لیست مقالات اعضای هیات علمی دانشکده
سال 1381-86
 
1.       " استرس : واكنش عمده پرستاران به بافت تصميم گيري اخلاقي " ، حسين ابراهيمي- منصوره نيكروش- سيده فاطمه اسكويي- فضل الله احمدي ، مجله د . ع . پ ايران،  دانشگاه ايران، دوره چهاردهم- شماره 54  ، بهار 1386
2.       " ارتباط بين رضايت زنان از ارائه مراقبت هاي دريافت شده دوران بارداري با مشخصات آنان و نحوه ارائه خدمات" ، صغري نيكپور- فرنگيس شاهپوريان- افتخار السادات حاجي كاظمي-فاطمه حسيني- محمدتقي صفدري، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 49    بهار، 1386
3.       " مقايسه كيفيت خواب پرستاران شاغل در شيفت هاي ثابت و در گردش     " ، محمد علي سليماني- فريبا نصيري زيبا- اكرم ذو نعمت كرماني- فاطمه حسيني، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 49، بهار، 1386
4.       " ارتباط رفتارهاي مراقبتي كاركنان پرستاري از ديدگاه بيماران با رضايت بيماران "، محمد اسماعيل حاجي نژاد- فروغ رفيعي- عزت جعفر جلال- حميد حقاني ، فصلنامه پرستاري ايران دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 49، بهار، 1386
5.       " اثربخشي واكسن هپاتيت B در دانشجويان دانشكده علوم پزشكي شاهرود در سال 1383" ، مريم كشاورز - مجيد آهويي - ابوالفضل باباخاني - حسين هراتي پور ،مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، 10،1386
6.       " تصميم گيري مشاركتي سرپرستاران بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران " ، دكتر مريم نوري تاجر، دكتر سعاد محفوظ پور، فائزه نوروزي نژاد ، مديريت سلامت ، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 10 ،شماره 28 ،تابستان 1386
7.       " نگرش پرستاران نسبت به تحقيق و بكار گيري نتايج آن در فعاليت هاي باليني "، دكتر ندا مهرداد، دكتر مهوش صلصالي ، دكتر انوشيروان كاظم نژاد ،مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران( حيات) دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران،دوره 13، شماره 2 ، 1386
8.       " بررسي سيستم ارزش گذاري مديران بر اساس شخصيت و جنسيت آنان " ، دكتر مريم نوري تاجر، حشمت اله حيدري ، فصلنامه روانشناسي و اطلاع رساني نشريه علمي كاربردي دانشگاه تربيت معلم تهران ،سال اول ، شماره اول ،بهار 1386
9.       " واكنش هاي روان شناختي پرستاران به بافت تصميم گيري اخلاقي " ، حسين ابراهيمي - دكتر منصوره نيكروش - دكتر سيده فاطمه اسكويي- دكتر فضل الله احمدي ، مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، دوره 29- شماره 2 ، تابستان 1386
10.   " عوامل تسهيل كننده و بازدارنده به كار گيري نتايج تحقيق در عملكرد باليني پرستاران " ،دكتر ندا مهرداد،دكتر مهوش صلصالي،دكتر انوشيروان كاظم نژاد      ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، دانشگاه علوم پزشكي گرگان، دوره 9، شماره 1،بهار 1386
11.   " تاثير دوروش آموزش الكترونيك و سخنراني بر يادگيري درس بهداشت مادر و كودك دانشجويان پرستاري " ،ميترا ذوالفقاري ، دكتر ندا مهرداد، دكتر زهره پارسا يكتا،نسرين سلماني باروق، ناصر بحراني، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي،مركز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشكي ايران ،1( پي در پي 17) ،بهار و تابستان 1386
12.   " ارتباط مصرف مواد غذائي غني از ويتامين C با ابتلاء به پره اكلامپسي و اكلامپسي در زنان مراجعه كننده به بيمارستان اكبر آتبدي سال 1383"، صغري نيكپور، زهرا عطاردي كاشاني، شرافت بيگم مختار شاهي، دكتر سوسن پارساي، دكتر مريم نوري تاجر، حميد حقاني ، مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، دوره چهاردهم شماره 54 ، بهار 86
13.   "ارتباط وزن کم زمان تولد با رویدادهای تنش زای زندگی" طاهره گنجی،زهرا عینی پور ،شراره صفوی،فاطمه حسینی ،مجله علمی دانشاه علوم پزشکی قزوین ،سال یازدهم ،شماره 3 ، 1386
14.   " عوامل موثر بر ارتباط پرستار و مددجو " عزت جعفر جلال ، مجله تخصصی پرستاری قلب و عروق ، شماره 1 ، 1386
15.   " آنچه لازم است در مورد سرطان تخمدان بدانید " لیلا نیستانی ،سیده زهرا حسینی،مهین انصاری فرد ،فصلنامه رابط سلامتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، سال اول ،شماره اول ،ویزه نامه تابستان ،1386
16.   " ارتباط شيوه تربيتي والدين باميزان افسردگي، عزت نفس و شايستگي اجتماعي دانش آموزان نوجوان "   فرناز رحماني- نعيمه سيدفاطمي- مهين برادران رضايي- كامران صداقت مجله پرستاري و مامايي   دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،سال دوم- شماره هفتم ، پاييز، 1386
17.   " شيوع باكتري يوري بدون علامت و الگوي حساسيت داروئي در زنان باردار" ، مريم كشاورز - غلامرضا بابائي - مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، 11،   1386
18.   " روشهاي تعيين داده هاي پرت در مطالعات پزشكي" ، غلامرضا بابايي - فيروز اماني - اكبر بيگلريان - مريم كشاورز، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 65-شماره 7 مهر، 1386
19.   "رفتارهاي مراقبتي دانشجويان پرستاري پس از كارآموزي به دو روش ايفاي نقش و سنتي" ، فروغ رفيعي-سيده فاطمه اسكويي-رخشنده محمدي –اكرم نجف يارندي-فريده جزء كبيري- حميد پيروي- حميد حقاني، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، دوره بيستم- شماره 50، تابستان، 1386
20.   "مقايسه سلامت عمومي پرستاران شاغل در شيفت هاي ثابت و در گردش" ،محمد علي سليماني-فريبا نصيري زيبا- اكرم ذو نعمت كرماني- فاطمه حسيني، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، دوره بيستم- شماره 50، تابستان، 1386
21.   "وضعيت بهداشت جنسي بيماران رواني زن"، ليلا خادم- طاهره گنجي- شعله شكرابي- حميد حقاني     فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، دوره بيستم- شماره 50، تابستان، 1386
22.   "تاثير ارائه خدمات در منزل بر انتخاب مناسب روش پيشگيري از بارداري و تداوم استفاده از آن"، زهرا قدسي-شايسته جهانفر-فرنگيس شاهپوريان- روح انگيز جمشيدي، فصلنامه پرستاري ايران دانشكده پرستاري و مامايي ايران،دوره بيستم- شماره 50    ،تابستان  1386
23.   " باورهاي فرهنگي و رفتارهاي بيماران مبتلا به اختلالات عروق كرونر : ضرورتي در آموزش به بيمار " ،  اشقلي فراهاني - عيسي محمدي - فضل الله احمدي - مجيد ملكي، پرستاري و مامايي شهيدبهشتي، شماره 59 - سال ،16 ،1386
24.   " مثلث طلايي خانواده، سلامت و نوجوان " ،دكتر سرور پرويزي، دكتر فضل ا.. احمدي ، دكتر عليرضا نيكبخت نصر ابادي،روانشناسي،دانشگاه تهران، سال دهم ، شماره دو ، 1385
25.   "بكارگيري تحليل بقاء در بررسي ارتباط زمان آغاز شيردهي با عوامل مرتبط با مادر و نوزاد"، غلامرضا بابايي- ابراهيم حاجي زاده- مريم كشاورز- مژگان شايگان، مجله علمي پزشكي، فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دوره 6 - شماره 1، بهار، 1386
26.   " كيفيت زندگي و ارتباط آن با اميد در بستگان مراقبت كننده از بيماران اسكيزوفرنيك  " ، زينب قهرماني- مهشيد جعفرپور- معصومه غلام عراقي- فاطمه حسيني،فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 45، بهار، 1385
27.   " دريافت مراقبتهاي دوران بارداري و عوامل موثر بر ان از ديدگاه دريافت كنندگان مراقبت " ، صديقه خنجري-فروغ مولا -فاطمه حسيني-معصومه فرج الهي، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 45، بهار، 1385
28.    " مقايسه نگرش دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل نسبت به مراقبت از بيمار سالمند " ، افسانه حسيني سرشت-فريبا نصيري زيبا- اكرم ذو نعمت كرماني - فاطمه حسيني،فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 45، بهار، 1385
29.   " بررسي تاثير آموزش بوسيله فيلم در دو زمان متفاوت بر اظطراب بيماران كانديد پيوند عروق كرونر " ، ليلا مومني- اكرم نجف يارندي- فريده جزء كبيري - حميد حقاني- دكتر سيروس دارابيان ،فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 45، بهار، 1385
30.   " آگاهي مادران در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان 1 تا 6 سال " ، مهين نادري فر-طاهره اكبرشريفي- حميد پيروي- حميد حقاني ، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران         شماره 46 ،تابستان ،1385
31.   " آگاهي و عملكرد نوجوانان منطقه غرب تهران در مورد اكستاسي " ،نعيمه سيد فاطمي- فاطمه خوشنواي فومني- نسرين بهبهاني- فاطمه حسيني      فصلنامه پرستاري ايران     دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 46 ، تابستان، 1385
32.   " مشكلات رفتاري كودكان 7-11 ساله ساكن مراكز نگهداري شبانه روزي " ، محبوبه بيات-طاهره اكبر شريفي-محبوبه نظري جيراني- دكتر زهرا شهريور-حميد حقاني، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران ، شماره 46، تابستان       1385
33.   " تاثير آموزش با كتابچه آموزشي در دو زمان بر اضطراب قبل از عمل بيماران كانديد پيوند عروق كرونر" ، ليلا مومني- اكرم نجف يارندي- فريده جزء كبيري- حميد حقاني-دكتر سيروس دارابيان، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 46، تابستان، 1385
34.   " ارتباط بين تنش شغلي با حمايت اجتماعي پرستاران " ، نسرين رضايي- نسرين بهبهاني- اكرم نجف يارندي- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران ، شماره 46،تابستان، 1385
35.   " عوامل باروري مرتبط با ابتلا به استئو پروز در زنان " ، فاطمه نصرالهي- صغري نيكپور- شعله شكرابي- حميد حقاني ، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران ، شماره 46 ،تابستان   1385
36.   " رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط در سالمندان" ، عقيل حبيبي- صغري نيكپور- مهناز سيد الشهدايي- حميد حقاني ، فصلنامه پرستاري ايران         دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 47           پاييز، 1385
37.   " مقايسه اضطراب حاملگي در زنان نخست حامله و زنان باردار با سابقه مرگ جنين يا نوزاد " ، مينا احدي-سيمين تعاوني- طاهره گنجي- فاطمه حسيني           فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 47، پاييز ،1385
38.   " بررسي صحت و دقت دماي تمپاتيك در بازتاب دماي مركزي بدن " ، محمود شمشيري- دريادخت مسرور- افتخارالسادات حاجي كاظمي- حميد حقاني، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 47، پاييز، 1385
39.   " ارتباط اضطراب دوران بارداري با بروز پره اكلامپسي در زنان نخست حامله " ، معصومه عليپور- زهره فيضي- نعيمه سيد فاطمي- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران ، شماره 47 ، پاييز ،1385
40.   " آسودگي بيماران بستري: مفهومي كه به فراموشي سپرده ميشود " ، ليلا جويباري- سيده فاطمه اسكويي- فضل ا... احمدي ،    فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران ، شماره  47            ، زمستان 1385
41.   "پاسخ كاركنان پرستاري به فرسودگي شغلي در مراكز سوختگي تهران" ، فروغ رفيعي- دكتر سيده فاطمه اسكويي- دكتر منصوره نيكروش ، فصلنامه پرستاري ايران         ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران شماره 48،زمستان 1385
42.   "آگاهي و نگرش زنان در مورد بيماريهاي مقاربتي و ايدز و عوامل مرتبط با آن" ، معصومه استوار- فريبا نصيري زيبا-سيمين تعاوني- حميد حقاني           ، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران شماره 48 ،زمستان 1385
43.   "ارتباط سبك زندگي با سلامت عمومي دانشجويان" ، رقيه صميمي- دريادخت مسرور- فاطمه حسيني- مهرآسا تمدن فر ، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران ، شماره 48     زمستان 1385
44.   "فراواني تهوع و استفراغ بارداري و عوامل مرتبط با آن و شدت آن در زنان باردار"     اعظم سلطاني- مهوش دانش كجوري- شراره صفوي- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران ، شماره  48 ،     زمستان 1385
45.   " گروه همسالان و سلامت نوجوان يك پژوهش كيفي "،دكتر سرور پرويزي، دكتر فضل ا.. احمدي،فيض ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،دوره دهم، شماره 4، 1385
46.   " بررسي ميزان مشاركت سر پرستاران در تصميم گيري و ارتباط آن با رضايت آنان از مشاركت در تصميم گيري " ،    فائزه نوروزي نژاد، دكتر مريم نوري تاجر، عزت جعفر جلال، فاطمه حسيني ،       فصلنامه پرستاري ايران ، دانشگاه علوم پزشكي ايران،     دوره نوزدهم، شماره 45    ،بهار 1385
47.   " تاثير مشاركت رابطين بهداشتي بر چگونگي بكار گيري رژيم غذايي و دارويي در مبتلايان به پرفشاري خون" ،دكتر رخشنده محمدي، دكتر مريم نوري تاجر، حميد حقاني،فصلنامه پرستاري ايران، دانشگاه علوم پزشكي ايران ، دوره نوزدهم، شماره 45    ، بهار 1385
48.   " بررسي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط در سالمندان منطقه غرب تهران در سال1384 " ،عقيل حبيبي سولاء-صغري نيكپور-مهناز سيدالشهدائي-حميد حقاني فصلنامه پرستاري ايران دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،دوره نوزدهم -شماره 47 ، 85 
49.   " عوامل مرتبط با ابتلاء به استئوپروز در زنان مراجعه كننده به مراكز سنجش تراكم استخوان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران " فاطمه نصراللهي-صغري نيكپور-شعله شكرآبي-حميد حقاني ،فصلنامه پرستاري ايران  دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران دوره نوزدهم -شماره 46،      85
50.   " بررسي تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهي دختران نسبت به سرطان سينه و رحم"، افتخار السادات حاجي كاظمي- دكتر رخشنده محمدي- صغري نيكپور-افسانه معماريان-فاطمه حسيني ،فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،دوره نوزدهم -شماره 45- 85
51.   " مديريت ارائه خدمات سلامتي در زمان وقوع بلاياي طبيعي "، حميد رضا خانكه- دكتر رخشنده محمدي- دكتر فضل ا.. احمدي- دكتر مداح- مريم رنجبر- محمدرضا خدايي، فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،دوره هفتم شماره 2 - شماره مسلسل 25 - 85
52.   " ماهيت حمايت از بيمار "، رضا نگارنده – دكتر سيده فاطمه اسكويي- دكتر فضل الله احمدي- دكتر منصوره نيكروش ، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، 52 - 85
53.   " تاثير تنش زدائي بر مبناي تئوري و خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار "، دكترفريده باستاني- دكتر حيدرنيا – دكتر كاظم نژاد - وفايي - كاشانيان ، فصلنامه علمي – پژوهشي انديشه و رفتار، انستيتو روانپزشكي تهران، 45 ، 85
54.   " بررسي مفهوم تعهد سازماني از ديدگاه اعضاي هيات علمي پرستاري و مامايي "، اكرم ثناگو- دكتر فاطمه دباغي- دكتر منصوره نيكروش ، مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران، 52 ، 85
55.   " بررسي تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهي دختران "، افتخار السادات حاجي كاظمي- دكتر رخشنده محمدي- فاطمه حسيني ،مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،52 ، 85
56.   " زندگي با ويتيليگو: تجربه زنان ايراني " ، دكتر ليلي بريم نژاد و همكاران ،فصلنامه علمي پژوهشي پوست ،بهار 85
57.   " عوامل موثر در پاسخ پرستاران به فرسودگي شغلي " ، فروغ رفيعي- سيده فاطمه اسكويي- منصوره نيكروش ،مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران، 53 ، 85
58.   " ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان مشكلات رفتاري دانش آموزان نوجوان مدارس شهر تبريز1382 "، دكتر نعيمه سيد فاطمي، فصلنامه انديشه و رفتار ،انستيتو روانپزشكي ، 47 ، 85
59.   " تاثير برنامه ارتباط درماني بر شدت درد بيماران سوختگي" ، زهرا سادات منظري - دكتر ربابه معماريان- دكتر زهره ونكي ، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ،54 ،85
60.   " بررسي وضعيت فعاليتهاي ورزشي زنان و مردان  شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران سال 1382    "، صغري نيكپور- فهيمه رحيمي ها- حميد حقاني ، مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،52، 85
61.   " تاثير آموزش تنش زدايي بر پايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار "، فريده باستاني- دكتر عليرضا حيدرنيا- دكتر انوشيروان كاظم نژاد- دكتر مريم وفايي- دكتر 121مريم كاشانيان           فصلنامه انديشه و رفتار ، انستيتو روانپزشكي ، 45 ، 85
62.   " مشكلات جنسي زناشويي ناشي از زايمان در زنان نخست زا مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني منطقه غرب تهران " ، صغري نيكپور - ايمان جواهري - دكتر منصوره يادآور نيكروش - روح انگيز جمشيدي ،مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،سال 13، شماره 50 ، 85
63.   " جلوگیری از آسیب به بیمار یا آسیب به پرستار:تعارض اخلاقی عمده ی پرستاران در حیطه ی تصمیم گیری اخلاقی " دکتر حسین ابراهیمی ،دکتر منصوره نیکروش ،دکتر سیده فاطمه اسکوئی ،دکتر فضل ا.. احمدی ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،سال چهاردهم ،شماره 13و 14 ،1385
64.   " بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث گزارش شده به پایگاه های سازمان آتش نشانی شهر تهران " ،غلامرضا بابائی ، مریم کشاورز، ابراهیم حاجی زاده ، مجله علمی پزشکی قانونی ، سال 12 شماره 4 ،پیاپی 44 ،1385
65.   " دعا ور رابطه آن با سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان" دکتر نعیمه سید فاطمی ، محبوبه رضائی ، اعظم گیوری ، فاطمه حسینی ، مجله پایش، سال پنجم پاییز 1385
66.   " شيوع افسردگي پس از زايمان و ارتباط آن با رويدادهاي استرس زاي زندگي - كرمانشاه 1384" ، مهشيد جعفرپور- مرضيه اسفندياري- شرافت بيگم مختارشاهي- فاطمه حسيني   فصلنامه بهبود     دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،سال دهم- شماره 4- پياپي 31 ، زمستان 1385
67.   " بررسي نظرات دانشجويان پرستاري نسبت به حرفه پرستاري و دلايل ترک آن در دانشکده هاي پرستاري شهر تهران" ، سودابه جولايي- ندا مهرداد- ناصر بحراني، مجله پژوهش پرستاري ايران، مجله انجمن علمي پرستاري ايران     جلد 1 - شماره 1    تابستان 1385
68.   " بررسي رضايت شغلي پرستاران" ، آسيه سلحشوريان فرد، فصلنامه پرستاري و مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1385
69.   " چگونه به كودك و خانواده جهت ماندن در بيمارستان كمك كنيم ؟" ، ناهيد سلمان يزدي         مجله بيماريهاي كودكان ايران- خلاصه مقاله ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 16- ويژه نامه 1            ،1385
70.   "بررسي وضعيت مراقبت تسكيني در بيمارستانهاي منتخب شهر تهران       " ، ليلي بريم نژاد- طاهره صفرآبادي - فرح روزبه ، مجله بيماريهاي كودكان ايران- خلاصه مقاله ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 16- ويژه نامه 1       ، 1385
71.   " آمادگي كودكان در حوادث غير مترقبه" ، اعظم گيوري مجله بيماريهاي كودكان ايران- خلاصه مقاله        دانشگاه علوم پزشكي تهران ، دوره 16- ويژه نامه 1   ، 1385
72.   " نيازهاي عاطفي رواني در كودكان و نوجوانان" ، طاهره صفرآبادي، مجله بيماريهاي كودكان ايران- خلاصه مقاله، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 16- ويژه نامه  ، 1385
73.   " بررسي ارتباط بين نوع مقابله با سرطان در نوجوانان 11-17 ساله مبتلا و والدين آنها " ، مهناز سنجري- مهشيد جعفرپور- طاهره صفرآبادي- فاطمه حسيني، مجله بيماريهاي كودكان ايران- خلاصه مقاله      دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 16- ويژه نامه 1 ،            1385
74.   " بررسي نظام هاي ارزشيابي عملكرد اعضاي هيات علمي" ، ربابه شكرآبي، فصلنامه پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1385
75.   " بررسی میزان آگاهی اعضا خانواده بیماران مبتلا به سکته قلبی در مورد علائم و نحوه برخورد با بیمار مبتلا به حمله قلبی در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد 1386" حشمت الله حیدری ، مریم نوری تاجر،سید ضیاء الدین حجازی ، محمد شریف مالمیر ، سیده زهرا حسینی، افلاک ، سال دوم شماره 4و5 پاییز و زمستان 1385
76.   " بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1386 " معصومه رامبد،فروغ رفیعی،محمد تقی ساربان ،زهرا اردوبادی نیا،فاطمه حسینی، حشمت الله حیدری ، افلاک ، سال دوم شماره 4و5 پاییز و زمستان 1385
77.   " آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران از حقوق بيمار و عوامل تسهيل كننده رعايت اين حقوق از ديدگاه آنها" ، عباس هوشمند-سودابه جولايي- ندا مهرداد- ناصر بحراني فصلنامه حيات، دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران، دوره 12 - شماره 4، زمستان 1385
78.   " بررسي ميزان نقايص لوله عصبي و فاكتورهاي موثر در بروز آن در زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاه فاطميه شاهرود" ، مريم كشاورز - دكتر حسين هراتي پور- دكتر غلامرضا بابايي ، فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، دوره 16 - شماره 2-پي در پي 44 ،  تابستان 1385
79.   " تجارب تنش زاي دانش آموختگان جديد پرستاري در طول دوره گذر " ، دكتر وحيد زمان زاده - دكتر نعيمه سيد فاطمي – مريم نمادي وثوقي، مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، دوره 27 - شماره 4 ، 84
80.   " عوامل بازدارنده و تسهيل كننده حمايت از بيمار در تجربيات پرستاران" ، رضا نگارنده - دكتر سيده فاطمه اسكويي – دكتر فضل ا... احمدي- دكتر منصوره نيكروش ، مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 48 ،84
81.   " پرستار آسودگي بخش: تجربه و ديدگاه بيماران بستري "، ليلا مهستي جويباري -دكتر سيده فاطمه اسكويي - دكتر فضل ا... احمدي، مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،شماره 45 ، 84
82.   " نقش دروس  علوم پايه در پرورش شايستگي هاي دانش آمختگان پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران " ، دكترمنصوره نيكروش،مجله آموزش در علوم پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، 5 ،84
83.   " پديدارشناسي حقوق بيمار از ديدگاه بيماران و خانواده آن ها يك پژوهش كيفي " ،سودابه جولايي و همكاران ،فصل نامه حيات ،دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران ،23 ، 84
84.   " بررسي رضايت مندي مراجعين بخش اورژانس از خدمات بهداشتي درماني " ، احمد خشجان- دكتر رخشنده محمدي- مهرآسا تمدن فر- فاطمه حسيني ،فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران،41 و42 ، 84
85.   " بررسي چگونگي پيروي از رژيم دارويي و ارتباط آن با باورهاي بهداشتي در مبتلايان به پرفشاري خون "  محمد عباسي- صديقه سالمي- دكتر نعيمه سيد فاطمي- فاطمه حسيني            فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،41 و42 ، 84
86.   " تغييرات عملكرد جنسي زنان نخست زا و عوامل جنسي مرتبط با آن ، سه تا شش ماه پس از زايمان "      ، بهاره انيسي- سيمين تعاوني- زهرا احمدي- فاطمه حسيني ،فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 41 و42 ، 84
87.   " كيفيت زندگي و ارتباط آن با خودكارآمدي در بيماران تحت همودياليز "،مريم اسماعيلي- مريم عاليخاني- معصومه غلام عراقي- فاطمه حسيني ،فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،41 و42 ،84
88.   " ارتباطات مراقبت مدار در تجربه باليني دانشجويان پرستاري" ، حميد پيروي- دكتر منصوره يادآور نيكروش- دكتر سيده فاطمه اسكويي- كارينا برترو ،فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،41 و42 ، 84
89.   " روش مقابله با سرطان در نوجوانان مبتلا و والدين آن ها" ،مهناز سنجري- مهشيد جعفرپور- طاهره صفرآبادي- فاطمه حسيني ،فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،41 و42 ، 84
90.   " عادات خواب در كودكان 6 تا 11 ساله " ، مهناز شوقي- صديقه خنجري- فرشته فرماني- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 41 و42    84
91.   " بررسي پاراسومنيا در كودكان 6 تا 11 ساله ، ساكن منطقه غرب شهر تهران سال 1383 " مهناز شوقي- صديقه خنجري- فرشته فرماني- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 41 و42 ، 84
92.   " بررسي تجربيات پرستاران شاغل مشمول طرح نيروي انساني " ، فاطمه لباف قاسمي- اكرم مرباغي- فريده جزء كبيري- فاطمه حسيني،فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،43 ، 84
93.   " ارتباط آگاهي ، نگرش و عملكرد زنان باردار نسبت به مراقبت از دهان و دندان در دوران بارداري "    ، افتخار السادات حاجي كاظمي- شعله حسين محسني- دكتر سيده فاطمه اسكويي- حميد حقاني ، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،43 ، 84
94.   " بررسي نيازهاي آموزشي مادران شيرخواران تحت جراحي قلب از نحوه مراقبت پس از عمل جراحي قلب " مطهره خردمند- ناهيد سلمان يزدي- مريم عاليخاني- حميد حقاني،فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران، 43 ، 84
95.   " بررسي نوع و مدت فعاليتهاي فيزيكي زنان شاغل در حيطه هاي شغلي و اوقات فراغت دردانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني ايران،1382" ،صغري نيكپور - افتخار السادات حاجي كاظمي- حميد حقاني ،مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران ، دوره دوازدهم ،شماره 46 ،84
96.   " بررسي آسيب هاي ناشي از وسايل نوك تيز و برنده در تيم درمان كاركنان مراكز آموزشي درماني " ،حسين نظميه - اكرم نجف يارندي- سارا جان محمدي- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،43 ، 84
97.   " بررسي رضايت زنان از مراقبتهاي دوران بارداري دريافت شده در مراجعين به خانه هاي بهداشت … " مهوش دانش كجوري- صديقه كريمي- ربابه شكرآبي- فاطمه حسيني  ، فصلنامه پرستاري ايران   دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران  43، 84
98.   " تاثير مراقبت اختصاصي مامايي در طول ليبر بر نوع زايمان" ، شعله مسلم آبادي فراهاني- اقدس ملكزادگان – دكتر رخشنده محمدي- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،43 ، 84
99.   " بررسي الگوي خواب در كودكان سنين مدرسه ،‌ساكن منطقه غرب تهران "، مهناز شوقي- صديقه خنجري- فرشته فرماني- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،43 ،84
100.       " سندرم پيش از قاعدگي و نشانه هاي مرتبط با آن در دانشجويان " ، فرنگيس شاهپوريان- زهره محمودي- فريده باستاني- سوسن پارساي- فاطمه حسيني ،فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران،44 ،84
101.       " سلامت معنوي دانشجويان پرستاري و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوي از بيماران " ،مرحمت فراهاني نيا- مژگان عباسي- اعظم گيوري- حميد حقاني ،فصلنامه پرستاري ايران   دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران،44  ،84
102.       " دلايل زايمان در منزل و نتايج آن در شهرستان كوهدشت"، فاطمه عباسي مرني- پروين فروغي راد- شراره صفوي- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 44 ، 84
103.       " ضرورت تحول در آموزش علوم پزشكي: گامي به سوي توسعه تفكر انتقادي "، مرضيه حسن پور- رخشنده محمدي- فاطمه دباغي- سيده فاطمه اسكويي- منصوره نيكروش- مهوش صلصالي- مريم نوري تاجر ،فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،44 ،      84
104.       " بررسي ارتباط رفتارهاي مراقبت از خود با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي " ،فاطمه شجاعي- صديقه عاصمي- اكرم نجف يارندي- فاطمه حسيني ،فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،44 ،84
105.       " بررسي نظر دانشجويان سال آخر پرستاري در مورد سطح مهارت هاي باليني كسب شده در دوران تحصيل  " ،پانوئه سيد روغني- طاهره اكبر شريفي- ربابه شكرآبي- حميد حقاني ،فصلنامه پرستاري ايران،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،44 ،84
106.       "ارتقاء پژوهش در دانشکده پرستاري و مامايي تهران 1383 گزارشي از يک تحقيق عملکردي" ،دکتر عليرضا نيکبخت نصرآبادي- دکتر زهره پارسا يکتا- ليلي بريم نژاد ،فصلنامه حيات ،دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران ،شماره 24 و 25، تابستان 1384
107.       " مروري بر حفظ حريم مددجويان "، ندا مهرداد- سودابه جولايي ، فصلنامه حيات ،دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران 84
108.       " تفكر انتقادي در آموزش پرستاري " ، مرضيه حسن پور- دكتر سيده فاطمه اسكويي- دكتر مهوش صلصالي ، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران ، شماره 41 و42 ، 1384
109.       " تاثير پرفشاري خون در حاملگي بر وزن هنگام تولد نوزاد " ، ميترا مددزاده - زهره فيضي- افتخارالسادات حاجي كاظمي- حميد حقاني ، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران شماره 41 و42     ،1384
110.       "بررسي ارتباط استعمال قليان با تراكم استخوان زنان يائسه"، فاطمه قيدر- روح انگيز جمشيدي- اكرم نجف يارندي- شرافت بيگم مختارشاهي- دكتر الهام افلاكي، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 41 و42 ، 1384
111.       " بررسي كيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز و ارتباط آن با شدت تنيدگي " ، امير عرفاني- مهشيد جعفرپور- طاهره حكيمي- حميد حقاني ، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، شماره 41 و42، 1384
112.       "بررسي مقايسه اي دو شيوه ارزشيابي OSCE و درجه بندي در يکي از بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اراک ..." ، فاطمه هوماني مجدآبادي- شمس الملوک جلال منش- آسيه سلحشوريان فرد- دکتر حميد حقاني ،فصلنامه طب و تزکيه ، شماره 24 ، 1384
113.       "عوامل تسهيل کننده و موانع ارائه خدمات سلامتي در زمان وقوع بلاياي طبيعي" ، دکتر حميد خانکه- دکتر رخشنده محمدي- دکتر فضل ا... احمدي ، فصلنامه توانبخشي ،تهران  ،دوره ششم - شماره اول بهار،1384
114.       " فراواني برخي عوامل مؤثر بر نتايج احياء قلبي ريوي در بيمارستان امام خميني دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1382 " ،ليلي بريم نژاد - مرجان رسولي- دكتر ولي بريمنژاد - سوسن سميعي ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  ، جلد 4- شماره 4 ، 1384
115.       " بررسي رابطه رضايت از زندگي زناشويي مادران با موفقيت هاي آموزشي فرزندان " ، سودابه جولايي، ناصر بحراني، شهزاد پاشايي پور، شهرزاد ديبائيان، فصلنامه خانواده و پژوهش، پژوهشكده آموزش و پرورش، پژوهشکده اوليا و مربيان، شماره اول سال دوم    ، 1384
116.       " بررسي نوع و مدت فعاليتهاي فيزيكي خانه داري در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي ايران" ،صغري نيكپور - افتخار السادات حاجي كاظمي- حميد حقاني ،فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،38،83
117.       " روشهاي ايجاد انگيزه در كاركنان " ،دكتر رخشنده محمدي ،همگامان ،شوراي اسلامي شهر تهران ، 36 ، 83
118.       "عوامل خطر زاي مرگ داخل رحمي جنين" ، مهوش دانش کجوري، مجله د . ع . پ ايران، دانشگاه ايران، دوره يازدهم-شماره 42، 1383
119.       " نقش دروس علوم پايه در پرورش شايستگي هاي دانش آموختگان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران "، ربابه شكرآبي - ‌زينب بيابانگردي ، مجله آموزش در علوم پزشكي اصفهان             
120.       " بررسي درك پرستاران از آموزش به بيمار ، عوامل تسهيل كننده و … " ،ليلا مردانيان- آسيه سلحشوريان فرد- ژاله محمد عليها-فاطمه حسيني  ،فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي ايران ،40 ، 83
121.       " نيازهاي زنان مبتلا به سرطان پستان در بيمارستانهاي منتخب ... "، ليلا ليل آبادي- فريبا نصيري زيبا- محبوبه نظري جيراني- فاطمه حسيني، فصلنامه پرستاري ايران ، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 40 ،83
122.       " ويژگيهاي فردي ، خانوادگي اجتماعي و اقتصادي زنان معتاد زنداني " ، منصوره جمشيدي منش- پروين سليماني فر- فاطمه حسيني ، فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،40 ، 83
123.       " اضطراب و افسردگي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد در دوره بستري و پس از ترخيص درواحدهاي مراقبت ويژه قلبي " ، دكتر نعيمه سيد فاطمي- حليمه شيخلو, مهين يزداني و مهندس كوشاور ، دو فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري ،نشريه مركز تحقيقات علوم رفتاري اصفهان، دوره 2، شماره 2 ، 83
124.       " بررسي عوامل مستعد كننده عفونت هاي ادراري در زنان متاهلي كه به بيمارستان هاي انتخاب شده در شهر تهران سال 1381 مراجعه كرده بودند" ، صغري نيكپور - ليلا تبريزيان- دريادخت مسرور - حميد حقاني ، مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 41 فوق العاده ، 1 ، 83
125.       " اعتياد از نگاه نوجوانان: يك پژوهش كيفي عوامل و موانع سلامت از نگاه نوجوانان: يك پژوهش كيفي " ، دكتر سرور پرويزي ،مجله انديشه و رفتار ،انستيتو روانپزشكي، 39 ،83
126.       " سلامت دختران نوجوانان و پارادوكس آزادي- محدوديت: يك پژوهش كيفي " ، دكتر سرور پرويزي ، مجله پژوهش زنان ، دانشگاه تهران ،2 ، 83
127.       " بررسي مقايسه ايي تزريق عضلاني به روش استاندارد و روش z در ايجاد درد " ، سودابه جولايي- ندا مهرداد ، فصلنامه حيات ، فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران ، 22،    83
128.       " بررسي مقايسه ايي رفتارهاي بهداشتي دانش آموزان داراي مربي و بدون مربي شهر اهواز 1381 " ، سودابه جولايي -ندا مهرداد ، فصلنامه حيات ، فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران ، 21 ، 83
129.       " توسعه مفاهيم در نظريه پايه: كاربرد ابزارهاي تحليلي " ، دكتر فروغ رفيعي- دكتر سيده فاطمه اسكويي- دكتر منصوره نيكروش   مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران   44 - فوق العاده دو  ،83
130.       "مقايسه رفتارهاي بهداشتي دانش آموزان مدارس ابتدايي داراي مربي و بدون مربي بهداشت شهر اهواز 1381" ،سودابه جولايي-ندا مهرداد- ناصر بحراني- مهرناز مرادي ، فصلنامه حيات   دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران ،شماره 21 ، 1383
131.       "تعيين نيازهاي آموزشي رفتگران شهر زنجان1381" ،سودابه جولايي ، فصلنامه حيات ، دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران ، شماره 23 ، 1383
132.       " بررسي عوامل مرتبط با مشكلات جنسي زناشوئي ناشي از زايمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منطقه غرب تهران " ، ايمان جواهري - صغري نيكپور -دكتر منصوره يادآور نيكروش - روح انگيز جمشيدي، فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،30 و 31 ،82
133.       "بررسی مقایسه ای شدت درد ناشی از تزریق عضلانی به روش استاندارد و روش Z  "سودابه جولائی ، ندا مهرداد ، ناصر بحرانی ، شهلا محمد زاده ، فصلنامه حیات ، سال نهم ،شماره 19 ، 1382
134.       " عوامل مستعدكننده فردي عفونتهاي ادراري درزنان متأهل " ، ليلا تبريزيان- صغري نيكپور -دريادخت مسرور - حميد حقاني ،فصلنامه پرستاري ايران، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 35 ،1382
135.       "بررسي تاثير آموزش بر نحوه عملكرد مراقبت از خود بيماران داراي ايلئوستومي و كلستومي مراجعه كننده به انجمن استومي ايران" ، امير صادقي- ژاله محمد عليها - آليس خاچيان ،فصلنامه پرستاري ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي ايران ،شماره 35 ، 1382
136.       "عوامل و موانع سلامت از نگاه نوجوانان: يک پژوهش کيفي " ، دکتر سرور پرويزي ، مجله پايش ،شماره 4 ،    1382
137.       " كودكان در جنگ " ،دكتر رخشنده محمدي،سلامت و خانواده، انتشارات سالمي،19 ،1382
138.       " مطالعه اثرات برنامه های تحدید جمعیت در پیشبرد اهداف توسعه ملی " ، دکتر فاطمه دباغی ،دکتر محمود محمودی ،دکتر سید مهدی الوانی ، فصلنامه طب و تزکیه ، شماره 49 ، 1382
139.       " فراواني علل قطع آمپول دپو مدروكسي پروژسترون استات در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران " ،افتخار السادات حاجي كاظمي ، صغرا نيكپور ، حميد حقاني مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، 31 ، سال نهم، 81
140.       " مشكلات رواني، اجتماعي اقتصادي و طرز مقابله خانواده هاي كودكان مبتلا به تالاسمي "، دكتر نعيمه سيد فاطمي ،فصلنامه علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني ،سال چهارم- شماره 16-15   81
141.       " ارتباط در فرآيند آموزش و يادگيري " ، سودابه جولايي ، ماهنامه خبري آموزشي ،دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران ، سال دوم، شماره 17 ،81
142.       " كاربرد عسل در ترميم زخمهاي عفوني " ، سودابه جولايي ، ماهنامه خبري آموزشي ،دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران ، سال دوم، شماره 17 ،   81
143.       " واكنش هاي پرستاران به بافت تصميم گيري اخلاقي " ، دكتر سيده فاطمه اسكويي ، مجله علمي – پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز    
144.       " نقش اموزش و پرورش در مديريت نقش پرستار در PHC " ، دكتر رخشنده محمدي ، سلامت و خانواده ، انتشارات سالمي ، 81
145.       " فراگيري از راه دور " ، ندا مهرداد ، ماهنامه خبري آموزشي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، سال دوم ،شماره 16 ، 81
146.       " مسئوليتهاي اخلاقي و اجتماعي در مديريت " ، دكتر مريم نوري تاجر ، مجله تدبير ، سازمان مدیریت
147.       "بررسي وضعيت و مراقبت از تجهيزات پزشکي و هزينه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه ايران" ، دکتر مريم نوري تاجر ،دکتر فاطمه دباغي ،دکتر رخشنده محمدي      مجله د . ع . پ ايران ،دانشگاه ايران،دوره نهم-شماره 30،1381
148.       "بررسي نظرات دانشجويان پرستاري ترم 5 به بالا در مورد عوامل مؤثر بر پيشرفت آموزش باليني در دانشكدههاي پرستاري و مامايي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران" ، ليلي بريم نژاد-علي آذر كردار -پريوش حاج اميري - فاطمه رسولي   مجله ايراني آموزش درعلوم پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، جلد اول- شماره 10، 1381