آیین نامه ها و دستور العمل ها

برنامه مشاهده آموزش همتایان ( ماه ) ویرایش 1401 

ليست مشاهده گران

شیوه نامه تدوین و بازنگری طرح دوره های رشته مقاطع دایر در دانشگاه علوم پزشکی تهران

شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی

ویرایش دوم سال 1398

برنامه جامع توانمند سازی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران   

چارچوب شرح وظایف و تشکیلات دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های تابعه دانشگاه 

توانمندسازی آموزشی اساتید
دانش پژوهی آموزشی
جشنواره شهید مطهری
جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی
شيوه نامه داوری ،تصویب و حمایت از طرح هاي توسعه آموزشی
الزامات تهیه محتوای الکترونیک
بسته های تحول و نوآوری در آموزش
شیوه نامه کمیته های دانشجویی