برنامه های دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی با هدف ارتقاء سطح کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و توسعه دانش آموزش علوم پزشکی فعالیتهای خود را مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاست های مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و در راستای نقشه علمی دانشگاه و برنامه راهبردی دانشکـده  به شـرح زیر طراحی نموده است :