آئین نامه ها و دستورالعمل ها

آئین نامه اختصاص امتیاز به طرح های تحقیقاتی

دستورالعمل درج تقدیر و تشکردر طرح های پزوهشی دانشگاه

آئین نامه اجرایی اصول اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی

آئین نامه تخصیص امتیاز به نتایج طرح های تحقیقاتی

آئین نامه شوراهای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه

آئین نامه گرانت

آئین نامه دفتر همکاری دانشگاه و صنعت

ثبت طرح در پژوهشیار به همراه فلوچارت