روسای پیشین دانشکده پرستاری و مامایی


جناب آقای دکتر وهرز غفاری
دوره مسئولیت : از اسفند 1357 تا آذر 1360
سرکار خانم انسیه قائم مقامی
دوره مسئولیت : از آذر 1360 تا آبان 1361
  سرکار خانم اکرم حبیبی نژاد
دوره مسئولیت : از آذر 1361 تا شهریور 1364
جناب آقای دکتر ابراهیم نعمتی پور
دوره مسئولیت : از شهریور 1364 تا مرداد 1369

 
سرکار خانم دکتر زهره پارسا یکتا
دوره مسئولیت :از مرداد 1369 تا آبان 1370

 
  سرکار خانم اکرم حبیبی نژاد
دوره مسئولیت : از خرداد 1371 تا آذر 1376
جناب آقای محمد رضا تفاق
دوره مسئولیت : از آبان 1376 تا شهریور 1380
سرکار خانم دکتر زهره پارسا یکتا
دوره مسئولیت : از شهریور 1380 تا آبان 1384

 
سرکار خانم دکتر مرضیه  وحید دستجردی
دوره مسئولیت :از آبان 1384 تا خرداد 1385

 
جناب آقای دکتر رضا نگارنده
دوره مسئولیت : ازخرداد1385 تا مرداد 1389

 
جناب آقای دکتر محمد علی چراغی
دوره مسئولیت : از مرداد  1389 تا آبان 1396

 
جناب آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
دوره مسئولیت : از آبان 1396 تا کنون