اعضای شوراي پژوهشي دانشكده

 

  عضو شوراي پژوهشي دانشكده سمت
1  دکتر مهرناز گرانمایه  معاون پژوهشي دانشكده
2 خانم دکتر طاهره میرمولایی نماينده رئیس دانشکده در شورای پژوهشی دانشکده
3 خانم دکتر لیلا صیادی نماينده شورای پژوهشی گروه پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه
4 خانم دكتر ناهید دهقان نیری نماينده شورای پژوهشی گروه پرستاری مدیریت
5 خانم دکتر مریم دامغانیان نماينده شورای پژوهشی گروه مامایی و بهداشت باروری
6 خانم دکتر خاطره سیلانی نماينده شورای پژوهشی گروه پرستاری ویژه
7 آقای دکتر جمال الدین بگجانی نماينده شورای پژوهشی گروه پرستاری کودکان و NICU
8 خانم دکتر شهرزاد پاشایی پور نماینده شورای پژوهشی گروه پرستاری بهداشت جامعه و سالمندی
9 خانم دکتر شیما نظری نماینده شورای پژوهشی گروه روانپرستاری