طرح های توسعه ای و پژوهش در آموزش

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در جهت ارتقاء کیفیت آموزش پرستاری و مامایی ، دفتر توسعه آموزش فعالیتهای زیر را در دستور کار خود قرار داده است . 
 

-  ارائه پیشنهادات در زمینه پژوهشهای بنیادی و کاربردی از طرف دفتر توسعه آموزش

-  ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققین برای ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی

-  ارتقاء دانـش و مهـارت اعضـاء هیئـت علمی در زمینه طرحهای توسعه ای آموزش

-  اطلاع رسانی ماهانه برای دریافت و کمک به نوشتن طرح های توسعه ای ( فرم پروپوزال طرحهای توسعه ای را می توانید از اینجا دریافت کنید )

-  دریافت و بازبینی طرحهای توسعه ای

-  ارسال طرح های جمع آوری شده به دانشگاه به منظور اخذ گرانت

-  پیگیری تصویب طرح های ارسال شده