شورای ارتباط با صنعت و جامعه      
 اخبار شورا           اعضای شورا          دبیرخانه شورا     آئین نامه ودستورالعمل           شیوه نامه            فرم قرار داد              فلوچارت      این شورا به منظور اتخاذ تصمیم در مورد تصویب طرح ها، نحوه همکاری ها، تامین هزینه پروژه ها، روال اداری و سایر امور مرتبط با طرح های ارتباط با صنعت و جامعه و همچنین برای پیگیری در جلب همکاری موسسات با دانشکده، تعیین چگونگی عقد قرارداد، تهیه ساز و کار مناسب برای تجاری سازی نتیجه پژوهش ها و تدوین و طراحی ساز و کار مناسب برای حمایت از ایده های نو و کارآفرینانه در دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شده است.
 

ارتباط با ما:

مدیر شورای ارتباط با صنعت وجامعه دانشکده: دکتر فاطمه واثق رحیم پرور
پست الکترونیک : vaseghrh@tums.ac.ir
شماره تماس: 61054568

کارشناس شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده: صالحه گوهری وثوق
پست الکترونیک: rajabi.gohari70@yahoo.com
شماره تماس: 61054565