فرآیندها و فرم های معاونت پژوهشی

فرم رضایت نامه شرکت در طرح

نمونه متن نامه تامین اعتبار برای طرح های مشترک با مراکز مستقل

فرم پیش نویس طرح های تحقیقاتی

فرم پیش نویس طرح های تحقیقاتی HSR

فرم حق التحقیق طرح های پژوهشی

فرم مشخصات طرح پژوهشی

فرم مشخصات پایان نامه

فرآیندهای امور پژوهشی

فرآیندهای مدیریت دانش

فرآیند بررسی صحت علمی و اخلاقی پایان نامه 

حقوق مولفین Copyright

Affiliation