فرم های دفتر توسعه آموزش

فرم اعلام نیاز برنامه توانمند سازی اساتید

فرم اعلام نیاز برنامه توانمند سازی گروه 

راهنمای تدوین طرح درس 

فرم طرح دوره نظري (course plan)

Course Plan International

فرم طرح دوره بالینی 

برنامه مشاهده آموزش همتایان

فرم علاقمندی به مشارکت در برنامه های توانمند سازی

فرم درخواست برگزاری کارگاههای دفتر توسعه آموزش