • کارشناس دفتر آموزش مداوم پرستاري و مامايي : سركار خانم مریم  فراهانی