بسمه تعالي


شرح وظايف استاد راهنماي تحصيلي( ويژه اساتيد)
 

استاد راهنماي تحصيلي يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي علاقمند به پذيرش مسئوليت مشاوره دانشجويان است كه  مسئوليت هدايت تحصيلي و راهنمايي دانشجويان را در زمينه مشكلات اموزشي ، پژوهشي و فردي به شرح زير به عهده مي گيرد:
-       ارزيابي مداوم وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته وحال و برنامه ريزي براي آينده.
-       شناخت نسبت به استعدادها و توانايي هاي دانشجو و كمك به شكوفايي منطقي آنها .
-       اشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط اموزشي پژوهشي و دانشجويي و انظباطي در مقطع مربوطه.
-       آشنايي و تسلط  به كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي و آگاهي كامل از وظايف و اختيارات.
-        ارائه راهنمايي لازم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده.
-       تاييد كليه فرم هاي انتخاب واحد ، گواهي پزشكي، ميهماني ، انتقال ، جابجايي، حذف واضافه.
-       بررسي ريشه يابي زمينه هاي احتمالي افت تحصيلي و كمك به دانشجو در جهت پيشرفت تحثيلي و جبران كاستي ها .
-        توجه به استرس محيطي ، خانوادگي و تحصيلي و در صورت نياز ارجاع به مراكز مشاوره جهت پيشگيري از بروز مشكلات جدي.
-       معرفي دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به شوراي تشويق دانشكده.
-       اطلاع به خانواده دانشجو در زمينه مشكلات وي و مشاوره با آنان در صورت لزوم.
-       مشورت با صاحنظران و كارشناسان مسايل مربوط به مشكلات دانشجويان به منظور يافتن مناسب ترين شيوه كمك به دانشجويان و استفاده مستمر از شيوه ها و ابزارهاي توانايي هاي خود براي انجام صحيح وظايف محوله.
-       اعلام مشكلات دانشجويان به مدير گروه مربوطه و مسئول اساتيد مشاور بصورت كتبي.
-       حضور مفيد به مدت حداقل 1 ساعت به ازاي هر 5 دانشجو در هفته.( برنامه آن بر اساس ساعات كلاس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگي مدير گروه مربوطه تهيه مي شود.ساعت و محل ملاقات بايد در ابتداي هر نيمسال مشخص و به صورت كتبي به مدير گروه اعلام گردد به نحوي كه حتي الامكان با برنامه هاي ديگر دانشجويان تداخل نداشته باشد)
-       حضور در دانشكده از يك روز قبل از ثبت نام تا يك روز پس از آن و در روزهاي حذف و اضافه و حذف اضطراري.
-       بررسي و تحليل وضعيت تحصيلي دانشجويان بر اساس  فرم هاي  تكميل شده مشخصات فردي تحصيلي انان  و بر آورد حدودي از وضعيت عاطفي و تربيتي دانشجو و ثبت كليه اطلاعات بدست آمده به صورت محرمانه در پرونده اي كه بدين منظور براي هر دانشجو تشكيل مي دهد.
-       تهيه گزارش عملكرد در پايان نيمسال تحصيلي و ارائه به مسئول اساتيد راهنماي دانشكده براي جمع بندي و ارسال به معاونت آموزشي دانشكده.
-       شركت در جلسات اساتيد راهنماي دانشكده و جلساتي كه تصميم گيري آموزشي و انظباطي در مورد دانشجوي تحت پوشش صورت مي گيرد.
-       به ازاي هر دانشجو معادل 1/0واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي براي استاد مشاور تحصيلي منظور خواهد شد.
-      
شهريور 89 /برگرفته شده از سي و نهمين جلسه شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي

مسئول اساتيد مشاور تحصيلي / مهرنوش اينانلو
 
 
رعايت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به دانشجو.