به نام خدا

 معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک:geranmay@tums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده ماموریت دارد تا زمینه مطلوب را جهت ساماندهی و ارتقای فعالیت های پژوهشی، در راستای برنامه عملیاتی دانشکده و دانشگاه فراهم سازد. اهداف اصلی این معاونت شامل توسعه پژوهش های مبتنی بر حل مشکلات واقعی در حوزه مراقبت سلامت، ایجاد ساز و کار مناسب برای ترجمان دانش از پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی، ارتقای رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش و مدیریت هزینه ها در این مسیر می باشد. برنامه های کلیدی در این راستا شامل رفع نیازهای آموزش در پژوهش توسط برگزاری کارگاه ها و همایش های مناسب، ارتقای کیفی مقالات، افزایش مطالعات توسعه ای و ارتباط با صنعت، اولویت دادن به پژوهش های کیفی با رویکرد اقدام پژوهی، جذب بودجه و افزایش پروژه های مشترک در سطوح ملی و بین المللی می باشد.

ما باور داریم که اساتید و دانشجویان دانشکده، پتانسیل علمی لازم برای ارتقای سیستم سلامتی و مراقبتی، بر اساس پژوهش با رویکردهای جدید و شواهد علمی را دارند. ما وظیفه داریم که در این مسیر، آنها را بر اساس نگاه واقع بینانه به ظرفیت های موجود و افق های در دسترس، شفاف سازی و دوری از حاشیه و شعارزدگی، بسنده نکردن به امور روتین پژوهشی و توجه خاص به کرامت نیروی انسانی همراه با افزایش بهره وری، هدایت نماییم. امیدواریم با تلاش و پشتکار بیشتر، استفاده از خردجمعی و همدلی بتوانیم زمینه را برای رشد و بکارگیری توانمندی های پژوهشی اساتید و استعدادهای پژوهشی دانشجویان دانشکده، فراهم آوریم؛ تا شاهد سربلندی دانشکده در حیطه پژوهش در سطوح ملی و بین المللی و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم باشیم.
 


 

معاون پژوهشی :  خانم دکتر مهرناز گرانمایه - شماره داخلی 568
 شماره مستقیم:  61054567
شماره فکس:  66427255
ایمیل پژوهشی: fnm-researchdeputy@tums.ac.ir

کارشناس پژوهشی : خانم مهدیه مختاری فر داخلی 569 و 562
کارشناس کارگروه تحقیق و توسعه : خانم صالحه گوهری - داخلی 569

رئیس کتابخانه و فناوری اطلاعات : خانم محبوبه روضه  - داخلی 563
فناوری اطلاعات : آقای مصطفی انصاری داخلی 228 و 229