فرم های معاونت پژوهشی

فرمت پروپوزال

HSR فرم پروپوزال طرح

چک لیست Consort

چک لیستSpirit

فرم تایید نهایی پروپوزال در شورای گروه

چك ليست رضايت آگاهانه

نمونه و راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه

فرم درخواست معرفی جمع آوري اطلاعات طرح پژوهشی

فرم درخواست معرفی جمع آوري اطلاعات پایان نامه دانشجو

فرم مشخصات طرح پژوهشی جهت ضمیمه در پژوهشیار

فرم مشخصات پایان نامه دانشجو جهت ضمیمه در پژوهشیار

متن تقدیر وتشکر که لازم است برای مقالات استفاده گردد