اعضاء دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی


 

دکتر معصومه ایمانی پور ( مدیر دفتر توسعه اموزش)


مریم فراهانی ( کارشناس دفتر توسعه )