شرح وظايف مسئول اساتيد مشاور تحصيلي

 

 

مسئول استادان مشاور ، يكي از اعضاي هيئت علمي دانشكده يا دانشگاه است كه وظيفه برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي استادان مشاور را بر عهده دارد.
شرح وظايف :
1-      پيشنهاد انتصاب استاد مشاوربه اداره آموزش و معاونت آموزشي از بين اعضاي واجد شرايط.
2-      نظارت بر نحوه فعاليت استادان مشاور تحصيلي.
3-      تقسيم دانشجويان بين استادان مشاور قبل از انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي .
4-      تحويل گرفتن برنامه حضور استادان مشاور در هر نيمسال تحصيلي و اطلاع رساني آن به اداره آموزش.
5-      جمع بندي فرم گزارش عملكرد تكميل شده توسط استادان مشاور و ارسال به معاونت آموزشي.
6-      جمع بندي نتايج ارزيابي عملكرد استادان مشاور كه توسط دانشجويان انجام شده است و ارسال آن به معاونت آموزشي .
7-      نياز سنجي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي و توجيهي استادان مشاور
8-      برنامه ريزي جلسات ماهانه با استادان مشاور و معاونت آموزشي
9-      اطلاع رساني كليه آيين نامه ها و مقررات مربوط به اساتيد مشاور
 
 
·         بر گرفته از آيين نامه استاد راهنماي تحصيلي، شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 22/2/88