گرنت های پژوهشی 

دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی سال 97-1396  
 

گرنت هشت مقاله در یکسال برای اعضای هیأت علمی دارای line  پژوهشی

 

53 عنوان اولویت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 

اولویت های پژوهشی بازنگری شده در حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران