كانون نوآوری دانشكده پرستاري ومامايي در حال حاضر داراي 3 قمر مي باشد:


1-مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي
2- نشریه حیات
3- معاونت روابط بين الملل