کارگروه تحقیق و توسعه

کارگروه تحقیق و توسعه


با توجه به اهميت انجام فعاليت هاي  Research & Development در اقدامات و فعالیت های سازنده  و سیستماتیک  سازمان به منظور ارتقای دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهره گیری از این دانش برای کاربردهای نوین، کارگروه تحقیق و توسعه ی دانشکده در اسفند ماه 1397 راه اندازی شد.
فعالیتهای تحقیق و توسعه باید ضمن در نظرگرفتن سیاستهای موسسات بالادستی با درک شرایط موجود و مطلوب، معطوف به بهترین فرصتها شود، فرصتهایی که فعالیتهای سازمان را متحول نمایند و ضمن ارتقای دانش و اعتلای فرهنگ، منجر به خلق ثروت و کارآفرینی شوند. در این راستا راهبری و ساماندهی فعالیتهای سازمان با هدف ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش بعنوان فعالیتهای اصلی جاری دانشکده و حمایت از نوآوری صورت می گیرد: نوآوری در محصول، نوآوری در خدمات، نوآوری در فرآیند و.....


هدف کلی کارگروه تحقیق و توسعه ی دانشکده ی پرستاری مامایی
 

ایجاد زیرساخت های مناسب و حمایتی جهت ارتقای دانش تخصصی رشته، تربیت دانش آموختگان حرفه ای توانمند و قادر به ارائه خدمات به جامعه، رشد فرهنگ پژوهش مبتنی بر نیازهای نظام سلامت و جامعه، خلق ثروت و کارآفرینی بر مبنای ارزشهای سازمانمأموریتهای کارگروه تحقیق و توسعه

-درک دقیق استراتژیهای سازمان( استراتژیهای جاری و آینده )
-کشف و درک فرصتها و نیازهای نظام سلامت، بالین و جامعه
-خلق ایده های جدید و تبدیل آنها به محصول و فرصتهای تجاری
-فهم و شناخت روند فناوریهای موجود و توسعه ی آینده پژوهی
-ایجاد مزیتهای رقابتی بر پایه توانایی انجام مداوم نوآوری
-رویارویی با تهدیدها از طریق حفظ مزیت رقابتی، صیانت از نوآوری
-خلق ثروت و کارآفرینی
-افزایش مداوم ظرفیتهای تحقیق و توسعه، از طریق بالابردن کیفیت منابع انسانی و سطح تجهیزات مورد استفاده
-تعامل با نهادهای بیرونی ( دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، مشتریان و ... ) به منظور ارائه تصویری مطلوب از سازمان