برنامه زمان بندی ملاقات با ریاست دانشکده و معاونین

 

جناب آقای دکتر نیکبخت نصرآبادی -  ریاست دانشکده

هر روز از ساعت 8:00 - 7:00

سرکار خانم دکتر نوغانی  معاونت اداری و مالی

یکشنبه و سه شنبه ها : 10:00 - 8:00

جناب آقای دکتر شهسواری  معاونت آموزشی

همه روزه با هماهنگی قبلی

 یکشنبه ها : 15- 13

سرکار خانم دکتر سیلانی - معاونت بین الملل

یکشنبه ها : 14:00 - 13:00 

سرکار خانم دکتر واثق رحیم پرور  معاونت پژوهشی

شنبه ها : 12:00 - 10:00
چهارشنبه ها: 10:00 - 8:00

سرکار خانم دکترسادات حسینی - معاونت دانشجویی و فرهنگی

دوشنبه ها : 11:00 - 9:00