فهرست فرم هاي واحد اساتيد مشاورردیف

نام فرم

1

 گزارش مشاوره تحصیلی هر نيمسال

2

ثبت مشخصات فردی دانشجوی پرستاری

3

برگه ثبت مشاوره فردی

4

فرم ارجاع دانشجو به هسته مشاوره تحصیلی

5

فرایند کار در حیطه اساتید مشاور تحصیلی

6

فرم وضعیت آموزشی دانشجو

7

فرم نحوه انجام کار اساتید مشاور تحصیلی

8

فرم نظر خواهی از دانشجویان در مورد عملکرد استاد مشاور