هر نفس نو مي شود دنيا و ما       بي خبر از نو شدن اندر بقاء

(حضرت مولانا)

-------------------------


پیام ریاست محترم دانشکده پرستاری و ماماییپياده سازي ايده ي ناشي از خلاقيت كه به صورت يك محصول يا خدمت تازه
ارائه شود؛ نوآوري گفته مي شود.
بنابراين به نظر مي رسد كه استفاده از ظرفيت هاي نهاني حواس پنجگانه با تمرين و ممارست آن ها با تعقل، تفكر و تأمل، زمينه ساز ايده پردازي و خلق پديده ها و بصيرت هاي نو مي شود.
كه پياده كردن اين آفرينش ها در قالب يك محصول و يا خدمت، نام نوآوري به خود مي گيرد.