راهنماهای کمیته اخلاق 

دستورالعمل " پیاده سازی آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی "

" آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی "

دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی

** فرایند اخذ مصوبه  ** 

مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی 

راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط HIV/ AIDS

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی 

راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های خاص

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر

سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور

راهنمای ارسال طرح نامه ها به کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش

راهنمای تسریع روند بررسی اخلاق پایان نامه های دانشجویان بین الملل