دکتر محمد علی چراغی
رئیس دانشکده

 
   
   
آیدا قوامی 
مسئول کمیته راهبری وب سایت
 


 
 

فرحناز رئیسی
رابط معاونت آموزشی 

 محبوبه روضه
رابط معاونت پژوهشی


مهناز هوشنگی
رابط معاونت دانشجویی فرهنگی

 

سپیده علوی زاده
رابط معاونت اداری مالی
 
منصوره مرادی

رابط کمیته نوآوری


زهرا عبادی
اداره تحصیلات تکمیلی


شیما عطری
رابط روابط عمومی

ریحانه نظری
رابط آموزش بین الملل