فرم های معاونت پژوهشی

فرم قرارداد طرحهای پژوهشی دانشگاه
پردیس بین الملل، معاونت پژوهشی

فرم قرارداد طرحهای پژوهشی مرتبط با پایان نامه های کارشناسی ارشد

فرم قرارداد طرحهای پژوهشی مرتبط با پایان نامه های دکتری

فرم اعلام تصویب طرح های مستقل در شورای پژوهشی گروه

فرم اعلام تصويب طرح هاي پايان نامه اي در شوراي پژوهشي گروه

فرم پیش نویس پایان نامه دانشجویی(proposal)  ویرایش سال 1398

فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی (proposal)  ویرایش سال 1398

نمونه متن نامه تامین اعتبار برای طرح های مشترک 

HSR فرم پروپوزال طرح

فرم خام جمع آوری نمونه برای دانشجویان بین الملل

چک لیست Consort

چک لیستSpirit

چك ليست رضايت آگاهانه

نمونه و راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه

فرم درخواست معرفی جمع آوري اطلاعات طرح پژوهشی

فرم درخواست معرفی جمع آوري اطلاعات پایان نامه دانشجو

متن تقدیر وتشکر که لازم است برای مقالات استفاده گردد