معرفی دفتر آموزش مداوم
 

رسالت چشم انداز معرفی اعضا شرح وظایف کارگاه ها


 

کارشناس دفتر آموزش مداوم پرستاري و مامايي:

خانم  فراهانی

شماره تماس مستقیم :  61054343
شماره داخلي 343

مسئول آموزش مداوم پرستاري :


   
خانم دكتر جولائي

 

 

مسئول آموزش مداوم مامايي:

 

              خانم سيمين تعاوني
 

 

 
  از آنجا كه لازمه تطابق با پيشرفت‌هاي سريع علوم پزشكي و ارائه خدماتي با بهترين كيفيت به مددجويان/ بيماران،" به روز كردن دانش و مهارتهاي ارائه دهندگان مراقبت است، دفتر آموزش مداوم دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران تلاش دارد كه در راستاي اهداف دفتر كل آموزش مداوم جامعه پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه، فارغ التحصيلان رشته پرستاري و مامايي را تا رسيدن به اين مهم، همراهي كند.
اهداف کلی
 ارتقاء و به‌روز کردن سطح آگاهی‌های علمی، و مهارت‌های حرفه‌ای شاغلين حرفه‌های پرستاری و مامايی و ارتقاء مستمرکيفيت برنامه‌های مورد اجرا، در جهت ارائه مراقبت با کيفيت.  
 
  
 اهداف ويژه
1-    تعيين نياز‌های آموزشی شاغلين حرفه‌های پرستاری و مامايی با استفاده از شيوه های علمی
2-    برنامه ريزی و اجرای دوره‌های آموزشی از قبيل سمينار، همايش و کارگاه درحيطه‌های مختلف مربوط به حرفه پرستاری و مامايی
 
3-  اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و مدون مصوب
 
 
4-    ارزيابی و ارزشيابی مستمر برنامه‌های آموزشی اجرا شده


تاریخچه: 

دفاتر آموزش مداوم پرستاری و مامايی از خرداد سال 1386 دردانشکده پرستاری و مامايی ايران آغاز به کار کردند. اولين فعاليت رسمی اين دفتر جهت دستيابی به اهداف فوق، پس از تشکيل جلسات مک ررو پيگيری مستمر، برگزاری کارگاه 5 روزه مراقبت از استومی، زخم و بی اختياری دردستگاه گوارش و ادراری بود که منجر به کسب 15 امتياز برای شرکت کنندگان اعم از دکتری، کارشناس ارشد و کارشناس پرستاری در برنامه‌های کنگره ها و سمينارها( موضوع بند 1 ماده 3 ضوابط نحوه اجرای برنامه‌ها) و کسب 3 امتياز برای سخنرانان به عنوان فعاليتهای آموزشی پژوهشی( موضوع بند 4 ماده 3 ضوابط نحوه اجرای برنامه‌ها)با تائيد مدير کل محترم آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت متبوع گرديد. اين کارگاه در تاريخ 6-2تير ماه سال 1386 با حضور 30 شرکت کننده منتخب از پرستاران سراسر کشور تشکيل گرديد. سپس نتايج نظر سنجی از شرکت کنندگان، بعلاوه نمرات پيش آزمون و آزمون نهايی موردتجزيه و تحليل قرار گرفت که بر اساس نتايج نظر سنجی از شرکت کنندگان، کارگاه بسيارخوب ارزيابی شد.
  دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامايی دانشکده با حضور مسئول آموزش رشته پرستاری خانم دکتر جولايی و مسئول آموزش رشته مامايی خانم سيمين تعاونی فعاليتهای خود را با برنامه ريزی دو کارگاه ديگر استومی در پاييز و زمستان 86 وکارگاه اخلاق حرفه‌ای در پاييز 86، برای گروه پرستاری و دو کارگاه بهداشت و تنظيم خانواده در زمستان برای گروه مامايی همزمان با ساير فعاليتهای لازم جهت برنامه‌های آتی دفتر آموزش مداوم ادامه داد.  پی گيری در خصوص نيازهای آموزشی پرستاران وماماهای شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه و تحليل اين نيازها جهت تعيين اولويت های آموزشی از ديگر فعاليت های دفتر بوده است. مستند کردن روند نيازسنجی با انجام پژوهش های علمی در اين حوزه و تحليل علمی نيازهای آموزشی و همچنين رويکردهای مختلف ارزشيابی برنامه های آموزش مداوم از ديگر فعاليت هايی است که اين دفتر در قالب طرح های پژوهشی در دستور کار خود دارد.