کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

 
رسالت کتابخانه:

تقويت آموزش، پژوهش و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و حمايت از تلاشهاي دانشگاه در جهت ارتقاي سلامت، از طريق تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز جامعه دانشكده و مديريت بهره برداري از منابع علمي است.

اصول ارزشی رسالت:

• ارائه خدمات: كتابداران بهترين خدمات ممكن را از جهت بهنگام بودن، دقيق بودن و كامل بودن به تمام مراجعان
• نوآوري:  كتابداران دائما بدنبال رويكردهاي خالق در ارائه خدمات و تهيه منابع علمي و بكارگيري فناوري ها و منابع جديد اطالاعاتي هستند.
• كتابداران با همكاري گروهي به ارائه خدمات و نوآوري مي پردازند.
• كتابداران تخصص و مهارتهاي خود را در استفاده از اطلاعات و فناوري اطالاعاتي به اشتراك ميگذارند.

اهداف کتابخانه:

كتابخانه دانشكده و كتابداران متخصص آن پيوسته در تلاشند تا هدفها و وظايف خود را با هدفها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند. بر اين اساس موارد ذیل را مد نظر دارد:
• پشتيباني از برنامه هاي پژوهشي دانشكده
• شناسايي نيازهاي جامعه دانشكده و فراهم كردن امكانات ،تامين نيازها
• مجموعه سازي ، سازماندهي و اشاعه اطلاعات در راستاي اهداف و فعاليتهاي دانشكده
• فراهم ساختن امكان دسترسي سريع و راحت به منابع اطلاعاتي براي اعضا ي هيأت علمي ، دانشجويان و كاركنان دانشكده به منظور پشتيباني از هدفهاي آموزشي و پژوهشي كنوني و آينده دانشكده
• تهيه محتوا و روزآمد نگهداشتن پورتال كتابخانه دانشكده
• آموزش مداوم كتابداران و كليه كاربران در سطوح مختلف