آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی


آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی 

آیین نامه های مربوط به مقطع کارشناسی 
 

 

آیین نامه های مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و PhD

 


آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه

 
 
 
 
 

آیین نامه های مربوط به آموزش مداوم دانشگاه