بسمه تعالی 

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستاي سياست کلی سلامت در حوزه پژوهش علوم پزشکی، با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پرستاری، مامایی و بهداشت باروری به جامعه و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام فعاليت مي‌نمايد.

توسعه فعاليتهاي پژوهشي در دانشکده جهت آماده‌سازي هر چه بيشتر بستر فعاليتهاي پژوهشي و تشويق افراد برای پرداختن به امر پژوهش، تدارك و تسهيل دسترسي به منابع علمي، تدارك و تسريع انتشار فعاليتهاي علمي و توسعه روابط با ساير موسسات علمي، از جمله فعالیت های این دفتر می باشد.
تعیین اولویت های پژوهشی در راستای هدفمند کردن پژوهش در مسير پاسخ دهي به نيازهاي كشور براي دست‌يابي به اهداف پژوهشي، نقشه علمي دانشگاه و اهداف چهارساله دانشگاه و دانشکده، جلوگيري از اتلاف منابع و زمان، افزایش توان پاسخگويي به نيازهاي تخصصي رشته پرستاری، مامایی و بهداشت باروری، فراهم آوردن زمينه مناسب براي جلب همكاري پژوهشگران و گسترش دامنه تحقيقات در دانشکده پرستاری و مامایی تدوین شده است.دکتر مریم مدرس
معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی