فرمهای ضروری و فرایندها


فرم  های مشاهده تدریس توسط همتایان :

درخواست مشاهده شونده
فرم بازخورد مشاهده آموزش همتایان (اتاق عمل)
فرم بازخورد مشاهده آموزش همتایان (سخنرانی)
فرم بازخورد مشاهده آموزش همتایان (بالینی)
فرم بازخورد مشاهده آموزش همتایان (کلاس عملی)
فرم بازخورد مشاهده آموزش همتایان (گروه کوچک)
فرم بازخورد مشاهده آموزش همتایان (آموزش مجازی/ترکیبی)
فرم نظرسنجی
فلوچارت درخواست مشاهده همتا
اسامی مشاهده گران

فرم تدوین طرح دوره :

طرح دوره تئوری

طرح دوره آموزش در فیلد
طرح دوره بین الملل

فرم تدوین طرح توسعه آموزش  
فرم فرایند آموزشی جشنواره شهید مطهری
فرم تهیه محتوای الکترونیک
فرم درخواست برگزاری کارگاه توانمندسازی
فرم عضویت کمیته دانشجویی


***********************