بيانيه رسالت دفتر آموزش مداوم Mission

رسالت دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامايی روزآمد کردن دانش و توانمندی حرفه ای پرستاران و ماماهای شاغل جهت ارائه مراقبتی با کيفيت، متناسب با پيشرفت ها و تغييرات سريع علمی و تکنولوژيکی با تکيه بر تقويت انگيزه و گرايش به درگير شدن در فرايند يادگيری مادام العمر می باشد.