گرنت های پژوهشی 

دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی سال 97-1396  
 

گرنت هشت مقاله در یکسال برای اعضای هیأت علمی دارای line  پژوهشی

 

53 عنوان اولویت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 

اولویت های پژوهشی بازنگری شده در حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

شیوه نامه اعطای گرنت طرح های ارتباط با صنعت بخش خصوصی 

شیوه نامه اعطای گرنت اولین طرح ارتباط با صنعت پژوهشی

اولویت های پژوهشی شبکه ملی تحقیقات پرستاری ایران