ادرس پست الکترونیک برقراری ارتباط با مسئول فناوری اطلاعات

و ارسال سوالات مرتبط با جستجو در منابع اطلاعاتی و پیشنهادات و نظرات
itfnm@tums.ac.ir