آرشیو فعالیت های کمیته نوآوری دانشکده پرستاری  و مامایی(کانون مراقبت جامع شهروندان)

-----------------------------------------------------------------------سامانه نوآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران کانون نوآوری مراقبت جامع شهروندان

درباره ما 
   
طرح های نوآوری

تیم های کانون نوآوری
     
             تیم نوآوری نوآورسازان

             تیم مدیریت پرستاری  و مامایی

             تیم نوآوری آموزش بالینی پرستاری  و مامایی

             تيم نوآوري فرهنگ سازي و حمايت از سلامت

تفاهم نامه ها 
             تفاهم نامه اعطای گرانت نوآوری

              تفاهم نامه آموزش


اعضا
                اعضای هیات علمی کانون

               اعضای کمیته اجرایی کانون

کارگاه ها و سمینارها

اخبار و تازه ها 

جلسات

انتشارات
               کتاب نوآوری سال 1390

               کتاب نواوری سال 1391

خبرنامه

بروشور روز نوآوری

اهداف و اهم فعالیت های کمیته نوآوری

مقدمه ای بر شرکت های دانش بنیان

ايجاد شركت هاي دانش بنيان در دانشگاه علوم پزشكي تهران

بروشور ایستگاه سلامت