اعضاء دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی


 
  • دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ( رئیس دانشکده)
  • دکتر هومن شهسواری ( معاون آموزشی )
  • دکتر معصومه ایمانی پور ( مدیر دفتر توسعه اموزش)
  • مریم فراهانی ( کارشناس دفتر توسعه )