آئین نامه ها و دستورالعمل ها

دستورالعمل جذب داوطلبین بین الملل پسا دکترا در دانشگاه علوم پزشکی تهران

آئین نامه حق امتیاز انحصاری ، مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری

شیوه نامه تأسیس شرکت با ایده های تولید محصولات و خدمات دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه

شیوه نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران

آيين نامه شوراهاي پژوهشي و طرحهاي تحقيقاتي

آیین نامه اختصاص امتیاز به نتایج طرح های تحقیقاتی

دستورالعمل گرنتهای پژوهشی سال 97-96

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

حقوق مولفین Copyright

آئین نامه دفتر همکاری دانشگاه و صنعت

دستور العمل اجرایی طرح هاي ارتباط با صنعت دانشگاه

شیوه نامه ارتباط و همکاری اعضای هیات علمی با شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده

دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی

** فرایند اخذ مصوبه  **